Orientació Acadèmica

El Sistema Educatiu - Educació Secundària Obligatòria (ESO)

 • Descripció i objectius de l'educació secundària obligatòria

  L'Educació Secundària Obligatòria és una etapa educativa (obligatòria i gratuïta) per a tots els alumnes en edat escolar. S'estén al llarg de quatre anys després de l'etapa d'Educació Primària.  

  Proporciona la formació necessària per a prosseguir estudis tant de Batxillerat com de Formació Professional de grau mitjà. També facilita la incorporació al món laboral.

  A aquests estudis s'hi accedeix després d'haver cursat l'educació primària.

  S'estructura en quatre cursos dividits en dos cicles, un primer cicle de tres cursos, i un segon cicle d'un curs. L'alumnat comença aquesta etapa als dotze anys i la finalitza al setze.

  Aquests estudis s'organitzen d'acord amb els principis de l'educació en comú i l'atenció a la diversitat de l'alumnat, i dóna una atenció especial a l'orientació educativa i professional.

  La seva finalitat és que l'alumnat adquireixi els elements bàsics de la cultura: humanístics, científics i tecnològics.

  L'avaluació de l'Educació Secundària Obligatòria és contínua, formativa i integradora. Es pot promocionar d'un curs a l'altre quan existeix una avaluació positiva a totes les assignatures o negativa en un màxim de dues assignatures.

  Al finalitzar aquests estudis s'obté la titulació de: graduat o graduada en educació secundària obligatòria, aquesta titulació permet:
  • Accedir al mercat laboral.
  • Accedir a altre estudis postobligatoris.

  Estructura de l'educació secundària obligatòria

  Assignatures

  Les assignatures de cada etapa segons la normativa LOMCE són les següents:

  Primer cicle: (1r, 2n i 3r curs)

    1r ESO 2n ESO 3r ESO


  Assignatures troncals
  (L'horari lectiu mínim d'aquestes assignatures ocuparà, com a mínim, el 50% de l'horari total)
   
  - Biologia i Geologia
  - Geografia i Història
  - Llengua Catalana i Literatura
  - Llengua Castellana i Literatura
  - Matemàtiques
  - Primera Llengua Estrangera
  - Física i Química
  - Geografia i Història
  - Llengua Catalana i Literatura
  - Llengua Castellana i Literatura
  - Matemàtiques
  - Primera Llengua Estrangera
  - Biologia i Geologia
  - Física i Química
  - Geografia i Història
  - Llengua Catalana i Literatura
  - Llengua Castellana i Literatura
  - Primera Llengua Estrangera
  Matèria d'opció:
  - Matemàtiques Orientades als Ensenyaments Acadèmics
  - Matemàtiques Orientades als Ensenyaments Aplicats  Assignatures específiques
  (A cada un dels cursos)
  - Educació Física
  - Religió o Valors Ètics
  Un mínim d'1 i un màxim de 4 de les següents (que podran ser diferents a cada un dels cursos):
  - Cultura Clàssica
  - Iniciació a l'Activitat Emprenedora i Empresarial
  - Música
  - Tecnologia
  - Educació Plàstica, Visual i Audiovisual
  - Segona Llengua Estrangera

  Assignatures de lliure configuració
  - Assignatures específiques no cursades o matèries per determinar.

   

  Segon cicle: (4t curs)
    Ensenyaments acadèmics
  (cap al Batxillerat)
  Ensenyaments aplicats
  (cap a la Formació Professional)
  Assignatures Troncals
  (L'horari lectiu d'aquestes matèries ocuparà, com a mínim, el 50% de l'horari total)
  Troncals generales
  - Geografia i Història
  - Llengua Catalana i Literatura
  - Llengua Castellana i Literatura
  - Primera Llengua Estrangera
  - Matemàtiques Orientades als Ensenyaments Acadèmics - Matemàtiques Orientades als Ensenyaments Aplicats
  Troncals de cada opció
  A escollir 2 entre les següents:
  - Biologia i Geologia
  - Economia
  - Física i Química
  - Llatí
  A escollir 2 entre les següents:
  - Ciències Aplicades a l'Activitat Professional
  - Iniciació a l'Activitat Emprenedora i Empresarial
  - Tecnologia
  Assignatures específiques
  (A cada un dels cursos)
  - Educació Física
  - Religió o Valors Ètics
  Un mínim d'1 i un màxim de 4 de les següents:
  - Arts Escèniques i Dansa
  - Cultura Científica
  - Cultura Clàssica
  - Filosofia
  - Música
  - Tecnologies de la Informació i la Comunicació
  - Segona Llengua Estrangera
  - Educació Plàstica, Visual i Audiovisual
  - Una matèria del bloc d'assignatures troncals no cursada

  Assignatures de lliure configuració
  - Assignatures específiques no cursades o matèries per determinar.
  - Matèries d'ampliació dels continguts d'alguna de les matèries dels blocs d'assignatures troncals o específiques.

  Competències


  Les set competències bàsiques que s'estableixen per a aquests estudis són les següents:

  • Competència en comunicació lingüística
  • Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia.
  • Competència digital.
  • Aprendre a aprendre.
  • Competències socials i cíviques.
  • Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor.
  • Consciència i expressions culturals
   

  Sortides i connexions amb altres estudis

  Amb el títol de Graduat en ESO
  Sense el títol de Graduat en ESO
Cursos relacionats