Orientació Acadèmica

El Sistema Educatiu - Educació Primària

 • Descripció i objectius de l'educació primària

  L'Educació Primària comprèn sis cursos acadèmics, des dels 6 als 12 anys, i té caràcter obligatori. Aquesta és la primera etapa obligatòria del sistema educatiu per la qual cosa s'han d'incorporar-hi tots els nens de 6 anys independentment de si han realitzat o no l'educació infantil.  

  És una etapa educativa obligatòria i gratuïta.  

  La seva finalitat és promoure la socialització dels nens i nenes, afavorir la seva incorporació a la cultura i contribuir a la progressiva autonomia d'acció en el seu medi. 

  La metodologia didàctica té un caràcter personal i s'adapta als diferents ritmes d'aprenentatge de cada infant.  

  L'avaluació és contínua i global, i es té en compte el progrés en el conjunt de les àrees. Al finalitzar 3r i 6è es realitza una avaluació individualitzada:
  • Prova de 3r: Competència en comunicació lingüística i competència matemàtica.
  • Prova de 6è: Competència en comunicació lingüística, competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia.
  La promoció d'alumnes d'un cicle a un altre es farà tenint en compte l'adquisició dels objectius i competències definits per a cada un dels cursos.

  Estructura de l'educació primària

  Assignatures


  Les àrees de l'Educació primària que s'imparteixen en tots els cicles d'aquesta etapa són les següents:
   
  • Llengua catalana i literatura
  • Llengua castellana i literatura
  • Primera llengua estrangera  
  • Matemàtiques
  • Coneixement del medi natural
  • Coneixement del medi social i cultural  
  • Àrea d'educació artística: visual i plàstica, música i dansa
  • Educació física
  • Educació en valors socials i cívics o religió

  Competències


  Les competències clau que es defineixen per a l'educació primària són les següents:
   
  • Comunicació lingüística
  • Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia
  • Competència digital
  • Aprendre a aprendre
  • Competències socials i cíviques
  • Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor
  • Consciència i expressions culturals
   

  Sortides i connexió amb altres estudis

  Educació secundària obligatòria (ESO)

  Recursos

  Escoles d'Educació Primària: Relació de centres públics, concertats o privats on cursar l'etapa d'educació primària.
Cursos relacionats