Orientació Acadèmica

Estudis Universitaris - Vies d'accés a la universitat - Accés a la universitat per a majors de 25 anys

Accés a la universitat per a majors de 25 anys

Accés a la universitat per a majors de 25 anys.
Accés a la universitat per a majors de 25 anys
 • Descripció

  Les persones majors de 25 anys d'edat podran accedir als ensenyaments universitaris oficials de grau mitjançant de la superació d'una prova.

  Només podran realitzar aquesta prova les persones que tinguin com a mínim 25 anys i no tinguin cap altra via d'accés als estudis universitaris.

  Estructura de la prova

  Aquesta prova consta de dues fases:

  Fase general: té com a objectiu apreciar la maduresa i idoneïtat dels candidats per seguir amb èxit estudis universitaris. Està formada per quatre exercicis referits als següents àmbits:

  a) Comentari de text o desenvolupament d'un tema general d'actualitat.
  b) Llengua Catalana
  c) Llengua Castellana
  d) Llengua estrangera (a triar entre alemany, francès, anglès, italià o portuguès)

  Fase específica: s'estructura en cinc opcions vinculades amb les cinc branques de coneixement.  
   
  Opció Branca de coneixement Matèries
  Opció A Arts i Humanitats Filosofia
  Geografia
  Història contemporània
  Història de l'art
  Literatura
  Opció B Ciències Biologia
  Física
  Matemàtiques
  Química
  Estadística
  Opció C Ciències de la Salut Biologia
  Estadística
  Física
  Matemàtiques
  Química
  Opció D Ciències Socials i Jurídiques Economia de l'empresa
  Estadística
  Geografia
  Història contemporània
  Matemàtiques
  Opció E Enginyeria i Arquitectura Dibuix tècnic
  Economia de l'empresa
  Física
  Matemàtiques
  Química

  En aquesta fase el candidat ha de superar dos exercicis corresponents a les matèries vinculades de l'opció que s'ha escollit.

  Convocatòries

  Les universitats realitzaran anualment una convocatòria de prova d'accés per a majors de 25 anys.

  Un cop superada la prova els candidats es podran presentar en successives convocatòries per tal de millorar la seva qualificació. Sempre es guardarà la millor qualificació.
Cerca graus per nota de tall