Orientació Acadèmica

Cursos gratuïts - Què són els cursos gratuïts o subvencionats i qui hi pot accedir?

Què són els cursos gratuïts o subvencionats i qui hi pot accedir?

Tipus de cursos gratuïts i persones que poden accedir a aquest tipus de formació.
Què són els cursos gratuïts o subvencionats i qui hi pot accedir?
 • Els cursos gratuïts o subvencionats són una gran oportunitat formativa per a totes aquelles persones que no disposen dels recursos econòmics suficients per a realitzar un altre tipus de formació o, per a totes aquelles persones que volen conèixer millor un àmbit en concret abans de decidir invertir en aquest tipus de formació.

  Aquest tipus de cursos no suposen un cost per a l'estudiant o el cost és molt reduït respecte al cost real del curs.

  Els cursos poden ser gratuïts per diversos motius. Perquè al darrera d'aquest hi ha un organisme, una persona o una entitat que cobreix l'import, perquè el centre ofereix la possibilitat de que alguns col·lectius es beneficiïn d'aquests estudis sense cost, perquè l'empresa on treballa la persona assumeix el cost de la formació, etc.

  Dins d'aquesta categoria de cursos existeixen molts tipus de cursos, tot i que podem diferenciar dos formats principals:

  • Cursos d'autoaprenentatge, l'estudiant realitza el curs de forma totalment autònoma, sense el seguiment ni assessorament del centre o entitat responsable del curs.
    
  • Cursos que es realitzen amb un seguiment per part del centre o organisme que imparteix el curs.
  Com que els tipus de cursos poden ser molt diferents, els certificats que s'obtenen també ho són, alguns cursos permeten l'obtenció d'un títol oficial o homologat, en canvi, en d'altres s'obté un certificat propi del centre que imparteix la formació o inclús, en alguns cursos no s'expedeix cap tipus de reconeixement conforme s'ha realitzat aquesta formació.

  És molt important conèixer bé el curs que es vol realitzar, les seves característiques, el temari, el grau de dedicació o la titulació al finalitzar abans de prendre la decisió. Amb tota aquesta informació en mà es pot garantir el bon aprofitament de la formació.

  També és molt important conèixer bé tots els tipus de cursos gratuïts i comparar-los entre ells per poder escollir bé la futura formació.
Cursos relacionats