EFO Escuela de Formación online

Curs d'administració de finques i Gestió de comunitats de propietaris

EFO Escuela de Formación online

Curs
On-line
consultar preu

Curs d'administració de finques i Gestió de comunitats de propietaris

Descripció

A través d'aquest conjunt de materials didàctics l'alumnat podrà adquirir competències bàsiques per a la gestió d'una empresa immobiliària, aportar coneixements teoricopràctics necessaris per a l'acompliment de les funcions de direcció i gestió immobiliària, dominar aspectes relatius al dret immobiliari, taxacions i valoracions de béns immobles i sòl, així com adquirir coneixements sobre la gestió fiscal i comptable relativa a l'empresa immobiliària.
Veure més

Temari del curs

Tema 1. La propietat horitzontal. Constitució i extinció
1.1 Legislació Directa de la Propietat Horitzontal.
1.2 Legislació Indirecta d'aplicació subsidiària a la Propietat Horitzontal.
1.3 Creació de la Propietat Horitzontal.
1.4 La Propietat Horitzontal i el Registre de la Propietat.
1.5 Extinció de la Propietat Horitzontal.
1.6 Resum
1.7 Examen d'autoavaluació

Tema 2: Figures jurídiques recollides en la llei de propietat horitzontal.
2.1 Concepte de comunitat de béns. Relació amb la LPH i el Codi Civil.
2.2 Complexos immobiliaris privats. Relació amb la LPH
2.3 L'aprofitament per torns de béns immobles. Relació amb la LPH
2.4 Edificis destinats a garatges
2.5 Resum
2.6 Examen d'autoavaluació

Tema 3. El títol constitutiu i la quota de participació
3.1. Documents relatius a l'immoble: el títol constitutiu i l'escriptura de compravenda. La seva diferència-ció
3.2. La quota de participació
3.3. Resum.
3.4. Examen d'autoavaluació

Tema 4. Normes que regeixen les comunitats: Els Estatuts i normes de règim interior
4.1 Els Estatuts de la Comunitat de Propietaris
4.2 Normes de règim interior. Diferència amb els Estatuts
4.3 Relacions de veïnatge
4.4. Documentació obligatòria en la comunitat de propietaris.
4.4 Resum
4.5 Examen d'autoavaluació

Tema 5. Òrgans de govern a les comunitats de propietaris
5.1. La junta de propietaris
5.2. El president.
5.3. el vicepresident
5.4. El secretari.
5.5 L'administrador
5.6 Resum
5.7 Examen d'autoavaluació


Tema 6 Elements comuns i privatius
6.1. Concepte i tractament dels elements comuns de la comunitat.
6.2. Els elements privatius.
6.3. Casos particulars d'actuació en la comunitat de propietaris
6.4. Resum
6.5 Examen d'autoavaluació

Tema 7. Drets i obligacions en la propietat horitzontal.
7.1. Drets i obligacions de la comunitat.
7.2. Drets i obligacions dels propietaris.
7.3. El fons de reserva.
7.4. Resum.
7.5 Examen d'autoavaluació

Tema 8. Les obres en elements comuns i privatius en la comunitat de veïns. Tractament.
8.1. L'adopció d'acords en la comunitat. Validesa dels vots i acords adoptats.
8.1. Realització d'Obres en elements comuns.
8.2. Realització d'Obres en elements privatius.
8.3. Resum
8.4. Examen d'autoavaluació.

Tema 9. Personal al servei de les comunitats de propietaris.
9.1 Contractació de personal
9.2 Cotització a la Seguretat Social
9.3. tràmits periòdics
9.4. Extinció de la relació laboral.
9.5. La Prevenció de riscos laborals a les comunitats de propietaris
9.6 Resum
9.7. Examen d'autoavaluació

Tema 10. L'assegurança en la comunitat de propietaris.
10.1 L'obligatorietat de l'assegurança en la comunitat de propietaris.
10.2 Tipus d'assegurances en funció de l'ús de l'immoble.
10.3 Béns a assegurar en una comunitat de propietaris.
10.4 Pòlisses d'assegurances de la comunitat de propietaris.
10.5 Cobertures d'una assegurança de comunitat de propietaris.
10.6 Resum
10.7. Examen d'autoavaluació

Tema 11. Els procediments judicials en la llei de propietat horitzontal.
11.1 Introducció
11.2 La Legitimació en el procediment
11.3 la postulació processal
11.4 Els procediments judicials en la LPH
11.5 L'execució de sentències en el règim de propietat horitzontal
11.6. Resum
11.7 Examen d'autoavaluació

Tema 12. La comptabilitat a la Comunitat de Propietaris
12.1 Introducció.
12.2. El Pla General Comptable de les comunitats de propietaris.
12.3. Quadre de Comptes
12.4. Resum
12.5. Examen d'autoavaluació
Altres preguntes i qüestions pràctiques
Supòsits pràctics a resoldre
Veure més

Preu

Preu de 500 a 1000 euros.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs d'administració de finques i Gestió de comunitats de propietaris