Orientació Acadèmica

La Selectivitat - Què és la selectivitat?

¿T'ajudem a trobar el teu curs ideal?
El nostre cercador troba fins a 3 cursos
relacionats amb aquest contingut que millor encaixen amb les teves característiques
 • Què és la Selectivitat?

  Les Proves d'Aptitud per a l'Accés a la Universitat o Selectivitat tenen com a finalitat valorar, amb caràcter objectiu, la maduresa acadèmica que tens, així com els coneixements i les capacitats adquirides al Batxillerat i la teva capacitat per seguir amb èxit els ensenyaments universitaris oficials de Grau .

  Pots presentar-te a la prova d'accés a la universitat si estàs en possessió del títol de Batxiller. La prova s'adequa al currículum del batxillerat i versa sobre les seves matèries.

  En què consisteix la prova?

  La prova d'accés als estudis universitaris oficials de grau s'estructura en dues fases: fase general i fase específica

  Fase general: té per objectiu valorar la maduresa i les habilitats bàsiques que has d'assolir en finalitzar el batxillerat per seguir els estudis universitaris oficials de grau. La fase general consta dels següents exercicis:  
  • Llengua catalana i literatura
  • Llengua castellana i literatura
  • Llengua estrangera, a triar entre alemany, anglès, francès i italià
  • Història o Història de la filosofia (escollir-ne una)
  • Una matèria comuna d'opció, a escollir entre:
   • Llatí
   • Matemàtiques
   • Matemàtiques aplicades a les ciències socials
   • Història i fonaments de les arts o Història de l'art
  Cada un dels exercicis té una durada màxima d'una hora i mitja i per a la realització dels exercicis, pots utilitzar qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Autònoma per respondre, excepte en les proves de llengües.

  Fase específica:
  Pots examinar-te de qualsevol de les matèries de modalitat de batxillerat (3 com a màxim). Els exercicis de cadascuna de les matèries escollides consistiran en respondre per escrit a una sèrie de qüestions adequades al tipus de coneixements i capacitats que hagin de ser avaluats.

  La durada de cadascun dels exercicis serà d'una hora i mitja, pots utilitzar qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Autònoma per respondre.

  Característiques

  Anualment es celebren dues convocatòries i pots presentar-te en successives convocatòries per millorar la qualificació de la fase general o de qualsevol de les matèries de la fase específica. La superació de la fase general té validesa infinita i la qualificació de les matèries de la fase específica tenen validesa durant els dos anys següents a la superació de la prova.  

  Qualificacions i nota mitjana:

  Qualificació de la fase general:  

  Cada un dels exercicis es qualificarà de 0 a 10 punts, amb tres xifres decimals. La qualificació de la fase general serà la mitjana aritmètica de les qualificacions de tots els exercicis expressada amb valor numèric de 0 a 10.

  Qualificació de la fase específica:  

  Cadascuna de les matèries de les que t'examinis en aquesta fase es qualificarà de 0 a 10 punts, amb dues xifres decimals. Es considerarà superada la matèria quan obtinguis una qualificació igual o superior a 5 punts.

  Per a l'admissió als ensenyaments universitaris de grau es realitza l'accés tenint en compte el següent càlcul:
   

  Nota d'admissió = 0.6 * NMB + 0.4 * QFG + a * M1 + b * M2


  NMB: Nota mitjana del Batxillerat
  QFG: Qualificació fase general
  M1, M2: Les qualificacions d'un màxim de dues matèries superades de la fase específica que proporcionin millor nota d'admissió.
  a, b: paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica

  La nota d'admissió incorporarà les qualificacions de les matèries de la fase específica en el cas que aquestes matèries estiguin vinculades al a branca de coneixement del títol al qual vulguis ser admès. El paràmetre de ponderació de les matèries de la fase específica serà igual a 0,1, però les universitats podran augmentar aquest paràmetre fins 0,2 en aquelles matèries que es considerin més idònies per seguir amb èxit els estudis universitaris oficials de grau.

  Revisió de les qualificacions

  Com tots els estudiants, pots presentar davant del tribunal la sol·licitud d'una segona correcció dels exercicis en què consideris incorrecta l'aplicació dels criteris generals d'avaluació. El termini de presentació d'aquestes sol·licituds serà de tres dies hàbils, comptats a partir de la data de la publicació de les qualificacions.

  Els exercicis sobre els quals presentis la sol·licitud de reclamació seran revisats per verificar que totes les preguntes han estat avaluades i ho han estat amb una correcta aplicació dels criteris generals d'avaluació. D'altra banda, els exercicis sobre els quals hagis presentat la sol.licitud de segona correcció seran corregits per un professor especialista diferent del que va realitzar la primera correcció.

  Com a estudiant, tens dret a veure l'examen corregit després de la segona correcció.

  Informa't sobre com es calcula la nota d'admissió, les notes de tall i les dates i exemples d'exàmens.
Deixa'ns les teves dades
perquè els centres conactin amb tu i puguin ampliar-te la informació dels cursos sense compromís
Cerca graus per nota de tall