EFO Escuela de Formación online

Curs de comptabilitat de costos i control de gestió

EFO Escuela de Formación online

Curs
On-line
consultar preu

Curs de comptabilitat de costos i control de gestió

Descripció

Curs online de comptabilitat de costos i control de gestió.

Temari del curs

Comptabilitat de Costos
 
UD1. Costos: conceptes bàsics
1. Comptabilitat analítica
1.1. Comptabilitat interna i externa
1.2. principis bàsics
2. Cost
2.1. conceptes associats
2.2. Classificació dels costos
3. Amortització
 
UD2. Sistemes de costos
1. Empresa uniproducte i multiproducte
2. Sistemes de cost complet
2.1. seccions homogènies
 
UD3. direct costing
1. Sistema de costos directes
2. Fixació del preu de venda d'un producte o servei
3. Altres sistemes de costos parcials
4. El punt d'equilibri i l'anàlisi cost-volum-benefici
4.1. El punt d'equilibri
4.2. L'anàlisi cost-volum-benefici
 
UD4. Sistema de costos ABC
1. Introducció al sistema de costos ABC
2. Activitat
3. Avantatges i inconvenients de l'ABC
 
UD5. costos rellevants
1. Costos rellevants
2. Costos controlables
3. Decisions basades en els costos
4. Limitacions de les dades de costos per a la presa de decisions

Control de Gestió
 

UD1. Pressupostos. Anàlisi de desviacions
1. Introducció al control de gestió
2. Pressupostos
2.1. Pressupostar i planificar
2.2. cicle pressupostari
2.3. Objectius i conflictes
2.4. Components del pressupost mestre
3. Anàlisi de desviacions
3.1. tècnica bàsica
3.2. tècniques específiques
3.3. Quadre general de desviacions
4. Anàlisi mitjançant ràtios
 

UD2. Centres de Responsabilitats. Auditories de gestió
1. Centres de responsabilitat
2. Criteris d'avaluació
2.1. controlabilitat
2.2. congruència
3. Centres de costos operatius
4. Centres de despeses discrecionals
4.1. Pressupostos de base zero
5. Auditoria interna i de gestió
 

UD3. Quadre de comandament integral
1. Introducció al quadre de comandament integral
1.1. Traduir la visió i l'estratègia
1.2. Comunicar i vincular els objectius amb els seus indicadors
1.3. Alinear les iniciatives estratègiques
1.4. Seguiment estratègic.
1.5 Construcció del quadre de comandament
3. La perspectiva financera
4. La perspectiva de client
4.1. Increment de clients
4.2. Retenció de clients
4.3. Satisfacció del client
4.4. Rendibilitat del client
4.5. valor afegit
5. La perspectiva interna
5.1. Procés d'innovació
5.2. procés operatiu
5.3. processos postvenda
6. Perspectiva d'aprenentatge i creixement
6.1. Capacitats dels empleats
6.2. Capacitats del sistema d'informació
6.3. Motivació, delegació i coherència
Veure més

Objetius

Aprendre comptabilitat analítica destinada a diferenciar entre despeses i costos.

Aprendre a definir els sistemes de càlcul del cost aplicats a la producció.

Conèixer el paper dels pressupostos en l'empresa descobrint la lògica del procés productiu.

Aprendre a distingir correctament els diferents centres de responsabilitat, definir objectius controlables i congruents, aprendre a decidir les assignacions de recursos discrecionals.

Preu

Preu de 500 a 1000 euros.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs de comptabilitat de costos i control de gestió