EFO Escuela de Formación online

Curs de Direcció financera

EFO Escuela de Formación online

Curs
On-line
consultar preu

Curs de Direcció financera

Descripció

Curs online de Direcció financera

Temari del curs

UD1. L'estructura econòmica-financera de l'empresa
1.1 Estructura econòmica i financera.
1.2 Actiu no corrent i actiu corrent.
1.3 Necessitats de capital.

UD2. Anàlisi economicofinancera
2.1 Balanç.
2.2 Compte de pèrdues i guanys.
2.3 Fluxos d'efectius.
2.4 Ràtios d'anàlisi.
2.5 Rendibilitat econòmica i financera.

UD3. El cost i el benefici de l'empresa
3.1 Cost.
3.2 Despeses, pagaments i inversions.
3.3 Costos fixos i variables.
3.4 Costos directes i indirectes.
3.5 Estructura de costos

UD4. El cost dels recursos financers a curt termini
4.1 Recursos financers.
4.2 Fonts espontànies de finançament.
4.3 Fonts negociades: préstecs, descompte comercial i compte de crèdit.
4.4 Cost mitjà ponderat del capital.

UD5. Selecció i valoració de projectes d'inversió simples
5.1 Projecte d'inversió.
5.2 Criteris de valoració.
5.3 Ordenació de projectes.

UD6. Planificació financera a llarg termini
6.1 Pressupost de capital.
6.2 Planificació financera.
6.3 Valors mobiliaris.

UD7. Planificació financera a curt termini
7.1 Projecció financera.
7.2 Gestió d'estocs.
7.3 Gestió de clients i tresoreria.
7.4 Gestió de proveïdors i creditors.

UD8. L'autofinançament de l'empresa i política de dividends
8.1 Autofinançament.
8.2 Amortitzacions i depreciació.
8.3 Beneficis retinguts.
8.4 Dividends.
8.5 Valoració d'empresa.
Veure més

Preu

Preu de 500 a 1000 euros.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs de Direcció financera