EducaciOnline

Especialització Organització d'esdeveniments i viatges de negoci. Gestió de la comunicació

EducaciOnline

Curs
On-line
165 Hores
1.350 €

Descripció

Avui en dia l'empresa és comunicació en tots els seus àmbits i en una àmplia varietat de canals, on la immediatesa és un valor en alça. Els professionals del secretariat han de saber elaborar un bon discurs i dominar les eines ofimàtiques de comunicació, tant en la gestió d'esdeveniments com en l'organització de viatges empresariales.Por això, els professionals adjunts a direcció necessiten els coneixements i habilitats necessaris per gestionar de forma òptima la documentació empresarial, han de saber utilitzar el codi correcte, tot això mitjançant una formació teòrica i pràctica que els serveixi per solucionar els imprevistos i superar les incerteses.
Veure més

Temari del curs

Programa:

COORDINACIÓ I GESTIÓ D'EQUIPS DE TREBALL

    
La figura de l'assistent de direcció dins de l'organització empresarial
    
Optimització de l'ambient de treball
    
Planificació de les tasques del departament

ATENCIÓ AL CLIENT

    
L'atenció al client
    
Negociació i resolució de conflictes
    
L'assertivitat
    
La verificació de la satisfacció del client

LA COMUNICACIÓ EN UNA ORGANITZACIÓ

    
La comunicació en una organització
    
Elements que intervenen en la comunicació
    
Barreres en la comunicació
    
Regles per assolir una bona comunicació

LA COMUNICACIÓ INTERNA DE L'EMPRESA

    
Formes de comunicació a l'empresa
    
Funcions de la comunicació interna
    
Mitjans de la comunicació interna

LA COMUNICACIÓ EXTERNA DE L'EMPRESA

    
La comunicació externa de l'empresa
    
Tècniques de comunicació escrita i gràfica
    
Procés de disseny de documents escrits
    
Correspondència comercial
    
Comunicació en línia. Internet

LA COMUNICACIÓ EN L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

    
Els documents en l'Administració pública
    
El procediment administratiu

LA GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ I EL CONEIXEMENT EN L'EMPRESA

    
La informació com a actiu fonamental de les empreses
    
Ecologia i cultura de la informació
    
Gestió de la informació en l'empresa
    
Gestió dels recursos d'informació
    
Gestió del coneixement a l'empresa. Definicions
    
Processos de gestió del coneixement
    
Intel·ligència estratègica
    
Coneixement creatiu i innovació en l'empresa
    
El rol del gestor del coneixement

TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I PROCESSOS DE NEGOCI

    
La gestió de l'empresa per processos
    
Reenginyeria de processos i tecnologia
    
Reenginyeria de processos i sistemes d'informació: els ERP
    
Transformació de l'empresa mitjançant el treball col·laboratiu basat en Internet
    
Solucions per a la gestió de clients: CRM
    
Solucions per a la cadena de subministrament (SCM)
    
Solucions per a empleats: els portals corporatius
    
Solucions d'intel·ligència del negoci


Pla d'estudis:

Taller virtual

El curs s'inicia amb un taller virtual de 15 dies de durada i facilita a l'estudiant familiaritzar-se amb el campus virtual.

ORGANITZACIÓ D'ESDEVENIMENTS I VIATGES DE NEGOCIS

S'analitzen quins són els objectius de les reunions i tècniques per gestionar el temps, els objectius i l'organització dels viatges i com rebre a les persones que visiten l'empresa.

GESTIÓ DE LA COMUNICACIÓ

Analitza tant les comunicacions de caràcter intern (reunions, actes, convocatòries, notes, informes, memoràndums, etc.) com les de caràcter extern (carta comercial, carta circular, etc.) i el seu ús i ofereix aspectes bàsics per a la comunicació amb la Administració Pública.

SISTEMES D'INFORMACIÓ I APLICACIONS INFORMÀTIQUES

Permet comprendre de forma teòrica i pràctica com estructurar els sistemes d'informació per a un millor aprofitament dels seus recursos i com aquest procés pot incidir en la cadena de valor.

Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Gestionar l'organització d'esdeveniments, reunions i altres esdeveniments corporatius, seguint les normes i els protocols establerts.
Organitzar reunions i esdeveniments corporatius d'acord amb les directrius rebudes i negociant les condicions amb les persones implicades.
Negociar en l'organització de viatges nacionals i internacionals, de manera que s'aconsegueixi la màxima rendibilitat i eficiència en el seu desenvolupament i la millora de la qualitat del servei.
Aplicar les tècniques de comunicació amb l'objectiu de saber adaptar-se a diferents situacions i interlocutors.
Reconèixer els fluxos de comunicació interna i generar els documents necessaris per a la correcta transmissió.
Elaborar documents escrits de caràcter professional aplicant criteris lingüístics, ortogràfics i d'estil.
Mantenir o millorar la relació amb els diferents públics externs així com projectar una imatge favorable de la companyia.
Elaborar documents utilitzats en l'Administració pública

Requisits

Requisits d'accés:


Un nivell d'estudis corresponent al Batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
Una capacitat professional adequada.

Objetius

Definir els diferents tipus de reunions i seleccionar la més adequada i descriure les seves etapes de desenvolupament identificant els diferents tipus de participants.
Definir els principals tipus d'esdeveniments que es poden celebrar en una empresa i descriure les seves etapes de desenvolupament.
Determinar els recursos humans i materials necessaris i la manera d'organitzar l'espai de qualsevol esdeveniment.
Determinar el cost estimatiu d'una reunió, un esdeveniment protocol·lari o un viatge i intentar que s'ajusti als límits establerts.
Identificar les diferents modalitats de viatges i les activitats associades i els elements que cal tenir presents a l'hora de preparar-los i organitzar-los.
Establir l'itinerari exacte d'un viatge, segons les prioritats d'objectius, de cost i de temps establertes.
Organitzar amb eficàcia els aspectes formals, del viatge segons les normes de protocol i de trànsit internacional i d'acord amb el programa d'activitats previst.

Titulació obtinguda

Els estudiants obtindran un certificat d'aprofitament, atorgat per EducaciOnline, de cadascuna de les assignatures superades. L'estudiant que superi totes les assignatures podrà completar l'itinerari previst per a l'obtenció del diploma d'extensió universitària de la UOC.

Preu

1.350 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Especialització Organització d'esdeveniments i viatges de negoci. Gestió de la comunicació

Especialització Organització d'esdeveniments i viatges de negoci. Gestió de la comunicació