Orientació Acadèmica

Estudis Universitaris - Vies d'accés a la universitat - Títol de tècnic/a superior i tècnic/a esportiu superior

Títol de tècnic/a superior i tècnic/a esportiu superior

Accés a la universitat amb el títol de tècnic/a superior i tècnic/a esportiu superior.
Títol de tècnic/a superior i tècnic/a esportiu superior
 • Descripció

  Els estudiants que estiguin en possessió dels títols de tècnic/a superior de formació professional, tècnic/a superior d'arts plàstiques i disseny, o tècnic/a esportiu superior podran accedir  als ensenyaments universitaris oficials de grau sense haver de superar una prova d'accés.

  La forma d'accés es fa a través de la nota mitjana del cicle formatiu. En el cas de voler millorar la nota, els estudiants es podran presentar a la fase específica de la selectivitat.

  Com s'estableix l'accés i es calcula  la nota d'admissió?

  Hi ha un accés preferent mitjançant l'adscripció de cada un dels cicles formatius de grau superior amb una o més branques de coneixement dels estudis universitaris.

  En el cas que el nombre de sol.licituds sigui superior al nombre de places ofertades a les universitats públiques, cada estudiant podrà realitzar un màxim de tres exercicis a la seva elecció. Cada exercici estarà relacionat amb un tema del temari de les assignatures de modalitat del segon curs de batxillerat.

  Cada exercici es puntuarà de 0 a 10 punts. Es considerarà superat l'exercici quan la qualificació sigui igual o superior a 5.

  La nota d'admissió es calcularà seguint la següent fórmula:
   
  Nota d'admissió: NMC a * M1 b * M2

  NMC = Nota mitjana del cicle formatiu
  M1, M2 = Les qualificacions d'un màxim de dos exercicis superats de la fase específica que proporcionin millor nota d'admissió.
  a, b = paràmetres de ponderació

  La nota d'admissió incorporarà les qualificacions de les matèries de la fase específica en el cas que aquestes matèries estiguin vinculades al a branca de coneixement del títol al qual es vulgui ser admès. El paràmetre de ponderació de les matèries de la fase específica serà igual a 0,1, però les universitats podran augmentar aquest paràmetre fins 0,2 en aquelles matèries que es consideren més idònies per seguir amb èxit aquests ensenyaments universitaris oficials de grau.

  Convocatòries

  Anualment es celebraran dues convocatòries de la prova d'accés a la universitat.

  Els estudiants podran presentar-se en successives convocatòries per millorar la qualificació de la fase específica.

  Sempre es guardarà la millor qualificació.

  La qualificació de les matèries de la fase específica tindrà validesa per a l'accés a la universitat durant els dos cursos acadèmics següents a la superació de les mateixes.

  Adscripció dels títols de tècnic superior a les branques de coneixement univeristària

   
  Família Professional Títol Branca de coneixement
  Activitats físiques i esportives Tècnic/a superior en animació d'activitats físiques i esportives - Ciències socials i jurídiques
  - Ciències de la salut
  Administració i gestió Tècnic/a superior en administració i finances - Ciències socials i jurídiques
  Administració i gestió Tècnic/a superior en secretariat - Ciències socials i jurídiques
  Agrària Tècnic/a superior en gestió i organització d'empreses agropecuàries - Ciències
  - Enginyeria i arquitectura
  Agrària Tècnic/a superior en gestió i organització de recursos naturals i paisatgístics - Ciències
  - Enginyeria i arquitectura
  Arts gràfiques Tècnic/a superior en disseny i producció editorial - Arts i humanitats
  - Enginyeria i arquitectura
  Arts gràfiques Tècnic/a superior en producció en indústries d'arts gràfiques - Arts i humanitats
  - Enginyeria i arquitectura
  Comerç i màrqueting Tècnic/a superior en comerç internacional - Ciències socials i jurídiques
  Comerç i màrqueting Tècnic/a superior en gestió comercial i màrqueting - Ciències socials i jurídiques
  Comerç i màrqueting Tècnic/a superior en gestió del transport - Ciències socials i jurídiques
  Comerç i màrqueting Tècnic/a superior en serveis al consumidor - Ciències socials i jurídiques
  Edificació i obra civil Tècnic/a superior en desenvolupament de projectes urbanístics i operacions topogràfiques - Enginyeria i arquitectura
  Edificació i obra civil Tècnic/a superior en desenvolupament i aplicació de projectes de construcció - Enginyeria i arquitectura
  Edificació i obra civil Tècnic/a superior en realització i plans d'obres - Enginyeria i arquitectura
  Electricitat i electrònica Tècnic/a superior en desenvolupament de productes electrònics - Enginyeria i arquitectura
  Electricitat i electrònica Tècnic/a superior en instal·lacions electrotècniques - Enginyeria i arquitectura
  Electricitat i electrònica Tècnic/a superior en sistemes de regulació i control automàtics - Enginyeria i arquitectura
  Electricitat i electrònica Tècnic/a superior en sistemes de telecomunicació i informàtics - Enginyeria i arquitectura
  Fabricació mecànica Tècnic/a superior en construccions metàl·liques - Enginyeria i arquitectura
  Fabricació mecànica Tècnic/a superior en desenvolupament de projectes mecànics - Enginyeria i arquitectura
  Fabricació mecànica Tècnic/a superior en òptica d'ullera - Ciències
  - Ciències de la salut
  - Enginyeria i arquitectura
  Fabricació mecànica Tècnic/a superior en producció per fosa i pulverimetal·lúrgia - Enginyeria i arquitectura
  Fabricació mecànica Tècnic/a superior en producció per mecanització - Enginyeria i arquitectura
  Fusta, moble i suro Tècnic/a superior en desenvolupament de productes de fusteria i moble - Enginyeria i arquitectura
  Fusta, moble i suro Tècnic/a superior en producció de fusta i moble - Enginyeria i arquitectura
  Hoteleria i turisme Tècnic/a superior en animació turística - Arts i humanitats
  - Ciències socials i jurídiques
  Hoteleria i turisme Tècnic/a superior en agències de viatge i gestió d'esdeveniments - Arts i humanitats
  - Ciències socials i jurídiques
  Hoteleria i turisme Tècnic/a superior en direcció de cuina - Ciències socials i jurídiques
  Hoteleria i turisme Tècnic/a superior en direcció en serveis de restauració - Ciències socials i jurídiques
  Hoteleria i turisme Tècnic/a superior en guia, informació i assistència turística - Arts i humanitats
  - Ciències socials i jurídiques
  Hoteleria i turisme Tècnic/a superior en gestió d'allotjaments turístics - Arts i humanitats
  - Ciències socials i jurídiques
  Imatge i so Tècnic/a superior en imatge - Arts i humanitats
  - Ciències socials i jurídiques
  - Enginyeria i arquitectura
  Imatge i so Tècnic/a superior en producció d'audiovisuals, ràdio i espectacles - Arts i humanitats
  - Ciències socials i jurídiques
  - Enginyeria i arquitectura
  Imatge i so Tècnic/a superior en realització d'audiovisuals i espectacles - Arts i humanitats
  - Ciències socials i jurídiques
  - Enginyeria i arquitectura
  Imatge i so Tècnic/a superior en so - Arts i humanitats
  - Ciències socials i jurídiques
  - Enginyeria i arquitectura
  Imatge personal Tècnic/a superior en assessoria d'imatge personal - Ciències
  - Ciències de la salut
  Imatge personal Tècnic/a superior en estètica - Ciències
  - Ciències de la salut
  Indústries alimentàries Tècnic/a superior en processos i qualitat en la indústria alimentària - Ciències
  - Enginyeria i arquitectura
  Indústries alimentàries Tècnic/a superior en vitivinicultura - Ciències
  Informàtica i comunicació Tècnic/a superior en administració de sistemes informàtics en xarxa - Ciències
  - Enginyeria i arquitectura
  Informàtica i comunicació Tècnic/a superior en desenvolupament d'aplicacions multiplataforma - Ciències
  - Enginyeria i arquitectura
  Informàtica i comunicació Tècnic/a superior en desenvolupament d'aplicacions web  - Ciències
  - Enginyeria i arquitectura
  Instal·lació i manteniment Tècnic/a superior en desenvolupament de projectes d'instal·lacions tèrmiques i de fluids - Ciències
  - Enginyeria i arquitectura
  Instal·lació i manteniment Tècnic/a superior en manteniment d'equips industrials - Ciències
  - Enginyeria i arquitectura
  Instal·lació i manteniment Tècnic/a superior en manteniment d'instal·lacions tèrmiques i de fluïds  - Ciències
  - Enginyeria i arquitectura
  Instal·lació i manteniment Tècnic/a superior en prevenció de riscos professionals  - Ciències
  - Enginyeria i arquitectura
  Maritimopesquera Tècnic/a superior en navegació, pesca i transport marítim - Enginyeria i arquitectura
  Maritimopesquera Tècnic/a superior en producció aqüícola - Ciències
   - Enginyeria i arquitectura
  Maritimopesquera Tècnic/a superior en supervisió i control de màquines i instal·lacions del vaixell  - Enginyeria i arquitectura
  Química Tècnic/a superior en fabricació de productes farmacèutics i afins - Ciències
   - Enginyeria i arquitectura
  Química Tècnic/a superior en indústries de procés de pasta i paper  - Ciències
   - Enginyeria i arquitectura
  Química Tècnic/a superior en laboratori d'anàlisi i de control de qualitat  - Ciències
  Química Tècnic/a superior en plàstics i cautxú  - Ciències
   - Enginyeria i arquitectura
  Química Tècnic/a superior en química ambiental  - Ciències
   - Enginyeria i arquitectura
  Química Tècnic/a superior en química industrial  - Ciències
   - Enginyeria i arquitectura
  Sanitat Tècnic/a superior en anatomia patològica i citologia - Ciències
  - Ciències de la salut
  Sanitat Tècnic/a superior en audiologia protèsica - Ciències de la salut
  - Enginyeria i arquitectura
  Sanitat Tècnic/a superior en dietètica - Ciències
  - Ciències de la salut
  Sanitat Tècnic/a superior en documentació sanitària - Ciències de la salut
  - Ciències socials i jurídiques
  Sanitat Tècnic/a superior en higiene bucodental - Ciències de la salut
  Sanitat Tècnic/a superior en imatge per al diagnòstic - Ciències
  - Ciències de la salut
  Sanitat Tècnic/a superior en laboratori de diagnòstic clínic - Ciències
  - Ciències de la salut
  Sanitat Tècnic/a superior en ortesis i pròtesis - Ciències de la salut
  - Enginyeria i arquitectura
  Sanitat Tècnic/a superior en pròtesis dentals - Ciències de la salut
  Sanitat Tècnic/a superior en radioteràpia - Ciències
  - Ciències de la salut
  Sanitat Tècnic/a superior en salut ambiental - Ciències
  - Ciències de la salut
  Serveis socioculturals i a la comunitat Tècnic/a superior en animació sociocultural - Ciències socials i jurídiques
  Serveis socioculturals i a la comunitat Tècnic/a superior en educació infantil - Ciències socials i jurídiques
  Serveis socioculturals i a la comunitat Tècnic/a superior en integració social - Ciències socials i jurídiques
  Serveis socioculturals i a la comunitat Tècnic/a superior en interpretació de la llengua de signes - Arts i humanitats
  - Ciències socials i jurídiques
  Tèxtil, confecció i pell Tècnic/a superior en adobs - Enginyeria i arquitectura
  Tèxtil, confecció i pell Tècnic/a superior en patroatge i moda - Enginyeria i arquitectura
  Tèxtil, confecció i pell Tècnic/a superior en processos d'ennobliment tèxtil - Enginyeria i arquitectura
  Tèxtil, confecció i pell Tècnic/a superior en processos tèxtils de filatura i teixidura de calada - Enginyeria i arquitectura
  Tèxtil, confecció i pell Tècnic/a superior en processos tèxtils de teixidura de punt - Enginyeria i arquitectura
  Transport i manteniment de vehicles Tècnic/a superior en automoció - Enginyeria i arquitectura
  Transport i manteniment de vehicles Tècnic/a superior en manteniment aeromecànic - Enginyeria i arquitectura
  Transport i manteniment de vehicles Tècnic/a superior en manteniment d'aviònica - Enginyeria i arquitectura
   

  Adscripció dels títols de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny a les branques de coneixement universitàries

  Família professional Branques de coneixement
  Arts aplicades a l'escultura - Arts i humanitats
  - Enginyeria i arquitectura
  Arts aplicades a l'indumentària - Arts i humanitats
  - Enginyeria i arquitectura
  Arts aplicades al llibre - Arts i humanitats
  - Ciències socials i jurídiques
  Arts aplicades al mur - Arts i humanitats
  - Enginyeria i arquitectura
  Art floral - Arts i humanitats
  - Ciències socials i jurídiques
  Ceràmica artística - Arts i humanitats
  - Ciències
  - Enginyeria i arquitectura
  Disseny gràfic - Arts i humanitats
  - Ciències socials i jurídiques
  Disseny industrial - Arts i humanitats
  - Enginyeria i arquitectura
  Disseny d'interiors - Arts i humanitats
  - Enginyeria i arquitectura
  Esmalts artístics - Arts i humanitats
  - Enginyeria i arquitectura
  Joieria d'art - Arts i humanitats
  - Enginyeria i arquitectura
  Tèxtils artístics - Arts i humanitats
  - Enginyeria i arquitectura
  Vidre artístic - Arts i humanitats
  - Ciències
  - Enginyeria i arquitectura
   

  Adscripció dels títols de tècnic superior esportiu i les branques de coneixement universitàries

   
  Ensenyament esportiu Branca de coneixement
  Títol de tècnic esportiu superior de qualsevol modalitat o especialitat esportiva - Ciències de la salut
  - Ciències socials i jurídiques
Cerca graus per nota de tall