EFO Escuela de Formación online

Curs de Direcció de l'activitat empresarial de petits negocis

EFO Escuela de Formación online

Curs
On-line
consultar preu

Curs de Direcció de l'activitat empresarial de petits negocis

Descripció

Curs online de Direcció de l'activitat empresarial de petits negocis.

Temari del curs

UD1. Organització i control de l'activitat en petits negocis o microempreses
1.1 Variables que intervenen en l'optimització de recursos.
1.2 Els indicadors quantitatius de control, mitjançant el quadre de comandament integral.
1.3 Altres indicadors interns.
1.4 La millora contínua de processos com a estratègia competitiva.

UD2. Reclutament, selecció i contractació de personal en petits negocis o microempreses
2.1 Determinació del perfil del candidat.
2.2 Detecció de necessitats del petit negoci o microempresa.
2.3 Anàlisi i descripció del lloc de treball vacant.
2.4 La selecció de personal.
2.5 Les consultories i empreses de selecció de personal.
2.6 Formalització del contracte de treball.
2.7 La modificació, suspensió i extinció del contracte de treball.

UD3. Gestió de recursos humans en petits negocis o microempreses
3.1 Polítiques de gestió recursos humans.
3.2 Les habilitats directives i la seva influència en el clima laboral.
3.3 El lideratge i la delegació de funcions.
3.4 La importància de la informació.
3.5 El valor de la formació.
3.6 L'avaluació de l'acompliment.
3.7 La gestió del talent.

UD4. Adquisició i manteniment d'actius fixos de petits negocis o microempreses
4.1 Modalitats d'adquisició d'actius fixos. Avantatges i inconvenients.
4.2 Adquisició d'actius fixos en petits negocis o microempreses.
4.3 L'amortització de l'actiu fix. Funcions.
4.4 Les aplicacions ofimàtiques de gestió en el petit negoci o microempresa.

UD5. Aprovisionament d'existències i avaluació de proveïdors en petits negocis o microempreses
5.1 Objectius de la gestió d'aprovisionament.
5.2 L'estratègia de negociació amb proveïdors.
5.3 Criteris per a la selecció de proveïdors.
5.4 La gestió de compres.
5.5 Seguiment, control i avaluació de proveïdors.
5.6 Aplicacions ofimàtiques en el control d'aprovisionaments.

UD6. Gestió i control del magatzem en petits negocis o microempreses
6.1 Gestió de l'estoc.
6.2 La importància de la periodicitat en l'inventari de magatzem.
6.3 Variables que incideixen en la gestió d'inventaris.
6.4 Tipus d'estoc en el petit negoci o microempresa.
6.5 La gestió eficient del magatzem.
6.6 Les aplicacions ofimàtiques de gestió de magatzem en petits negocis o microempreses.


UD7. Gestió de la qualitat i respecte del medi ambient en petits negocis o microempreses
7.1 La gestió de qualitat i el respecte del medi ambient en la prestació de serveis.
7.2 Els Sistemes de Gestió de la Qualitat i Medi Ambient com a estratègia competitiva.
7.3 Normativa i legislació aplicable.
7.4 Implantació d'un Sistema de Gestió de Qualitat i Medi Ambient. Etapes.
7.5 Gestió documental dels Sistemes de Gestió de Qualitat i Medi Ambient. Tipus i formats.
7.6 Les eines informàtiques i ofimàtiques per al seguiment, mesurament i control de processos.
Veure més

Objetius

• Aplicar tècniques d'organització i control de l'activitat diària del petit negoci o microempresa, programant accions i assignant recursos, en funció de la naturalesa del negoci: producció o prestació de serveis

• Determinar els instruments i estratègies més comuns en l'organització i gestió laboral en petits negocis o microempreses

• Definir polítiques i procediments de gestió de persones en petits negocis o microempreses a partir de l'anàlisi de l'efectivitat de les variables i estratègies de motivació, comunicació, treball en equip, relacions interpersonals i obtenció de resultats

• Determinar les diferents formes d'adquisició i manteniment d'actius fixos immobilitzats en les activitats més habituals de petits negocis o microempreses

• Analitzar els processos en la gestió de la qualitat i mediambiental en les diferents àrees de petits negocis o microempreses aplicant el model més adequat en funció de les característiques de diferents entitats i de conformitat amb la normativa vigent

• Aplicar procediments d'aprovisionament d'existències? Matèries primeres i altres materials auxiliars? identificant tècniques de negociació, selecció i avaluació de proveïdors / creditors

• Analitzar estratègies d'emmagatzematge habituals en petits negocis tipus, distingint les variables a tenir en compte i aplicant les tècniques que assegurin el desenvolupament òptim de l'activitat comercial

Preu

Preu de 500 a 1000 euros.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs de Direcció de l'activitat empresarial de petits negocis