EFO Escuela de Formación online

Curs d'Anàlisi comptable

EFO Escuela de Formación online

Curs
On-line
consultar preu

Curs d'Anàlisi comptable

Descripció

Curs online d'Anàlisi comptable.

Temari del curs

UD1. Introducció a l'anàlisi comptable
1.1. Comptabilitat externa i comptabilitat interna
1.2. Els estats financers
1.3. Concepte d'anàlisi comptable
1.4. Etapes en el procés d'anàlisi
1.5. Tipus d'anàlisi comptable
 

UD2. Estudi del balanç
2.1. El balanç: concepte i funcions
2.2. Estructura del balanç
2.3. Tècniques d'anàlisi comptable per al balanç
2.3.1. Anàlisi del balanç a través de percentatges
2.3.2. Anàlisi del balanç a través de variacions absolutes i relatives
2.3.3. Anàlisi del balanç mitjançant el mètode dels nombres índex
2.3.4. Anàlisi del balanç a través de la seva representació gràfica per masses patrimonials
2.3.5. Anàlisi del balanç a través de mesures relatives o ràtios
 

UD3. Estudi del balanç (II)
3.1. Anàlisi patrimonial: estructura i equilibri patrimonial
3.1.1. Anàlisi patrimonial: el fons de maniobra
3.1.2. Anàlisi patrimonial: situacions patrimonials
3.2. Anàlisi financera del balanç
3.2.1. L'estat de canvis del patrimoni net i l'estat de fluxos d'efectiu
3.2.2. Els principals ràtios financers: liquiditat, tresoreria i garantia
3.2.3. Altres ràtios financeres
3.2.4. La tresoreria de l'empresa i l'estat de fluxos de caixa (cash-flow)
 

UD4. Estudi del compte de pèrdues i guanys
4.1. Els resultats de l'empresa
4.2. El compte de pèrdues i guanys: concepte i funcions
4.3. Estructura del compte de pèrdues i guanys
4.4. Anàlisi econòmica: estudi dels resultats i de la rendibilitat de l'empresa
4.4.1. Classificació funcional del compte de pèrdues i guanys
4.4.2. Observacions per a l'anàlisi del compte de pèrdues i guanys
4.4.3. Tècniques d'estudi dels resultats de l'empresa
4.4.4. Anàlisi de la rendibilitat de l'empresa
 

UD5. Anàlisi de l'endeutament
5.1. Objectiu de l'estudi
5.2. Fonts de finançament
5.3. La responsabilitat neta
5.4. El finançament aliè
5.5. Ràtios d'endeutament
5.6. Avantatges i desavantatges del finançament aliè respecte a la pròpia

UD6. Anàlisi de les accions
6.1. Objectiu d'anàlisi
6.2. El model de descompte de dividends
6.3. La ràtio preu-beneficis (PER)
6.4 la fórmula du Pont
 
UD7. Estats financers futurs
7.1. Introducció
7.2. Les projeccions anuals
7.3. Anàlisi de sensibilitat amb estats financers previstos
7.4. previsions multianuals
 
Veure més

Objetius

Conèixer les pautes per llegir i interpretar els balanços i el compte de pèrdues i guanys, en l'estudi de l'anàlisi comptable.

Desenvolupar mitjançant coneixements teòrics i aplicacions pràctiques una sèrie de ensinistraments que permetin obtenir una visió més àmplia de l'entramat financer actual i futur en el qual es mou l'empresa.

Adquirir una sèrie de criteris de suport i recolzament en la presa de decisions o elaboració de diagnòstics, per analitzar els resultats i influir en posteriors escenaris de futur.

Conèixer de forma pràctica els conceptes comptables bàsics i la seqüència de documents o registres que s'ha de fer des l'inventari inicial fins a la confecció dels estats de síntesi o comptes anuals.

Preu

Preu de 500 a 1000 euros.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs d'Anàlisi comptable