Orientació Acadèmica

Formació Professional - FP - Normativa de la Formació Professional

Normativa de la Formació Professional

Normativa que regula els estudis de formació professional.
Normativa de la Formació Professional
 • A continuació es mostra la normativa general que regula els ensenyaments de formació professional:

  Llei orgànica 2/2006 de 3 de maig, d'Educació (BOE núm. 106 , de 4 de maig de 2006)

  Reial Decret 395/2007 de 23 de març, pel qual es regula el subsistema de formació professional per a l'ocupació

  Reial Decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per l'experiència laboral.

  Decret 240/2005 de 8 de novembre pel qual s'estableixen diverses mesures flexibilitzadores de l'oferta dels ensenyaments de formació professional específica

  Llei 12/2009, d'educació de Catalunya,  de 10 de juliol, que regula els programes de qualificació professional inicial a l'article 60.

  Decret 284/2011, d'1 de març, d'ordenació general de la formació professional inicial.


   
Cursos relacionats