Orientació Acadèmica

Estudis Universitaris - Vies d'accés a la universitat - Accés d'estudiants estrangers

Accés d'estudiants estrangers

Accés a la universitat per a estudiants estrangers
Accés d'estudiants estrangers
 • Accés d'estudiants procedents d'Estats membres de la Unió Europea i amb acords internacionals

  Els estudiants procedents de sistemes educatius d'estats membres de la Unió Europea o els d'altres estats amb què Espanya hagi subscrit acords internacionals aplicables a això, en règim de reciprocitat, i que compleixin els requisits acadèmics exigits en els seus sistemes educatius per accedir a les seves universitats, podran accedir a la universitat espanyola en les mateixes condicions que els estudiants que hagin superat la prova d'accés.

  Entre aquests estudiants, hi trobem també aquells que hagin cursat el batxillerat internacional.

  En els estudis de grau que es requereixin unes proves específiques d'accés, aquests estudiants hauran de superar-les igual que els altres.

  Els estudiants hauran de posseir un adequat coneixement de la llengua en què s'imparteixin els ensenyaments de grau. A aquest efecte, les universitats podran establir proves que acreditin aquesta competència lingüística. Les universitats podran considerar el currículum previ de l'estudiant per acreditar aquesta competència.

  La verificació dels requisits d'accés, presentació de sol·licituds, documentació i tota la tramitació es realitzarà a través de la UNED, a través del següent portal www.uned.es/accesoUE

  Per calcular la nota d'accés s'aplicarà una fórmula de conversió entre la nota del país d'origen i la corresponent amb el sistema espanyol.

  Aquests estudiants tenen també l'opció de presentar-se a la fase específica de la selectivitat per pujar nota.

  La nota d'admissió d'aquests estudiants es calcularà segons la fórmula següent:

  Nota d'admissió: Qualificació de credencial +a * M1+ b* M2

  M1, M2 = Les dues millors qualificacions de les matèries superades de la fase específica
  a, b = paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica.

  Tota la normativa referent a aquesta via d'accés a la universitat es troba recollida en la Resolució del 3 de març de 2014. En l'annex I hi ha els sistemes educatius i requisits d'accés, i en l'annex IV, l'equivalència de qualificacions.

  Accés per als estudiants de sistemes educatius estrangers

  Per a la resta d'alumnes estrangers que vulguin accedir a la universitat serà necessari estar en possessió del títol de Batxiller o equivalent, i una vegada que tinguin realitzada la homologació pels estudis de batxillerat, si desitgen realitzar estudis universitaris, han de realitzar una prova d'accés especial per a alumnes estrangers o espanyols amb estudis estrangers convalidables.

  Podran presentar-se a la prova:
  a) Els estudiants que vulguin accedir en Espanya a ensenyaments universitaris oficials de grau i que procedeixin de sistemes educatius estrangers no inclosos en els supòsits d'exempció què es refereix l'apartat anterior.
  b) Els estudiants que sent procedents dels sistemes educatius a què es refereix l'apartat anterior no compleixin els requisits acadèmics exigits en el sistema educatiu respectiu per accedir a les seves universitats, però que acreditin estudis homologables al títol de batxiller espanyol.
  c) Els estudiants que sent procedents dels sistemes educatius a què es refereix l'apartat anterior i compleixin els requisits acadèmics exigits en el sistema educatiu respectiu per accedir a les seves universitats, desitgin presentar-se a la fase general de la prova de accés.

  La prova d'accés a la universitat serà organitzada per la Universitat Nacional d'Educació Distància (UNED). Aquestes es celebrarà a les seus de la UNED. Sempre que el nombre d'estudiants ho justifiqui, la UNED podrà organitzar proves en aquells països en què hi hagi Conselleria d'Educació a l'Ambaixada d'Espanya d'aquest país.

  Estructura de la prova


  La prova d'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau s'estructura en dues fases: fase general i fase específica

  Fase general: té com a objecte valorar la maduresa i destreses bàsiques que ha d'assolir l'estudiant en finalitzar el batxillerat per seguir els ensenyaments universitaris oficials de grau. La fase general consta dels següents exercicis:
  • El primer exercici consisteix en el comentari d'un text no especialitzat i de caràcter informatiu, relacionat amb les capacitats i continguts de la matèria de llengua castellana i literatura.
  • El segon exercici es centra en les capacitats i continguts d'una de les matèries comunes de 2n de batxillerat, a triar entre història o filosofia.
  • El tercer exercici serà de llengua estrangera (anglès, francès, alemanya italià), amb la finalitat de valorar la comprensió oral i lectora i l'expressió oral i escrita.
  • El quart exercici versarà sobre els continguts d'una matèria de modalitat de batxillerat.
  Fase específica : Cada estudiant es podrà examinar de qualsevol de les matèries de modalitat de batxillerat. Els exercicis de cadascuna de les matèries escollides per l'estudiant consistiran en la resposta per escrit a una sèrie de qüestions adequades al tipus de coneixements i capacitats que hagin de ser avaluats.

  Qualificacions i nota mitjana:


  Qualificació de la fase general:

  Cada un dels exercicis es qualificarà de 0 a 10 punts, amb tres xifres decimals. La qualificació de la fase general serà la mitjana aritmètica de les qualificacions de tots els exercicis expressada amb valor numèric de 0 a 10.

  Qualificació de la fase específica:

  Cadascuna de les matèries de les quals s'examini l'estudiant en aquesta fase es qualificarà de 0 a 10 punts, amb dues xifres decimals. Es considerarà superada la matèria quan s'obtingui una qualificació igual o superior a 5 punts.

  Per a l'admissió dels ensenyaments universitaris de grau es realitzarà l'accés tenint en compte el següent càlcul:

  Nota d'admissió = 0,6 * NMB + 0.4 * CFG + a * M1 + b * M2


  NMB: Nota mitjana del Batxillerat
  CFG: Qualificació fase general
  M1, M2: Les qualificacions d'un màxim de dues matèries superades de la fase específica que proporcionin millor nota d'admissió.
  a, b: paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica

  La nota d'admissió incorporarà les qualificacions de les matèries de la fase específica en el cas que aquestes matèries estiguin vinculades a la branca de coneixement del títol al que es vulgui ser admès. El paràmetre de ponderació de les matèries de la fase específica serà igual a 0.1, però les universitats podran augmentar aquest paràmetre fins a 0.2 en aquelles matèries que es considerin més idònies per continuar amb èxit aquestes ensenyaments universitaris oficials de grau.

  Convocatòries

   
  • Anualment se celebraran dues convocatòries de la prova d'accés a la universitat.
  • Els estudiants podran presentar-se en successives convocatòries per millorar la qualificació de la fase general o de qualsevol de les matèries de la fase específica.
  • Sempre es guardarà la millor qualificació.
  • La superació de la fase general tindrà validesa indefinida.
  • La qualificació de les matèries de la fase específica tindrà validesa per a l'accés a la universitat durant els dos cursos acadèmics següents a la superació de les mateixes.
Cerca graus per nota de tall