EFO Escuela de Formación online

Curs de gestió i anàlisi comptable de les operacions econòmic-financeres

EFO Escuela de Formación online

Curs
On-line
consultar preu

Curs de gestió i anàlisi comptable de les operacions econòmic-financeres

Descripció

Curs online de gestió i anàlisi comptable de les operacions econòmic-financeres.

Temari del curs

UD1. Metodologia i interpretació comptable
1.1 La comptabilitat.
1.2 Teoria del patrimoni.
1.3 Teoria dels comptes.
1.4 Anàlisi de l'estructura de l'empresa.
1.5 Anàlisi de la gestió de l'empresa.
1.6 El cicle comptable.
1.7 Anàlisi i emplenament de la documentació mercantil i comptable.
1.8 Organització i arxiu dels documents mercantils.
1.9 Legislació mercantil aplicable al tractament de la documentació comptable.
1.10 Normalització comptable.
1.11 El Nou Pla General de Comptabilitat.
 
UD2. Comptabilització d'operacions bancàries en entitats financeres
2.1 Balanç d'entitats de crèdit.
2.2 Actiu.
2.3 Passiu.
2.4 Banc d'Espanya i Fons de Garantia de Dipòsits.
2.5 Comptes d'ordre.
2.6 Elaboració del balanç de l'oficina.
2.7 Elaboració del compte de resultats de l'oficina.
 
UD3. Aplicacions informàtiques de gestió comptable en entitats financeres
3.1 Aplicacions de gestió comptable.
Veure més

Objetius

Interpretar des del punt de vista comptable, la informació representada en els documents-justificants de les operacions econòmic-financeres que afectin el patrimoni empresarial.

Interpretar correctament el mètode comptable de partida doble, els seus instruments i les seves fases.

Elaborar la informació relativa al sistema de comptes d'una entitat financera tipus, aplicant adequadament la metodologia comptable i els principis i normes del Nou Pla General Comptable.

Obtenir els resultats adequats de l'operativa bancària en la gestió comptable a través de la correcta utilització de les aplicacions informàtiques de banca.

Preu

Preu de 500 a 1000 euros.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs de gestió i anàlisi comptable de les operacions econòmic-financeres