Orientació Acadèmica

Estudis Universitaris - Vies d'accés a la universitat - Accés d'estudiants estrangers

 • Accés d'estudiants procedents d'Estats membres de la Unió Europea i amb acords internacionals

  Si ets estudiant procedent de sistemes educatius d'estats membres de la Unió Europea o els d'altres estats amb els què Espanya hagi subscrit acords internacionals aplicables a això, en règim de reciprocitat, i compleixes els requisits acadèmics exigits en els teu sistemes educatius per accedir a la universitat, pots accedir a la universitat espanyola en les mateixes condicions que els estudiants que hagin superat la prova d'accés.

  Entre aquests estudiants, hi trobem també aquells que han cursat el batxillerat internacional.

  En els estudis de grau que es requereixin unes proves específiques d'accés, hauràs de superar-les igual que els demés.

  També hauràs de posseir un adequat coneixement de la llengua en què s'imparteixin els ensenyaments de grau. A aquest efecte, les universitats poden establir proves que acreditin aquesta competència lingüística. Les universitats poden considerar el teu currículum previ per acreditar aquesta competència.

  La verificació dels requisits d'accés, presentació de sol·licituds, documentació i tota la tramitació es realitza a través de la UNED, a través del següent portal www.uned.es/accesoUE

  Per calcular la nota d'accés s'aplica una fórmula de conversió entre la nota del país d'origen i la corresponent amb el sistema espanyol.

  També tens l'opció de presentar-te a la fase específica de la selectivitat per pujar nota.

  La nota d'admissió es calcula segons la fórmula següent:

  Nota d'admissió: Qualificació de credencial +a * M1+ b* M2

  M1, M2 = Les dues millors qualificacions de les matèries superades de la fase específica
  a, b = paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica.

  Tota la normativa referent a aquesta via d'accés a la universitat es troba recollida en la Resolució del 3 de març de 2014. En l'annex I hi ha els sistemes educatius i requisits d'accés, i en l'annex IV, l'equivalència de qualificacions.

  Accés per als estudiants de sistemes educatius estrangers

  Si ets alumne estrangers i vols accedir a la universitat serà necessari que estiguis en possessió del títol de Batxiller o equivalent, i una vegada que hagis realitzat l'homologació pels estudis de batxillerat, si vols realitzar estudis universitaris, hauràs de superar una prova d'accés especial per a l'alumnat estranger o espanyols amb estudis estrangers convalidables.

  Pots presentar-te a la prova si:
   
  a) Vols accedir en Espanya a ensenyaments universitaris oficials de grau i procedeixes de sistemes educatius estrangers no inclosos en els supòsits d'exempció què es refereix l'apartat anterior.
  b) Ets procedent dels sistemes educatius a què es refereix l'apartat anterior però no compleixes els requisits acadèmics exigits en el sistema educatiu respectiu per accedir a la universitat, però que acredites estudis homologables al títol de batxiller espanyol.
  c) Ets procedents dels sistemes educatius a què es refereix l'apartat anterior i compleixes els requisits acadèmics exigits en el sistema educatiu respectiu per accedir a la universitat, i desitges presentar-te a la fase general de la prova de accés.

  La prova d'accés a la universitat està organitzada per la Universitat Nacional d'Educació Distància (UNED). Aquestes es celebra a les seus de la UNED. Sempre que el nombre d'estudiants ho justifiqui, la UNED pot organitzar proves en aquells països en què hi hagi Conselleria d'Educació a l'Ambaixada d'Espanya d'aquest país.

  Estructura de la prova


  La prova d'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau s'estructura en dues fases: fase general i fase específica

  Fase general: té com a objecte valorar la teva maduresa i destreses bàsiques que has d'assolir en finalitzar el batxillerat per seguir els ensenyaments universitaris oficials de grau. La fase general consta dels següents exercicis:
  • El primer exercici consisteix en el comentari d'un text no especialitzat i de caràcter informatiu, relacionat amb les capacitats i continguts de la matèria de llengua castellana i literatura.
  • El segon exercici es centra en les capacitats i continguts d'una de les matèries comunes de 2n de batxillerat, a triar entre història o filosofia.
  • El tercer exercici és de llengua estrangera (anglès, francès, alemanya italià), amb la finalitat de valorar la comprensió oral i lectora i l'expressió oral i escrita.
  • El quart exercici versa sobre els continguts d'una matèria de modalitat de batxillerat.
  Fase específica : podràs examinar-te de qualsevol de les matèries de modalitat de batxillerat. Els exercicis de cadascuna de les matèries escollides consisteixen en la resposta per escrit a una sèrie de qüestions adequades al tipus de coneixements i capacitats que hagin de ser avaluats.

  Qualificacions i nota mitjana


  Qualificació de la fase general:

  Cada un dels exercicis es qualifica de 0 a 10 punts, amb tres xifres decimals. La qualificació de la fase general és la mitjana aritmètica de les qualificacions de tots els exercicis expressada amb valor numèric de 0 a 10.

  Qualificació de la fase específica:

  Cadascuna de les matèries de les quals t'examinis en aquesta fase es qualifica de 0 a 10 punts, amb dues xifres decimals. Es considera superada la matèria quan s'obté una qualificació igual o superior a 5 punts.

  Per a l'admissió dels ensenyaments universitaris de grau es realitza l'accés tenint en compte el següent càlcul:

  Nota d'admissió = 0,6 * NMB + 0.4 * CFG + a * M1 + b * M2


  NMB: Nota mitjana del Batxillerat
  CFG: Qualificació fase general
  M1, M2: Les qualificacions d'un màxim de dues matèries superades de la fase específica que proporcionin millor nota d'admissió.
  a, b: paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica

  La nota d'admissió incorpora les qualificacions de les matèries de la fase específica en el cas que aquestes matèries estiguin vinculades a la branca de coneixement del títol al que es vulguis ser admès. El paràmetre de ponderació de les matèries de la fase específica és igual a 0.1, però les universitats poden augmentar aquest paràmetre fins a 0.2 en aquelles matèries que es considerin més idònies per continuar amb èxit aquestes ensenyaments universitaris oficials de grau.

  Convocatòries

   
  • Anualment se celebren dues convocatòries de la prova d'accés a la universitat.
  • Pots presentar-te en successives convocatòries per millorar la qualificació de la fase general o de qualsevol de les matèries de la fase específica.
  • Sempre es guarda la millor qualificació.
  • La superació de la fase general té validesa indefinida.
  • La qualificació de les matèries de la fase específica té validesa per a l'accés a la universitat durant els dos cursos acadèmics següents a la superació de les mateixes.

  Sóc estranger, com puc accedir a la universitat?

Cerca graus per nota de tall