Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Grau d'Educació Social (UOC)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Grau
On-line
Oficial / Homologat
240 Crèdits
consultar preu

Grau d'Educació Social (UOC)

Descripció

La UOC: una forma diferent d'aprendre Educació Social.

L'objectiu general del títol de Grau d'Educació Social és formar professionals amb els coneixements científics i humans necessaris per a actuar socioeducativament amb persones en situació de vulnerabilitat social que requereixin acompanyament social i educatiu, i també en la promoció social i cultural de les persones perquè puguin accedir als drets de ciutadania.

Promoció:

Fraccionament del pagament en quotes.

L'educador social format a la UOC, amb metodologia totalment a distància serà capaç d'entendre fenòmens com la globalització, la fragmentació, la precarietat, l'exclusió social i la societat del risc que guien i emmarquen els processos d'acció socioeducativa.

Competències:

Competències transversals • L'anàlisi i la síntesi.

 • L'organització i la planificació.

 • La comunicació efectiva a partir de diferents mitjans i en diversos contextos.

 • La gestió de la informació.

 • La resolució de problemes i de presa de decisions.

 • La reflexivitat i l'autocrítica entorn del treball propi i les seves implicacions.

 • El reconeixement de la diversitat i la multiculturalitat.

 • El treball en xarxa i en equips multidisciplinaris.

 • L'adaptació a noves situacions i problemàtiques socials mitjançant l'aprenentatge permanent.

 • El compromís ètic amb les persones, les institucions i la pràctica professional.

 • L'argumentació en valoracions, judicis, exposicions crítiques o defenses.


Competències específiques


 • La comprensió dels referents teòrics, històrics, culturals, polítics i legals que constitueixen l'ésser humà com a protagonista de l'educació.

 • La identificació i emissió de judicis raonats sobre problemes socioeducatius per a millorar la pràctica professional.

 • La comprensió de la trajectòria de l'educació social i la configuració del seu camp d'identitat professional.

 • El diagnòstic de situacions complexes que fonamentin el desenvolupament d'accions socioeducatives.

 • El disseny de plans, programes i activitats d'intervenció socioeducativa en diferents contextos.

 • El disseny i desenvolupament de processos de participació social i desenvolupament comunitari.

 • La posada en marxa de plans, programes i projectes socioeducatius.

 • L'aplicació de metodologies específiques de l'acció socioeducativa.

 • La promoció de processos de dinamització social i cultural.

 • La mediació en situacions de risc i conflicte.

 • La iniciació i desenvolupament d'una relació professional amb persones i grups en un context social concret.

 • L'avaluació de programes i estratègies d'intervenció socioeducativa en diferents contextos.


Competències pròpies de la UOC


 • L'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

 • La comunicació en una llengua estrangera (anglès).Veure més

Temari del curs

Pla d'estudis:
El grau d'Educació Social té un total de 240 crèdits amb una durada de quatre anys acadèmics distribuïts en semestres. Tanmateix, la flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet que cada persona pugui ajustar la durada i el ritme dels estudis a les seves possibilitats de dedicació i a la seva disponibilitat de temps. D'aquesta manera, els estudiants poden decidir cada semestre les assignatures que volen cursar.

L'estructura del grau d'Educació Social és formada per assignatures amb continguts formatius bàsics i obligatoris comuns a la disciplina. Totes elles es plantegen des d'una perspectiva de complementarietat dels continguts i estan enfocades al desenvolupament de les competències professionals que el futur educador social ha d'adquirir.

Algunes assignatures obligatòries, i sobretot les optatives, permeten obtenir una formació complementària que enfortirà les competències específiques i transversals que ha de tenir un educador social. Així, doncs, es tracta d'un programa polivalent que inclou una primera aproximació als diferents àmbits de treball de l'educador social i, d'aquesta manera, permet orientar-se professionalment en el camp de l'educació social.
L'assignatura de Pràcticum apropa els estudiants a la realitat professional de l'educador i permet que accedeixin als àmbits d'actuació esmentats anteriorment i escollir, amb més coneixement, la seva trajectòria formativa posterior.

L'organització del pla d'estudis es concreta de la manera següent:
El grau d'Educació Social de la UOC ofereix un quadre d'assignatures repartides d'una manera progressiva, dissenyat d'acord amb les aptituds adquirides en el transcurs de cada semestre. Aquesta distribució facilita que els estudiants disposin d'un criteri sòlid d'elecció, orientat cap a les seves preferències i qualitats personals. La flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet disposar d'un ampli ventall de possibilitats a l'hora de decidir quins crèdits elegeixen cada semestre. Per a això, en el moment de la matrícula, la UOC posa a disposició dels estudiants un tutor que els ofereix assistència directa i l'assessorament necessari.

A continuació, s'enumeren les assignatures que configuren el pla d'estudis per semestres i/o per la seva tipologia:

Tipologia:

Formació bàsica (60 crèdits ECTS):
 •         Psicologia del desenvolupament 6 crèdits ECTS.
 •         Psicologia social 6 crèdits ECTS.
 •         Teoria de l'educació 6 crèdits ECTS.
 •         Serveis socials 6 crèdits ECTS.
 •         Introducció a les ciències socials 6 crèdits ECTS.
 •         Antropologia pedagògica 6 crèdits ECTS.
 •         Pedagogia social 6 crèdits ECTS.
 •         Idioma modern I: anglès 6 crèdits ECTS.
 •         Idioma modern II: anglès 6 crèdits ECTS.
 •         Competències TIC en educació social 6 crèdits ECTS.
Assignatures obligatòries (126 crèdits ECTS):
 •         Planificació i avaluació en el camp de l'educació social 6 crèdits ECTS.
 •         Direcció i gestió de centres i programes d'educació social 6 crèdits ECTS.
 •         Pedagogia de les relacions interpersonals 6 crèdits ECTS.
 •         Mètodes i tècniques d'investigació socioeducativa 6 crèdits ECTS.
 •         Etnografia aplicada a l'educació social 6 crèdits ECTS.
 •         Animació sociocultural 6 crèdits ECTS.
 •         Models d'acció socioeducativa 6 crèdits ECTS.
 •         Mediació i resolució de conflictes 6 crèdits ECTS.
 •         Dinàmica de grups 6 crèdits ECTS.
 •         Bases per a l'acció socioeducativa en infància en risc social 6 crèdits ECTS.
 •         Història de l'educació social 6 crèdits ECTS.
 •         Formació i inserció sociolaboral 6 crèdits ECTS.
 •         Acció socioeducativa a l'escola 6 crèdits ECTS.
 •         Drogues: prevenció i formes d'acció socioeducativa 6 crèdits ECTS.
 •         Justícia, conflicte i educació social 6 crèdits ECTS.
 •         Família i educació social 6 crèdits ECTS.
 •         Educació intercultural 6 crèdits ECTS.
 •         Acció socioeducativa i diversitat funcional 6 crèdits ECTS.
 •         Ètica aplicada a l'educació social 6 crèdits ECTS.
 •         Violències: prevencions i acció socioeducativa 6 crèdits ECTS.
 •         Psicologia comunitària 6 crèdits ECTS.
Assignatures optatives (24 ECTS a escollir d'entre les següents):
 •         Acció col·lectiva i educació social 6 crèdits ECTS.
 •         Alfabetització digital 6 crèdits ECTS.
 •         Educació per l'acció crítica 6 crèdits ECTS.
 •         Històries de vida i educació social 6 crèdits ECTS.
 •         Dependència i educació per a la autonomía6 crèdits ECTS.
 •         Cura i suport social 6 crèdits ECTS.
 •         Acció socioeducativa i salut mental 6 crèdits ECTS.
 •         Diàleg interreligiós i educació social 6 crèdits ECTS.
 •         Globalització i moviments migratoris 6 crèdits ECTS.
 •         Sociologia de l'exclusió 6 crèdits ECTS.
 •         Acompanyament residencial i infància en risc social 6 crèdits ECTS.
 •         Educació de carrer i adolescència en conflictivitat social 6 crèdits ECTS.
 •         Identitat, consum i vida quotidiana 6 crèdits ECTS.
 •         Adopció i acolliment familiar 6 crèdits ECTS.
Pràcticum i TFG:
 •         Pràcticum I (Introducció a la pràctica professional) 6 crèdits ECTS.
 •         Pràcticum II (Coneixement d'una institució) 6 crèdits ECTS.
 •         Pràcticum III (Anàlisi de la pràctica de l'educador social) 12 crèdits ECTS.
 •         TFG 6 crèdits ECTS
Veure més

Requisits

Opcions vàlides per a accedir a estudis de grau oficial

Pots consultar la teva opció d'accés a la Universitat, segons d'on hagis obtingut els requisits d'accés.Requisits d'accés assolits a l'Estat espanyol


 • Prova d'accés (PAU / Més grans de 25 anys / Més grans de 45 anys)

 • Formació professional (CFGS / FP2 / MP3)

 • Títol universitari o assimilat

 • Experiència laboral (accés per a més grans de 40 anys)


Requisits d'accés assolits a la Unió Europea o en un estat que hagi subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat


 • Estudis preuniversitaris: acreditació UNED per a l'accés

 • Estudis universitaris (acabats o no) anteriors al Pla de Bolonya (espai europeu d'ensenyament superior): convalidació parcial d'uns estudis estrangers per uns estudis espanyols

 • Títol universitari de l'espai europeu d'ensenyament superior o títol universitari amb l'homologació ministerial a l'Estat espanyol

 • Experiència laboral (accés per a més grans de 40 anys)


Requisits d'accés assolits a Llatinoamèrica o altres països no europeus


 • Estudis preuniversitaris: batxillerat homologat

 • Estudis universitaris (acabats o no): convalidació parcial d'uns estudis estrangers per uns estudis espanyols

 • Títol universitari amb l'homologació ministerial a l'Estat espanyol

 • Experiència laboral (accés per a més grans de 40 anys)Veure més

Idiomes en què s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Data inici: A consultar.

Objetius

El perfil de formació que proporciona als titulats el grau d'Educació Social de la UOC els capacita per a exercir professionalment en nombrosos àmbits d'activitat dins del camp de l'educació social, la qual cosa permet a l'educador treballar d'una manera eficaç, crítica i responsable en els àmbits de:

 • Família, entorn i comunitat

 • Itineraris d'inclusió social

 • Cultura i acció socioeducativa

 • Dependència i acompanyament a l'autonomia

 • Salut i educació social

 • Infància, adolescència i acció socioeducativa

 • Acció socioeducativa i diversitat culturalTitulació obtinguda

Les titulacions que ofereix la UOC són oficials; estan adaptades a l'espai europeu d'educació superior (EEES) i són avalades per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) i l'Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), que n'asseguren el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits pel sistema universitari europeu.

Perspectives laborals

Les principals sortides professionals dels graduats en Educació Social de la UOC s'orienten a partir de sis grans contextos:

Família, entorn i comunitat.

Itineraris d'inclusió social.

Cultura i acció socioeducativa.

Infància, adolescència i acció socioeducativa.

Salut i acció socioeducativa.

Dependència i acompanyament a l'autonomia.

Promocions

Fraccionament del pagament en quotes.

Preu

A consultar (beques, ajudes i finançament disponible).