EducaciOnline

Especialització Energies renovables. Principis i components sistema energia solar tèrmica

EducaciOnline

Curs
On-line
105 Hores
1.190 €

Descripció

La societat és cada vegada més conscient dels reptes associats a l'energia: l'abastament, la seguretat i l'impacte ambiental. Tot això unit a la volatilitat en els preus d'energies com l'elèctrica o la dels hidrocarburs ha tingut un impacte positiu en el desenvolupament de les energies renovables i les seves diferents aplicacions. L'energia solar tèrmica és sens dubte l'energia amb més projecció empresarial. Per treballar en aquest sector es necessiten coneixements de geopolítica i les polítiques energètiques actuals, així com una formació centrada en els aspectes més tècnics de la generació de calor i electricitat amb energies renovables.
Veure més

Temari del curs

Introducció a les energies renovables
  •      L'energia
  •       Generació de calor i electricitat amb energies renovables

Conceptes bàsics d'energia solar tèrmica
  •       Conceptes físics bàsics
  •       Evolució del mercat de l'energia solar tèrmica
  •       Normativa bàsica sobre energia solar tèrmica
  •       Tecnologia de l'energia solar tèrmica
  •       Esquema de la instal·lació i simbologia dels elements

Components d'un sistema d'energia solar tèrmica

     Subsistema de captació
     Subsistema d'acumulació
     subsistema hidràulic
     Altres elements del sistema

Pla d'estudis:

Taller virtual

El curs s'inicia amb un taller virtual de 15 dies de durada i facilita a l'estudiant familiaritzar-se amb el campus virtual.

Introducció a les energies renovables
L'assignatura introdueix els conceptes bàsics d'energia, les energies renovables i les seves diferents aplicacions, de manera que proporciona els coneixements i les capacitats imprescindibles per poder cursar les següents assignatures del programa.

Principis bàsics i components d'un sistema
L'assignatura proporciona, d'una banda, les bases físiques pròpies de l'energia solar tèrmica i per l'altre, descriu tots els components d'una instal·lació solar térmica. Inicialmente sintetitza tots aquells conceptes físics que s'han de tenir en compte i inclou un breu resum de la evolució del mercat de l'energia solar tèrmica i un apartat dedicat a la legislació vigent que afecta aquest tipus d'instal·lacions. A continuació, se centra en els diferents elements o peces que componen el circuit primari.
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Seccionar la millor tecnologia renovable per a una aplicació determinada complint la reglamentació vigent.
Determinar la viabilitat de projectes d'energies renovables en general i d'energia solar en particular a través de la radiació solar que arriba a la superfície i escollir la tecnologia més òptima.
Dominar els coneixements bàsics de calor i dinàmica de fluids per aplicar-lo a l'energia solar.
Calcular, organitzar i gestionar l'adquisició dels components d'un sistema d'energia solar fototèrmic.
Controlar i comprovar que la instal·lació solar fototèrmica compleix amb la normativa vigent a nivell elèctric, tècnic i administratiu.

Requisits

Requisits d'accés: Un nivell d'estudis corresponent al Batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2). Una capacitat professional adequada.

Objetius

Definir els conceptes d'energia i potència. Distingir i operar amb les unitats energètiques. Classificar i diferenciar les energies d'estoc i les energies de flux. Descriure el recorregut de l'energia. Identificar i relacionar els diferents elements, característiques i factors de la radiació solar. Identificar i relacionar les característiques i factors dels corrents d'aire. Definir les coordenades geogràfiques, els punts cardinals i les coordenades solars. Determinar el posicionament ideal per als captadors solars. Distingir entre els tipus i les diferents aplicacions de l'energia solar i classificar-los. Nomenar els aspectes fonamentals de l'energia eòlica. Descriure altres aplicacions en energies renovables. Definir els conceptes físics de temperatura, calor i dinàmica de fluids. Conèixer l'evolució del mercat de l'energia solar tèrmica. Identificar la normativa actual en els seus diferents nivells.

Titulació obtinguda

Els estudiants obtindran un certificat d'aprofitament, atorgat per EducaciOnline, de cadascuna de les assignatures superades. L'estudiant que superi totes les assignatures podrà completar l'itinerari previst per a l'obtenció del diploma d'extensió universitària de la UOC. Certificats EducaciOnline: Certificat d'EducaciOnline en Introducció a les energies renovables. Certificat d'EducaciOnline en Principis bàsics i components d'un sistema.

Preu

1.190 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Especialització Energies renovables. Principis i components sistema energia solar tèrmica

Especialització Energies renovables. Principis i components sistema energia solar tèrmica