EducaciOnline

Especialització Muntatge, manteniment, seguretat i avaluació de riscos en instal·lacions d'energia eòlica

EducaciOnline

Curs
On-line
280 Hores
1.510 €

Descripció

De totes les energies renovables, l'eòlica és la que presenta un rendiment de producció més positiu que permet un retorn de la inversió inicial en un període adequat. Aparentment poden semblar instal·lacions simples, però, en realitat, estan formats per tecnologia complexa, en què es necessiten coneixements de a mecànica, l'electricitat i l'electrònica. Per treballar en el sector es precisa d'una formació teòrica que doti al professional de les eines per avaluar quin model de manteniment és l'adequat i conegui els riscos laborals que implica treballar amb aerogeneradors.
Veure més

Temari del curs

Programa:

    
Constitució general d'un parc eòlic
    
Gestió del manteniment en instal·lacions d'energia eòlica
    
Gestió del manteniment preventiu i correctiu en aerogeneradors
    
Riscos professionals en el muntatge i manteniment de parcs eòlics
    
Equips de seguretat
    
Emergències
    
Metodologia del muntatge i manteniment mecànic d'instal·lacions d'energia eòlica
    
Muntatge i manteniment mecànic d'instal·lacions d'energia eòlica
    
Mecànica específica
    
Electrotècnia i electromagnetisme
    
Metodologia de muntatge i manteniment elèctric d'instal·lacions d'energia eòlica
    
Muntatge i manteniment de xarxes elèctriques i centres de transformació
    
Muntatge i manteniment de generadors i motors elèctrics
    
Muntatge i manteniment de parcs elèctrics en un aerogenerador
    
Muntatge i manteniment d'equips d'instrumentació
    
Operació en el telecomandament del control de la subestació del parc
    
Electrònica
    
Muntatge i manteniment del sistema electrònic de potència en l'aerogenerador
    
Muntatge i manteniment del sistema de control i regulació en l'aerogenerador
    
Muntatge i manteniment del telecomandament de control de la subestació del parcPla d'estudis:

Taller virtual

El curs s'inicia amb un taller virtual de 15 dies de durada i facilita a l'estudiant familiaritzar-se amb el campus virtual.

GESTIÓ DEL MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS D'ENERGIA EÒLICA

Per aconseguir els resultats esperats és bàsic definir i implementar un sistema de manteniment que minimitzi les hores de parades no previstes dels aerogeneradores.La assignatura defineix i implementa un sistema integral de manteniment, revisa els diferents tipus de manteniment i les seves particularitats.

SEGURETAT I AVALUACIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS EN PARCS EÒLICS

Capacita per avaluar els riscos professionals que existeixen dins d'un parc eòlic, tant en fase de muntatge com de manteniment, per tal de prevenir accidents laborals. Descriu els diferents equips de seguretat i analitza les diferents emergències possibles i la seva gestió.

MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS D'ENERGIA EÒLICA

Està estructurada en tres parts clarament diferenciades. A la primera part analitza el muntatge i el manteniment des d'un punt de vista mecànic (maquinària, operacions i manteniment). A la segona part ho fa des del punt de vista exclusivament elèctric (transport fins a la xarxa elèctrica). En la tercera detalla els sistemes de regulació i control del funcionament del parc.

Introdueix només el programa, assignatures del curs o temari, pots organitzar-lo en subnivells. Pensa que és un camp important d'orientació per a l'alumne.
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Gestionar el manteniment d'instal·lacions d'energia eòlica.
Prevenir riscos professionals i actuar en casos d'emergència en parcs eòlics.
Muntar i mantenir instal·lacions d'energia eòlica.

Requisits

Requisits d'accés:


Un nivell d'estudis corresponent al Batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
Una capacitat professional adequada.

Objetius

Dissenyar i desenvolupar programes de manteniment d'instal·lacions d'energia eòlica.
Organitzar i supervisar els processos de manteniment preventiu i correctiu d'instal·lacions d'energia eòlica.
Realitzar les operacions de manteniment correctiu especialitzat en les instal·lacions d'energia eòlica, establir el procés d'actuació, utilitzant manuals d'instruccions i plànols i restablint les condicions funcionals amb la qualitat i seguretat requerides.
Avaluar i prevenir els riscos professionals derivats del muntatge, operació i manteniment d'aerogeneradors.
Definir, gestionar i mantenir en perfecte estat d'ús els equips de seguretat i protecció personal utilitzats en el muntatge i manteniment de parcs eòlics i aerogeneradors.
Utilitzar de forma segura els equips d'enganxi, aixecament i senyalització emprats en les tasques de muntatge i manteniment d'aerogeneradors.

Titulació obtinguda

Els estudiants obtindran un certificat d'aprofitament, atorgat per EducaciOnline, de cadascuna de les assignatures superades. L'estudiant que superi totes les assignatures podrà completar l'itinerari previst per a l'obtenció del diploma d'extensió universitària de la UOC.

Preu

1.510 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Especialització Muntatge, manteniment, seguretat i avaluació de riscos en instal·lacions d'energia eòlica

Especialització Muntatge, manteniment, seguretat i avaluació de riscos en instal·lacions d'energia eòlica