EFO Escuela de Formación online

Curs Expert en Immobiliària i Gestió de finques

EFO Escuela de Formación online

Curs
On-line
consultar preu

Curs Expert en Immobiliària i Gestió de finques

Descripció

A través d'aquest conjunt de materials didàctics l'alumnat podrà adquirir competències bàsiques per a la gestió d'una empresa immobiliària, aportar coneixements teoricopràctics necessaris per a l'acompliment de les funcions de direcció i gestió immobiliària, dominar aspectes relatius al dret immobiliari, taxacions i valoracions de béns immobles i sòl, així com adquirir coneixements sobre la gestió fiscal i comptable relativa a l'empresa immobiliària.
Veure més

Temari del curs

Annexos:
• Annex I. Bibliografia
• Annex II. Models de dictàmens pericials.
Part 2. Direcció i gestió immobiliària.
 

Mòdul 1. Introducció a la gestió immobiliària.
Unitat didàctica 1. Introducció.

Mòdul 2. Dret immobiliari.
• Unitat didàctica 1. Els drets reals. La propietat i els drets reals limitats de domini.
• Unitat didàctica 2. El contracte de compravenda (i).
• Unitat didàctica 3. El contracte de compravenda (ii).
• Unitat didàctica 4. El dret immobiliari registral.
• Unitat didàctica 5. El registre de la propietat.
• Unitat didàctica 6. El procediment registral.
• Unitat didàctica 7. Els drets reals de garantia: la hipoteca.
• Unitat didàctica 8. El contracte d'arrendament (i).
• Unitat didàctica 9. El contracte d'arrendament (ii).
• Unitat didàctica 10. El contracte d'arrendament (iii).
• Unitat didàctica 11. La propietat horitzontal i. Constitució i extinció.
• Unitat didàctica 12. La propietat horitzontal ii. Figures jurídiques anàlogues.

Mòdul 3. Taxacions i valoracions immobiliàries.
• Unitat didàctica 1. Introducció.
• Unitat didàctica 2. Valoració d'immobles i urbanisme.
• Unitat didàctica 3. Normativa aplicable a les peritatges i taxacions immobiliàries.
• Unitat didàctica 4. Mètodes de valoració.
• Unitat didàctica 5. Valoració de béns immobles i drets.
• Unitat didàctica 6. Elaboració d'informes i certificats de taxació.

Mòdul 4. Gestió fiscal per immobiliàries.
• Unitat didàctica 1. Introducció al dret tributari.
• Unitat didàctica 2. Impost sobre el valor afegit (IVA) i.
• Unitat didàctica 3. Impost sobre el valor afegit (IVA) ii.
• Unitat didàctica 4. Impost sobre la renda de les persones físiques (irpf) i.
• Unitat didàctica 5. Impost sobre la renda de les persones físiques (irpf) ii.
• Unitat didàctica 6. Impostos locals.

 
Mòdul 5. Gestió comptable per a immobiliàries.
• Unitat didàctica 1. Introducció a la comptabilitat. El mètode comptable.
• Unitat didàctica 2. Desenvolupament del cicle comptable
• unitat didàctica 3. Normalització comptable a Espanya: el pla general de comptabilitat i les seves adaptacions sectorials.
• Unitat didàctica 4. Despeses i ingressos: imputació temporal.
• Unitat didàctica 5. Comptabilització de l'impost sobre el valor afegit (IVA).
• Unitat didàctica 6. Immobilitzat.
• Unitat didàctica 7. fons.
• Unitat didàctica 8. Operacions específiques d'empreses constructores i immobiliàries.
• Unitat didàctica 9. Actius financers.
• Unitat didàctica 10. Operacions financeres.
• Unitat didàctica 11. Passius financers.
• Unitat didàctica 12. Patrimoni net.
• Unitat didàctica 13. Unió temporal d'empreses.
• Unitat didàctica 14. Els comptes anuals.
• Unitat didàctica 15. Impostos sobre beneficis.
  

• Tema 1. La propietat horitzontal. Constitució i extinció
• Tema 2: Figures jurídiques recollides en la llei de propietat horitzontal.
• Tema 3. El títol constitutiu i la quota de participació
• Tema 4. Normes que regeixen les comunitats: Els Estatuts i normes de règim interior
• Tema 5 Òrgans de govern a les comunitats de propietaris
• Tema 6 Elements comuns i privatius
• Tema 7. Drets i obligacions en la propietat horitzontal.
• Tema 8. Les obres en elements comuns i privatius en la comunitat de veïns. Tractament.
• Tema 9. Personal al servei de les comunitats de propietaris.
• Tema 10. L'assegurança en la comunitat de propietaris.
• Tema 11. Els procediments judicials en la llei de propietat horitzontal.
• Tema 12. La comptabilitat a la Comunitat de Propietaris.

Part 1. Perit judicial.
• Tema 1. Informe, dictamen i peritatge. El pèrit. Classes de perits.
• Tema 2. Normativa bàsica d'aplicació. Estructura i organització judicial.
• Tema 3. Requisits i normes deontològiques dels perits. Garanties d'imparcialitat: abstenció, recusació i tatxa.
• Tema 4. La prova pericial. Valoració.
• Tema 5. El dictamen o informe pericial.
• Tema 6. Intervenció del perit en el procediment judicial.
• Tema 7. Honoraris del perit.
• Tema 8. Responsabilitat en l'activitat pericial.
• Tema 9. Alguns tipus de peritatges.
Veure més

Preu

Preu de 500 a 1000 euros.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs Expert en Immobiliària i Gestió de finques