EFO Escuela de Formación online

Curs d'expert en Arrendaments urbans

EFO Escuela de Formación online

Curs
On-line
consultar preu

Curs d'expert en Arrendaments urbans

Descripció

Curs online d'Expert en Arrendaments urbans.

Temari del curs

El contracte d'arrendament d'immoble de naturalesa urbana I
1. Concepte. Característiques i tipus de contractes.
2. Normativa i àmbit d'aplicació.
3. Arrendaments exclosos.
4. Condició d'arrendament.
5. Règim transitori.

El contracte d'arrendament d'immoble de naturalesa urbana II
1. Durada del contracte.
2. Resolució del dret de l'arrendador
3. Cessió i subarrendament
4. Alienació de l'habitatge arrendat. Dret d'adquisició preferent.
5. Drets i obligacions de les parts. Obres de conservació i millora.
6. Subrogació.
7. Suspensió, resolució i extinció del contracte

La renda en el contracte d'arrendament de naturalesa urbana.
1. Determinació de la renda.
2. Actualització de la renda.
3. Elevació de la renda per millores.
4. Quantitats assimilades. Despeses generals i de serveis individuals

L'arrendament per a ús diferent al d'habitatge:
1. Introducció.
2. L'Arrendament d'Indústria
3. Altres arrendaments exclosos
4. Alienació de la finca arrendada
5. Conservació, millores i obres de l'arrendatari.
6. Dret d'adquisició preferent.
7. Cessió del contracte i subarrendament.
8. Mort de l'arrendatari.
9. Indemnització a l'arrendatari.
10. Resolució de ple dret.
11. Especial referència al tractament registral dels arrendaments urbans

Disposicions comunes als contractes d'arrendament de naturalesa urbana.
1. Fiança.
2. Formalització de l'arrendament

Fiscalitat. Processos arrendaticis.
1. Fiscalitat dels arrendaments urbans.
2. Processos arrendaticis.

Especial referència a la societat pública de lloguer.
1. Objectius de la SPA.
2. Contracte d'arrendament d'habitatge del Programa SPAVIV entre propietari i llogater.
3. Avantatges per a les empreses promotores d'habitatges.
Veure més

Preu

Preu de 500 a 1000 euros.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs d'expert en Arrendaments urbans