EFO Escuela de Formación online

Curs de Gestió fiscal

EFO Escuela de Formación online

Curs
On-line
consultar preu

Curs de Gestió fiscal

Descripció

Curs online de Gestió fiscal.

Temari del curs

UD1. Introducció a la Llei general tributària
1.1 Disposicions Generals d'Ordenament Tributari.
1.2 Els Procediments Tributaris.
 
UD2. L'Impost sobre Societats
2.1 Diferències permanents i temporals.
2.2 Concepte de base imposable Negativa.
2.3 Diferiment de la Càrrega fiscal.
2.4 Divergències entre Comptabilitat i Fiscalitat.
 
UD3. Impost sobre el Valor Afegit
3.1 Fet imposable. Exempcions. Lloc de Realització.
3.2 Base Imposable. Subjecte Passiu.
3.3 Deduccions i devolucions.
3.4 Tipus Impositius.
3.5 Gestió i Liquidació de l'impost.
 
UD4. IRPF
4.1 Conceptes Generals.
4.2 Base Imposable.
4.3 Base Liquidable.
4.4 Quota Íntegra.
4.5 Deute Tributària.
 
UD5. Règim fiscal per a Empreses de Reduïda Dimensió

5.1 Requisits.
Veure més

Objetius

Calcular les quotes liquidables dels impostos que graven l'activitat econòmica de l'empresa i elaborar tota aquella documentació corresponent a les seves declaracions.

Conèixer la necessitat d'observar rigor i precisió en l'acompliment d'un lloc de treball, valorant la importància de l'empresa en el desenvolupament econòmic i social.

Preu

Preu de 500 a 1000 euros.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs de Gestió fiscal