EducaciOnline

Especialització Organització d'empreses. Psicologia organitzacions I

EducaciOnline

Curs
On-line
150 Hores
1.595 €

Descripció

L'entorn econòmic actual necessita organitzacions empresarials capaços d'adaptar amb rapidesa a un mercat global i canviant. La flexibilitat de l'organització ve determinada en gran mesura pel procés de producció però també per la gestió dels recursos humans.Per treballar en aquest sector es precisa d'uns coneixements de l'organització empresarial i els processos psicosocials que la regeixen així com habilitats en la gestió de les persones, mitjançant una formació teòrica i pràctica de tècniques d'intervenció en les organitzacions.

Veure més

Temari del curs

Programa:

L'EMPRESA

    
L'empresa i el seu entorn
     
L'empresa com a organització
    
L'empresa com a sistema de gestió
     
Les funcions internes de la direcció

PROCESSOS I LOGÍSTICA

     
La gestió per processos
     
Què és la logística
     
La cadena logística
     
Just in time (JIT)
     
Logística, qualitat i medi ambient

MÀRQUETING

     
Introducció al màrqueting
     
Màrqueting analític
     
Màrqueting estratègic
     
Màrqueting operatiu
     
La innovació del màrqueting

FINANCES

     
La inversió i el finançament
     
Els elements patrimonials
     
Els principis comptables
     
Els comptes
     
El cicle comptable
     
La normalització comptable
     
Definicions i relacions comptables
     
El patrimoni i les seves variacions

RECURSOS HUMANS

     
Les persones com a generadores de valor afegit
     
Estratègies de reclutament i selecció
     
Legislació laboral
     
Contractació i compensació
     
Formació i desenvolupament
     
Negociació

INTRODUCCIÓ A LES ORGANITZACIONS

     
Aproximació al concepte d'organització
     
Evolució dels conceptes de treball i treballador / a
     
Teories sobre les organitzacions: de Taylor al construccionisme
     
Estructura i tipus d'organitzacions
     
Les organitzacions avui dia

LA PERSONA

     
La identitat
     
La percepció
     
Valors i actituds
     
L'aprenentatge
     
Motivació i treballPla d'estudis:

Taller virtual

El curs s'inicia amb un taller virtual de 15 dies de durada i facilita a l'estudiant familiaritzar-se amb el campus virtual.

INTRODUCCIÓ A L'ORGANITZACIÓ D'EMPRESES

L'assignatura se centra en l'empresa, els seus objectius, classificacions i organització, en un marc teòric. Analitza els processos logístics en l'àmbit del magatzem, la distribució i la producció. A més ofereix unaintroducción al màrqueting i les finances, i finalitza amb una visió general de les tendències i els processos en la gestió dels recursos humans.

PSICOLOGIA DE LES ORGANITZACIONS I

L'assignatura se centra en aspectes de caràcter més teòric. Abans d'abordar aspectes tècnics i d'intervenció és imprescindible assimilar el significat de conceptes com organització, treballador, trabajo.Analiza el concepte de persona i com aquesta es percep a si mateixa en diferents contextos, entre ells el organitzatiu. La motivació és un aspecte estudiat des de multitud de teories de coneixement imprescindible per als gestors de recursos humans. L'assignatura planteja les grans teories sobre la motivació i els aspectes clau que cadascuna d'elles emfatitza a l'hora de motivar.
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Disposar d'una visió global de l'empresa.
Comprendre globalment la funció logística i valorar els diferents sistemes que pot adoptar.
Comprendre i valorar la importància d'aplicar el procés de màrqueting i d'investigació de mercat en l'empresa per recolzar la presa de decisions i implementar les estratègies i les tàctiques de forma competitiva en el mercat.
Comprendre i analitzar a nivell bàsic la comptabilitat de l'empresa.
Comprendre els aspectes jurídics i laborares inherents a la contractació laboral.
Valorar la importància de la formació dels treballadors.
Comprendre els processos de negociació i participar com a negociador.
Identificar els elements clau que determinen la tipologia d'una organització i el desenvolupament d'aquesta considerant la seva complexitat.
Valorar la influència dels valors, les percepcions i actituds en els processos comunicatius en les organitzacions.
Detectar els processos de canvi i desenvolupament organitzacional.

Requisits

Requisits d'accés:


Un nivell d'estudis corresponent al Batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
Una capacitat professional adequada.

Objetius

Identificar l'empresa com a unitat econòmica formada per una sèrie d'elements propis, influenciada per un entorn.
Conèixer els diferents tipus d'empreses
Distingir els tipus d'organització empresarial i definir la planificació estratègica.
Conèixer els conceptes bàsics del procés logístic.
Utilitzar les bases del sistema just in time.
Identificar les funcions de màrqueting.
Establir la investigació de mercat com la font principal d'informació.
Descriure els principals pilars del màrqueting: analític, estratègic i operatiu.
Conèixer formes específiques de màrqueting per a la fidelització dels clients.
Conèixer les masses patrimonials, la normalització comptable i el mètode de la partida doble.
Elaborar i analitzar balanços.
Conèixer el Pla General Comptable (PGC).
Prendre consciència de la realitat de l'entorn jurídic-laboral que envolta a l'empresa.
Oferir eines per comprendre la comunicació en les relacions interpersonals.

Titulació obtinguda

Els estudiants obtindran un certificat d'aprofitament, atorgat per EducaciOnline, de cadascuna de les assignatures superades. L'estudiant que superi totes les assignatures podrà completar l'itinerari previst per a l'obtenció del diploma d'extensió universitària de la UOC. Certificats EducaciOnline: Certificat d'EducaciOnline en Introducció a l'organització d'empreses. Certificat d'EducaciOnline en Psicologia de les organitzacions I.

Preu

1.595 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Especialització Organització d'empreses. Psicologia organitzacions I

Especialització Organització d'empreses. Psicologia organitzacions I