Orientació Acadèmica

Màsters i postgraus - Tipus de formació de postgrau

Tipus de formació de postgrau

Diferents tipus de formació de postgrau.
Tipus de formació de postgrau
 • Tipologia d'estudis de màster i postgrau

  En aquest apartat, hem volgut agrupar els diferents cursos en funció de les seves característiques generals:

  Màster oficial:

  L'objectiu del màster oficial és oferir una formació avançada d'especialització professional o acadèmica a l'estudiant o la iniciació en activitats investigadores. Els estudis de màster tenen entre 60 i 120 crèdits ETC i duren entre 1 i 2 anys. Per accedir-hi cal estar en possessió d'un títol oficial de grau o equivalent.
  En funció de qui organitza el màster universitari, aquest pot ser:
  • Màster universitari organitzat per una única universitat.
  • Màster universitari organitzat per més d'una universitat dins del territori espanyol: Màster interuniversitari.
  • Màster universitari organitzar per més d'una universitat de dins l'estat espanyol i de la resta del món: Erasmus mundus.
  Un cop finalitzat l'estudi s'obté el títol oficial de màster.  Aquests títols són imprescindibles per a aquells alumnes que vulguin fer un doctorat.
   

  Altres màsters no oficials:

  Són els programes post universitaris d'una durada mínima de 30 crèdits.

  Per accedir-hi normalment és necessari tenir una titulació universitària com un grau, una llicenciatura, una enginyeria o una arquitectura, però en determinats casos es fan excepcions amb diplomats o persones que acreditin una dilatada experiència laboral.

  En l'actualitat, trobem màsters d'horari complet ("full-time") o màsters en horari parcial ("part time"). Els màsters d'horari complet solen requerir més temps de dedicació que un curs acadèmic universitari, ja que es realitzen molts treballs pràctics en grup. Els màsters d'horari parcial ("part-time"), solen requerir un dia a la setmana de classe presencial.  

  A part dels màsters presencials també hi ha una àmplia oferta de màstres on line o a distància.
   

  Postgrau/Diploma de postgrau:

  Per accedir-hi cal estar en possessió d'un títol universitari. Són estudis orientats a desenvolupar competències de domini professional concret. S'assoleix un alt domini a nivell de formació específica i global. Consten d'un mínim de 15 crèdits.
   

  Cursos d'especialització universitària:

  Són cursos adreçats al perfeccionament i l'especialització professional. El requisit per matricular és tenir com a mínim una titulació universitària.
   

  Expert Universitari:

  Són cursos adreçats al perfeccionament i l'especialització professional. Per accedir-hi és necessari, com a mínim, tenir un grau o equivalent o acreditar experiència laboral en el sector.

  Doctorat:

  Els programes de doctorat són estudis oficials. Aquests ofereixen a l'estudiant una formació de tercer cicle especialitzada i orientada a la investigació i a la pràctica professional. Aquests estudis finalitzen amb l'elaboració i defensa de la tesis doctoral

  Per accedir a aquests estudis és necessari estar en possessió d'un títol de grau (o equivalent), un títol de màster oficial, i haver superat un mínim de 300 crèdits en el conjunt d'aquests estudis. Les universitats poden incloure altres criteris per a l'admissió de l'alumnat a aquests programes.

  La seva durada és d'un mínim de tres anys, si es realitza a temps complert, i de cinc si es fa a temps parcial.

   
  Dins de la gran varietat de màsters i postgraus, podem trobar cursos de tipus més generalista, que pretenen bàsicament desenvolupar competències per enfrontar-se amb èxit a tasques de gestió i presa de decisions, com ara els  MBA (Master in Business Administration-màster en administració i direcció d'empreses) . I, cursos més específics l'objectiu és aprofundir en el coneixement d'una àrea concreta, com per exemple, un màster en Prevenció de Riscos Laborals o un curs de postgrau en Fotoperiodisme.
Cursos relacionats