MASTERD Profesionales
Curs
On-line | Semi-presencial
  • 3
    -
    • Barcelona
    • Barcelona
    • Barcelona
consultar preu

Electrotecnia

Descripció

L'electricitat és una de les formes d'energia que més avantatges i comoditats aporta als éssers humans a l'actualitat. Per això, és molt important que un professional conegui adequadament les característiques de producció i transport d'aquella, les variables i aparells que intervenen en els diferents processos, així com les prescripcions que al respecte preveu la normativa vigent. L'electrotècnia és la ciència que s'encarrega de mesurar i quantificar aquestes característiques.El Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) estableix com a finalitats: preservar la seguretat de persones i béns, assegurar el normal funcionament de les instal·lacions i prevenir les pertorbacions en altres instal·lacions i serveis d'electrotècnia, i contribuir a la fiabilitat tècnica ia l'eficiència econòmica de les instal·lacions.

En Exitae et preparem amb el nostre curs d'electrotècnia per a un treball amb futur.L'alumne, en finalitzar l'estudi d'aquest curs, se situarà en una posició privilegiada per triomfar en algun dels llocs que amb assiduïtat s'ofereixen en aquest sector perquè serà capaç de dissenyar una instal·lació elèctrica de baixa tensió complint objectius que marca el REBT, coneixerà els requisits mínims formals i de contingut que ha de reunir un projecte elèctric i tindrà la capacitat de seleccionar aquells elements més adequats perquè una instal·lació compleixi amb la normativa vigent en electrotècnia. Així mateix, coneixerà les característiques de la maquinària (motors o generadors) que intervenen en un procés i el fonament dels transformadors, necessaris per adaptar la tensió d'una instal·lació.

Veure més

Temari del curs

1. Fonaments generals de Electrotècnia

         Fonaments generals.
         Corrent continu.
         Corrent altern.
         Triangle de potències.


2. Cables i Conductors

         Designació de conductors.
         Prescripcions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a la selecció de conductors.


3. Protecció i Aparellatge en electrotècnia

         Protecció contra sobreintensitats.
         Protecció contra contactes indirectes.
         Protecció contra sobretensions.


4. Màquines Rotatives

         Classificació de les màquines rotatòries elèctriques.
         Motors.
         Generadors.


5. Bateries de Condensadors

         Compensació del factor de potència d'una instal·lació.
         Prescripcions normatives sobre la compensació del factor de potència reflectida en el REBT.


6. Centres de Transformació (CT)

         Centres de transformació.
         Transformadors utilitzats en instal·lacions de baixa tensió.


7. Luminotècnia

         Normativa i legislació de referència.
         Fonaments tècnics de la il·luminació.


8. Dimensionament d'una instal·lació Electrotècnica

         Introducció.
         Càlcul de la previsió de càrregues.
         Càlcul de la secció.
         Instal·lacions d'enllaç.


9. Tramitació de la Documentació de la Instal·lació

         Introducció.
         Del disseny a la posada en servei: fases d'una instal·lació elèctrica de baixa tensió.
         El procediment administratiu de comunicació: formularis, impresos, taules i guies.
         Normes particulars de les companyies subministradores.
         Casos pràctics.


10. Redacció de Projectes Electrotècnics de BTC

         Norma UNE 157001: 2002, Criteris generals per a l'elaboració de projectes.
         Cas pràctic.
Veure més

Objetius

Seleccionar l'aparellatge apropiada per evitar contactes indirectes en funció de l'esquema de distribució de baixa tensió i per protegir contra sobreintensitats. Identificar l'origen de les sobretensions i seleccionar la protecció adequada en funció dels receptors instal·lats. Conèixer les pautes de manteniment i principals avaries dels motors. Determinar el factor de potència d'una instal·lació. Conèixer prescripcions del reglament respecte a la instal·lació de condensadors i dels valors mínims de factor de potència. Conèixer el funcionament i parts fonamentals d'un centre de transformació. Calcular la secció dels conductors d'un circuit mitjançant els criteris del corrent màxima admissible i de la màxima caiguda de tensió permesa. Desenvolupar els esquemes unifilars corresponents a habitatges de grau d'electrificació bàsica i elevada, identificant els circuits.

Titulació obtinguda

Diploma acreditat per la Càtedra UPM MasterD.

Avantatges del curs

Temaris actualitzats: La millor formació del mercat.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Electrotecnia