EducaciOnline

Especialització Prevenció de riscos laborals

EducaciOnline

Curs
On-line
60 Hores
770 €

Descripció

Per imperatiu legal l'empresari ha de protegir els treballadors davant els riscos en què puguin incórrer pel desenvolupament del seu treball. Per això, és obligació de tot empresari o responsable de recursos humans conèixer tant la normativa espanyola, com les tècniques de millora de les condicions de treball. L'incompliment d'aquestes obligacions, pot implicar una sèrie de responsabilitats administratives, penals i civils.Per això, cal una formació actualitzada i pràctica que proporcioni al professional en prevenció de riscos laborals tots els recursos per a una protecció eficaç dels treballadors en matèria de seguretat i salut.

Veure més

Temari del curs

Programa:

Fonaments de les tècniques DE MILLORA DE LES CONDICIONS DE TREBALL

    
Estat de la qüestió
    
Condicions de treball i salut
    
Danys derivats del treball
    
Riscos
    
Prevenció-protecció

NORMATIVA SOBRE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

    
L'Organització Internacional del Treball (OIT)
    
La Comunitat Econòmica Europea (CEE)
    
Legislació espanyola en matèria de prevenció de riscos laborals

ORGANITZACIÓ DE LA PREVENCIÓ A ESPANYA

    
Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (INSHT)
    
Els gabinets tècnics provincials
    
Òrgans de les comunitats autònomes
    
Organització de la prevenció a Catalunya
    
Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (CNSST)
    
Administració sanitària
    
Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS)

RESPONSABILITATS EN MATÈRIA PREVENTIVA

    
Responsabilitat administrativa
    
Responsabilitat penal
    
Responsabilitat civil
    
Subjectes responsables


Pla d'estudis:

Taller virtual

El curs s'inicia amb un taller virtual de 15 dies de durada i facilita a l'estudiant familiaritzar-se amb el campus virtual.

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

L'assignatura tracta dos pilars fonamentals de la prevenció de riscos laborals: aborda els conceptes bàsics que permeten adquirir el vocabulari i les nocions imprescindibles sobre la matèria preventiva; i analitza els conceptes legals sobre els quals se sustenta la seguretat i salut en el treball
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Analitzar i aplicar les tècniques de prevenció i protecció de la salut per evitar els riscos i l'aparició de danys derivats del treball.
Identificar i implementar la normativa sobre prevenció de riscos laborals aplicable a una organització.
Gestionar la prevenció de riscos laborals en una organització des de la definició de la modalitat preventiva adequada, psando per la identificació dels recursos necessaris fins al desenvolupament dels documents necessaris (pla de prevenció i planificació preventiva).
Assegurar el compliment legal en temes de prevenció de riscos laborals en una organització.

Requisits

Requisits d'accés


Un nivell d'estudis corresponent al Batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
Una capacitat professional adequada.

Objetius

Conèixer quins conceptes i especialitats tècniques integren la prevenció de riscos laborals.
Saber quina és la normativa general i específica sobre seguretat i salut en el treball.
Conèixer quines són les organitzacions a nivell autonòmic, estatal i internacional competents en la matèria preventiva.
Conèixer les responsabilitats en què poden incórrer els diferents actors del món laboral per incompliments de les seves obligacions.

Titulació obtinguda

Els estudiants obtindran un certificat d'aprofitament, atorgat per EducaciOnline, de cadascuna de les assignatures superades. L'estudiant que superi totes les assignatures podrà completar l'itinerari previst per a l'obtenció del diploma d'extensió universitària de la UOC. Certificats EducaciOnline: Certificat d'EducaciOnline en Prevenció de riscos laborals.

Preu

770 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Especialització Prevenció de riscos laborals

Especialització Prevenció de riscos laborals