EducaciOnline

Especialització Organització d'empreses. Gestió d'equips i atenció client

EducaciOnline

Curs
On-line
165 Hores
1.060 €

Descripció

Darrere de cada èxit empresarial està l'excel·lència en l'atenció al client i una eficient gestió de l'equip humà. Davant d'un mercat cada vegada més globalitzat i competitiu cal conèixer en profunditat tots els angles de la gestió empresarial per minimitzar els riscos i assegurar el bon fi de l'activitat empresarial. El professional interessat en treballar com a assistent de direcció ha de saber valorar la funció i la importància que cada departament en el global de l'empresa, tot això mitjançant una formació pràctica on adquireixi les habilitats necessàries per liderar i motivar equips així com gestionar les negociacions.
Veure més

Temari del curs

Programa:

L'EMPRESA

    
L'empresa i el seu entorn
    
L'empresa com a organització
    
L'empresa com a sistema de gestió
    
Les funcions internes de la direcció

PROCESSOS I LOGÍSTICA

     
La gestió per processos
    
Què és la logística
    
La cadena logística
    
Just in time (JIT)
    
Logística, qualitat i medi ambient

MÀRQUETING

    
Introducció al màrqueting
    
Màrqueting analític
    
Màrqueting estratègic
    
Màrqueting operatiu
    
La innovació del màrqueting

FINANCES

    
La inversió i el finançament
    
Els elements patrimonials
    
Els principis comptables
    
Els comptes
    
El cicle comptable
    
La normalització comptable
    
Definicions i relacions comptables
    
El patrimoni i les seves variacions

RECURSOS HUMANS

    
Les persones com a generadores de valor afegit
    
Estratègies de reclutament i selecció
    
Legislació laboral
    
Contractació i compensació
    
Formació i desenvolupament
    
Negociació

COORDINACIÓ I GESTIÓ D'EQUIPS DE TREBALL

    
La figura de l'assistent de direcció dins de l'organització empresarial
    
Optimització de l'ambient de treball
    
Planificació de les tasques del departament

ATENCIÓ AL CLIENT

    
L'atenció al client
    
Negociació i resolució de conflictes
    
L'assertivitat
    
La verificació de la satisfacció del client


Pla d'estudis:

taller virtual

El curs s'inicia amb un taller virtual de 15 dies de durada i facilita a l'estudiant familiaritzar-se amb el campus virtual.

INTRODUCCIÓ A L'ORGANITZACIÓ D'EMPRESES

L'assignatura se centra en l'empresa, els seus objectius, classificacions i organització, en un marc teòric. Analitza els processos logístics en l'àmbit del magatzem, la distribució i la producció. A més ofereix una introducció al màrqueting i les finances, i finalitza amb una visió general de les tendències i els processos en la gestió dels recursos humans.

GESTIÓ D'EQUIPS DE TREBALL i atenció al client

Facilita eines per a resoldre problemes en el desenvolupament de la gestió administrativa. S'analitza com funcionen i com es creen els grups de treball i el paper que exerceixen, per al que s'estudien els models teòrics sobre motivació laboral
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Disposar d'una visió global de l'empresa, així com de les seves possibles tipus d'organització i processos de gestió empresarial.
Comprendre globalment la funció logística dins el marc empresarial i valorar els diferents sistemes que pot adoptar considerant el seu impacte en la productivitat, la qualitat i el medi ambient.
Comprendre i valorar la importància d'aplicar el procés de màrqueting i d'investigació de mercat en l'empresa per recolzar la presa de decisions i implementar les estratègies i les tàctiques de forma competitiva en el mercat.
Comprendre i analitzar a nivell bàsic la comptabilitat de l'empresa: el seu funcionament i el Pla general comptable.
Comprendre els aspectes jurídics i laborares inherents a la contractació laboral.
Valorar la importància de la formació dels treballadors i identificar elements clau per al seu desenvolupament.
Comprendre els processos de negociació i participar-hi com a negociador.

Requisits

Requisits d'accés:


Un nivell d'estudis corresponent al Batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
Una capacitat professional adequada.

Objetius

Identificar l'empresa com a unitat econòmica formada per una sèrie d'elements propis, que està influenciada per un entorn i que es compon de diferents àrees funcionals.
Conèixer els diferents tipus d'empreses, societats i estructures que coexisteixen en el món empresarial.
Distingir els tipus d'organització empresarial i definir la planificació estratègica.
Conèixer les conceptes bàsics de les diferents àrees de l'empresa: logística, màrqueting, comptabilitat, recursos humans ...
Definir la cultura de l'empresa i identificar els factors que la formen.
Assumir el paper d'imatge de l'empresa en referència a les tasques de recepció dels visitants de la institució.
Analitzar el paper de l'assistent de direcció dins de l'empresa i conèixer les seves qualitats i obligacions.
Conèixer les competències i limitacions del lloc de treball de l'assistent de direcció.

Titulació obtinguda

Els estudiants obtindran un certificat d'aprofitament, atorgat per EducaciOnline, de cadascuna de les assignatures superades. L'estudiant que superi totes les assignatures podrà completar l'itinerari previst per a l'obtenció del diploma d'extensió universitària de la UOC. Certificats EducaciOnline: Certificat d'EducaciOnline en Organització d'empreses. Certificat d'EducaciOnline en Gestió d'equips i atenció al client.

Preu

1.060 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Especialització Organització d'empreses. Gestió d'equips i atenció client

Especialització Organització d'empreses. Gestió d'equips i atenció client