Orientació Acadèmica

Estudis Universitaris - Vies d'accés a la universitat - Títol de tècnic superior, tècnic esportiu superior i tècnic superior d'arts plàstiques i disseny

 • Si estàs en possessió dels títols de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d'arts plàstiques i disseny, o tècnic esportiu superior podràs accedir als ensenyaments universitaris oficials de grau sense haver de superar una prova d'accés.

  La forma d'accés es fa a través de la nota mitjana del cicle formatiu. En el cas de que vulguis millorar la nota, et podràs presentar a la fase específica de la selectivitat.

  Com s'estableix l'accés i es calcula  la nota d'admissió?

  Hi ha un accés preferent mitjançant l'adscripció de cada un dels cicles formatius de grau superior amb una o més branques de coneixement dels estudis universitaris.

  En el cas que el nombre de sol·licituds sigui superior al nombre de places ofertades a les universitats públiques, podràs realitzar un màxim de tres exercicis a la teva elecció. Cada exercici estarà relacionat amb un tema del temari de les assignatures de modalitat del segon curs de batxillerat.

  Cada exercici es puntua de 0 a 10 punts. Es considera superat l'exercici quan la qualificació sigui igual o superior a 5.

  La nota d'admissió es calcula seguint la següent fórmula:
   
  Nota d'admissió: NMC a * M1 b * M2

  NMC = Nota mitjana del cicle formatiu
  M1, M2 = Les qualificacions d'un màxim de dos exercicis superats de la fase específica que proporcionin millor nota d'admissió.
  a, b = paràmetres de ponderació

  La nota d'admissió incorpora les qualificacions de les matèries de la fase específica en el cas que aquestes matèries estiguin vinculades al a branca de coneixement del títol al qual vulguis ser admès. El paràmetre de ponderació de les matèries de la fase específica és igual a 0,1, però les universitats poden augmentar aquest paràmetre fins 0,2 en aquelles matèries que es consideren més idònies per seguir amb èxit aquests ensenyaments universitaris oficials de grau.

  Convocatòries

  Anualment es celebraren dues convocatòries de la prova d'accés a la universitat.

  Pots presentar-te en successives convocatòries per millorar la qualificació de la fase específica.

  Sempre es guarda la millor qualificació.

  La qualificació de les matèries de la fase específica té validesa per a l'accés a la universitat durant els dos cursos acadèmics següents a la superació de les mateixes.

  Adscripció dels títols de tècnic superior a les branques de coneixement univeristària

   
  Família Professional Títol Branca de coneixement
  Activitats físiques i esportives Tècnic/a superior en animació d'activitats físiques i esportives - Ciències socials i jurídiques
  - Ciències de la salut
  Administració i gestió Tècnic/a superior en administració i finances - Ciències socials i jurídiques
  Administració i gestió Tècnic/a superior en assistència a la direcció - Ciències socials i jurídiques
  Agrària Tècnic/a superior en gestió i organització d'empreses agropecuàries - Ciències
  - Enginyeria i arquitectura
  Agrària Tècnic/a superior en paisatgisme i medi natural - Ciències
  - Enginyeria i arquitectura
  Agrària Tècnic/a superior en assistència en sanitat animal - Ciències
  - Enginyeria i arquitectura
  Arts gràfiques Tècnic/a superior en disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia - Arts i humanitats
  - Enginyeria i arquitectura
  Arts gràfiques Tècnic/a superior en disseny i gestió de la producció gràfica - Arts i humanitats
  - Enginyeria i arquitectura
  Comerç i màrqueting Tècnic/a superior en comerç internacional - Ciències socials i jurídiques
  Comerç i màrqueting Tècnic/a superior en màrqueting i publicitat - Ciències socials i jurídiques
  Comerç i màrqueting Tècnic/a superior en transport i logística - Ciències socials i jurídiques
  Comerç i màrqueting Tècnic/a superior en gestió de vendes i espais comercials - Ciències socials i jurídiques
  Edificació i obra civil Tècnic/a superior en organització i control d'obres de construcció - Enginyeria i arquitectura
  Edificació i obra civil Tècnic/a superior en projectes d'edificació - Enginyeria i arquitectura
  Edificació i obra civil Tècnic/a superior en projectes d'obra civil - Enginyeria i arquitectura
  Electricitat i electrònica Tècnic/a superior en automatització i robòtica industrial - Enginyeria i arquitectura
  Electricitat i electrònica Tècnic/a superior en electromedicina clínica - Enginyeria i arquitectura
  Electricitat i electrònica Tècnic/a superior en manteniment electrònic - Enginyeria i arquitectura
  Electricitat i electrònica Tècnic/a superior en sistemes electrotècnics i automatitzats - Enginyeria i arquitectura
  Fabricació mecànica Tècnic/a superior en construccions metàl·liques - Enginyeria i arquitectura
  Fabricació mecànica Tècnic/a superior en disseny en fabricació mecànica - Enginyeria i arquitectura
  Fabricació mecànica Tècnic/a superior en òptica d'ullera - Ciències
  - Ciències de la salut
  - Enginyeria i arquitectura
  Fabricació mecànica Tècnic/a superior en programació de la producció en emmotllament de metalls i polímers - Enginyeria i arquitectura
  Fabricació mecànica Tècnic/a superior en programació de la producció en fabricació mecànica - Enginyeria i arquitectura
  Fusta, moble i suro Tècnic/a superior en disseny i moblament - Enginyeria i arquitectura
  Hoteleria i turisme Tècnic/a superior en animació turística - Arts i humanitats
  - Ciències socials i jurídiques
  Hoteleria i turisme Tècnic/a superior en agències de viatge i gestió d'esdeveniments - Arts i humanitats
  - Ciències socials i jurídiques
  Hoteleria i turisme Tècnic/a superior en direcció de cuina - Ciències socials i jurídiques
  Hoteleria i turisme Tècnic/a superior en direcció en serveis de restauració - Ciències socials i jurídiques
  Hoteleria i turisme Tècnic/a superior en guia, informació i assistència turística - Arts i humanitats
  - Ciències socials i jurídiques
  Hoteleria i turisme Tècnic/a superior en gestió d'allotjaments turístics - Arts i humanitats
  - Ciències socials i jurídiques
  Imatge i so Tècnic/a superior en il·luminació, captació i tractament d'imatge - Arts i humanitats
  - Ciències socials i jurídiques
  - Enginyeria i arquitectura
  Imatge i so Tècnic/a superior en producció d'audiovisuals i espectacles - Arts i humanitats
  - Ciències socials i jurídiques
  - Enginyeria i arquitectura
  Imatge i so Tècnic/a superior en realització d'audiovisuals i espectacles - Arts i humanitats
  - Ciències socials i jurídiques
  - Enginyeria i arquitectura
  Imatge i so Tècnic/a superior en so per a audiovisuals i espectacles - Arts i humanitats
  - Ciències socials i jurídiques
  - Enginyeria i arquitectura
  Imatge personal Tècnic/a superior en assessoria d'imatge personal i corporativa - Ciències
  - Ciències de la salut
  Imatge personal Tècnic/a superior en estètica integral i benestar - Ciències
  - Ciències de la salut
  Imatge personal Tècnic/a superior en caracterització i maquillatge professional - Ciències
  - Ciències de la salut
  Imatge personal Tècnic/a superior en estilisme i direcció de perruqueria - Ciències
  - Ciències de la salut
  Indústries alimentàries Tècnic/a superior en processos i qualitat en la indústria alimentària - Ciències
  - Enginyeria i arquitectura
  Indústries alimentàries Tècnic/a superior en vitivinicultura - Ciències
  Informàtica i comunicació Tècnic/a superior en administració de sistemes informàtics en xarxa - Ciències
  - Enginyeria i arquitectura
  Informàtica i comunicació Tècnic/a superior en desenvolupament d'aplicacions multiplataforma - Ciències
  - Enginyeria i arquitectura
  Informàtica i comunicació Tècnic/a superior en desenvolupament d'aplicacions web  - Ciències
  - Enginyeria i arquitectura
  Instal·lació i manteniment Tècnic/a superior en desenvolupament de projectes d'instal·lacions tèrmiques i de fluids - Ciències
  - Enginyeria i arquitectura
  Instal·lació i manteniment Tècnic/a superior en mecatrònica industrial - Ciències
  - Enginyeria i arquitectura
  Instal·lació i manteniment Tècnic/a superior en manteniment d'instal·lacions tèrmiques i de fluïds  - Ciències
  - Enginyeria i arquitectura
  Instal·lació i manteniment Tècnic/a superior en prevenció de riscos professionals  - Ciències
  - Enginyeria i arquitectura
  Maritimopesquera Tècnic/a superior en transport marítim i pesca d'altura - Enginyeria i arquitectura
  Maritimopesquera Tècnic/a superior en aqüicultura - Ciències
   - Enginyeria i arquitectura
  Maritimopesquera Tècnic/a superior en organització i manteniment de la maquinària de vaixells i embarcacions  - Enginyeria i arquitectura
  Química Tècnic/a superior en fabricació de productes farmacèutics, biotecnològics i afins - Ciències
   - Enginyeria i arquitectura
  Química Tècnic/a superior en laboratori d'anàlisi i de control de qualitat  - Ciències
  Química Tècnic/a superior en química ambiental  - Ciències
   - Enginyeria i arquitectura
  Química Tècnic/a superior en química industrial  - Ciències
   - Enginyeria i arquitectura
  Sanitat Tècnic/a superior en anatomia patològica i citodiagnòstic - Ciències
  - Ciències de la salut
  Sanitat Tècnic/a superior en audiologia protètica - Ciències de la salut
  - Enginyeria i arquitectura
  Sanitat Tècnic/a superior en dietètica - Ciències
  - Ciències de la salut
  Sanitat Tècnic/a superior en documentació i administració sanitàries - Ciències de la salut
  - Ciències socials i jurídiques
  Sanitat Tècnic/a superior en higiene bucodental - Ciències de la salut
  Sanitat Tècnic/a superior en imatge per al diagnòstic i medicina nuclear - Ciències
  - Ciències de la salut
  Sanitat Tècnic/a superior en laboratori clínic i biomèdic - Ciències
  - Ciències de la salut
  Sanitat Tècnic/a superior en ortopròtesis i productes de suport - Ciències de la salut
  - Enginyeria i arquitectura
  Sanitat Tècnic/a superior en pròtesis dentals - Ciències de la salut
  Sanitat Tècnic/a superior en radioteràpia i dosimetria - Ciències
  - Ciències de la salut
  Sanitat Tècnic/a superior en salut ambiental - Ciències
  - Ciències de la salut
  Serveis socioculturals i a la comunitat Tècnic/a superior en animació sociocultural i turística - Ciències socials i jurídiques
  Serveis socioculturals i a la comunitat Tècnic/a superior en educació infantil - Ciències socials i jurídiques
  Serveis socioculturals i a la comunitat Tècnic/a superior en integració social - Ciències socials i jurídiques
  Serveis socioculturals i a la comunitat Tècnic/a superior en mediació comunicativa - Arts i humanitats
  - Ciències socials i jurídiques
  Serveis socioculturals i a la comunitat Tècnic/a superior en igualtat de gènere - Ciències socials i jurídiques
  Tèxtil, confecció i pell Tècnic/a superior en disseny tèxtil i pell - Enginyeria i arquitectura
  Tèxtil, confecció i pell Tècnic/a superior en patronatge i moda - Enginyeria i arquitectura
  Tèxtil, confecció i pell Tècnic/a superior en vestuari a mida per a espectacles - Enginyeria i arquitectura
  Transport i manteniment de vehicles Tècnic/a superior en automoció - Enginyeria i arquitectura
  Transport i manteniment de vehicles Tècnic/a superior en manteniment aeromecànic - Enginyeria i arquitectura
  Transport i manteniment de vehicles Tècnic/a superior en manteniment d'aviònica - Enginyeria i arquitectura
   

  Adscripció dels títols de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny a les branques de coneixement universitàries

  Família professional Branques de coneixement
  Arts aplicades a l'escultura - Arts i humanitats
  - Enginyeria i arquitectura
  Arts aplicades a l'indumentària - Arts i humanitats
  - Enginyeria i arquitectura
  Arts aplicades al llibre - Arts i humanitats
  - Ciències socials i jurídiques
  Arts aplicades al mur - Arts i humanitats
  - Enginyeria i arquitectura
  Art floral - Arts i humanitats
  - Ciències socials i jurídiques
  Ceràmica artística - Arts i humanitats
  - Ciències
  - Enginyeria i arquitectura
  Circ - Arts i humanitats
  - Ciències socials i jurídiques
  Comunicació gràfica i audiovisual - Arts i humanitats
  - Ciències socials i jurídiques
  Disseny industrial - Arts i humanitats
  - Enginyeria i arquitectura
  Disseny d'interiors - Arts i humanitats
  - Enginyeria i arquitectura
  Esmalts artístics - Arts i humanitats
  - Enginyeria i arquitectura
  Joieria d'art - Arts i humanitats
  - Enginyeria i arquitectura
  Teatre - Arts i humanitats
  - Ciències socials i jurídiques
  Tèxtils artístics - Arts i humanitats
  - Enginyeria i arquitectura
  Vidre artístic - Arts i humanitats
  - Ciències
  - Enginyeria i arquitectura
   

  Adscripció dels títols de tècnic superior esportiu i les branques de coneixement universitàries

   
  Ensenyament esportiu Branca de coneixement
  Títol de tècnic esportiu superior de qualsevol modalitat o especialitat esportiva - Ciències de la salut
  - Ciències socials i jurídiques

  A quins estudis universitaris es pot accedir des de la formació professional de grau superior?

   

  Informa't de totes les vies d'accés a la universitat i de l'oferta d'estudis universitaris.
Cerca graus per nota de tall