Orientació Acadèmica

Batxillerat - Modalitats i estructura del batxillerat

Modalitats i estructura del batxillerat

Estructura del batxillerat, modalitats i assignatures.
Modalitats i estructura del batxillerat
 • Modalitats de batxillerat

  Es poden cursar les següents modalitats de batxillerat:
   
  • Ciències i tecnologia
  • Humanitats i ciències socials
  • Arts

   

  Estructura del batxillerat

  El batxillerat s'estructura de la següent forma:
   
  • Matèries comunes: obligatòries per a tot l'alumnat, independentment de la modalitat de batxillerat.
  • Matèries comunes d'opció: obligatòries en funció de la modalitat de batxillerat que s'esculli.
  • Matèries de modalitat: pròpies de la modalitat de batxillerat que s'esculli. El centre dissenya els diferents itineraris i les matèries que hi inclou.
  • Matèries específiques: matèries que el centre pot oferir al seu alumnat en els diferents itineraris.
  La obtenció del títol de batxillerat s'obté amb la superació de totes les matèries. Aquesta titulació permet l'accés als estudis universitaris si se superen les proves d'accés a la universitat, la selectivitat.

  Matèries de batxillerat

  Part comuna:

   
  Matèria Hores 1r Hores 2n
  Llengua catalana i literatura 2 2
  Llengua castellana i literatura 2 2
  Llengua estrangera 3 3
  Filosofia 3 -
  Educació física 2 -
  Ciències per al món contemporani (cultura científica) 2 -
  Història de la filosofia - 3
  Història - 3
  Tutoria 1 1
  Treball de recerca - *
  Matèria comuna d'opció 4 4
  Matèria de modalitat 4 4
  Matèria de modalitat 4 4
  Modalitat o específiques 4 o 2+2 4 o 2+2
  Total 30 30
  * Sense assignació horària.

  Part diversificada:

   
  Modalitat Ciències i tecnologia Humanitats i ciències socials Arts
      Humanitats Ciències Socials  
  Matèria comuna d'opció
  • Matemàtiques I i II
  • Llatí I i II
  • Matemàtiques aplicades a les ciències socials I i II
  • Història i fonaments de les arts I i II
  Matèries de modalitat
  • Biologia I i II
  • Ciències de la terra (geologia) I i II
  • Dibuix tècnic I i II
  • Electrotècnia
  • Física I i II
  • Química I i II
  • Tecnologia industrial I i II
  • Economia
  • Economia d'empresa  I i II
  • Geografia
  • Grec I i II
  • Història de l'art
  • Història del món contemporani
  • Literatura castellana
  • Literatura catalana
  • Literatura universal
  • Llatí I i II
  • Matemàtiques aplicades a les ciències socials I i II*
  • Anàlisi musical I i II
  • Anatomia aplicada
  • Arts escèniques
  • Cultura audiovisual I i II
  • Dibuix artístic I i II
  • Dibuix tècnic I i II
  • Disseny
  • Història del món contemporani
  • Literatura castellana
  • Literatura catalana
  • Literatura universal
  • Llenguatge i pràctica musical
  • Volum
  Matèries específiques
  • Una altra matèria de modalitat
  • Llengua i cultura occitanes
  • Història de la música i la dansa
  • Psicologia
  • Segona llengua estrangera I i II
  • Sociologia
  • Tècniques d'expressió graficoplàstica
  • Religió
  • Estada a l'empresa
  • Matèria específica de centre
  * Si no s'ha cursat com a matèria d'opció.
   
Cursos relacionats