EFO Escuela de Formación online

Curs de Gestor administratiu

EFO Escuela de Formación online

Curs
On-line
consultar preu

Curs de Gestor administratiu

Descripció

Curs online de Gestor administratiu.

Temari del curs

Tramitació administrativa del procediment d'operacions de compravenda convencionalUD1.
1.1 Selecció de proveïdors: Criteris de selecció.
1.2 Gestió administrativa del seguiment de clients.
1.3 Identificació de documents bàsics.
1.4 Confecció i emplenament de documentació administrativa en operacions de compravenda.
1.5 Identificació i càlcul comercial en les operacions de compra i venda.
1.6 Confrontació de les dades dels documents formalitzats amb: els precedents, les dades proporcionades per clients-proveïdors.
1.7 Tramitació i gestió de les incidències detectades en el procediment administratiu de compravenda.
1.8 Aplicació de la normativa vigent en matèria d'actualització, seguretat i confidencialitat.
 

UD2. Aplicació de la normativa mercantil i fiscal vigent en les operacions de compravenda.
2.1 Legislació mercantil bàsica.
2.2 Legislació fiscal bàsica.
2.3 Legislació sobre IVA.
2.4 Conceptes bàsics de Legislació mercantil i fiscal de la Unió Europea: Directives Comunitàries i operacions intracomunitàries.
 

UD3. Gestió d'estocs i inventaris.
3.1 Conceptes bàsics: existències, matèries primeres, embalatge, envasat i etiquetatge.
3.2 Emmagatzematge: sistemes d'emmagatzematge, ubicació d'existències, anàlisi de la rotació.
3.3 Procediment administratiu de la gestió de magatzem.
3.4 Sistemes de gestió d'existències convencionals: característiques i aplicació pràctica.
3.5 Control de qualitat en la gestió de magatzem.
3.6 Els diferents sistemes de control de qualitat: aspectes bàsics.
Veure més

Objetius

Confeccionar els documents bàsics de les operacions de compravenda, utilitzant els mitjans informàtics o telemàtics, realitzant els càlculs necessaris i aplicant la legislació mercantil i fiscal vigent

Aplicar mètodes de control d'existències, tenint en compte els principals sistemes de gestió de magatzem i les tipologies de productes i / o serveis, en diferents activitats empresarials

Preu

Preu de 500 a 1000 euros.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs de Gestor administratiu