Orientació Acadèmica

Estudis Universitaris - Normativa dels estudis universitaris

Normativa dels estudis universitaris

Coneix la normativa de la nova estructuració dels estudis universitaris.
Normativa dels estudis universitaris
  • Reial Decret 43/2015, de 2 de febrer pel que es modifica el Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel que s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

    Reial Decret 412/2014, de 6 de juny, pel que s'estableix la normativa bàsica dels procediments d'admissió als ensenyaments oficials de Grau.

    Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel que es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.

    Reial Decret 1393/2007   del 29 d'octubre, s'estableix la nova organització dels ensenyaments universitaris oficials, seguint l'estructura marcada per les línies generals del  Espai Europeu d'Educació Superior (EEES)
Cerca graus per nota de tall