Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Grau
On-line
Oficial / Homologat
240 Crèdits
consultar preu

Grau en Arts (UOC)

Descripció

El grau online en Arts vol donar resposta als nous desafiaments de la creació contemporània, formant professionals capaços de desenvolupar pràctiques artístiques diverses de manera informada i crítica, situades en contextos socials i culturals concrets.

El grau en Arts de la UOC parteix d'una noció expandida de les Belles Arts que desborda els límits tradicionals de la pràctica artística. La demanda creixent en societats avançades d'una intervenció de la imaginació, la creativitat i la capacitat d'expressió en àmbits socials i professionals molt diferents, exigeix i permet noves propostes formatives.

Es tracta d'una nova proposta de formació online en Belles Arts que aprofita totes les potencialitats de la xarxa com a entorn virtual d'aprenentatge, tenint en compte que la xarxa és ja avui l'entorn natural dels creadors contemporanis. El programa formatiu facilita una relació permanent entre el context educatiu i professional, i proporciona espais de comunicació i d'intercanvi que potencien el desenvolupament de les capacitats i els processos creatius. Els aspectes de relació i mediació que ofereix la tecnologia permeten que cada persona, sola o en cooperació, construeixi les seves eines i entorns específics adequats als seus processos creatius. A més, la naturalesa asíncrona i deslocalitzada de l'ensenyament virtual permet desenvolupar i constituir un context educatiu de caràcter internacional, amb estudiants i professors de diferents contextos artístics i geogràfics, fet que aporta un gran valor.

L'enfocament del grau en Arts pretén donar resposta als canvis en les pràctiques artístiques contemporànies, que evidencien la gran diversitat de mitjans i llenguatges que els artistes tenen a la seva disposició en l'actualitat. En aquest context, és possible desenvolupar simultàniament projectes basats en el material, o bé immaterials o processuals; obres que requereixen infraestructures i eines especialitzades, o bé propostes que es basen en recursos quotidians. Així mateix, es posa en relleu l'alt grau de reflexió i competència teòrica que han de posseir els artistes en un camp artístic transnacional i conceptualment sofisticat com l'actual. Per aquest motiu, el grau planteja un enfocament de les Belles Arts orientat tant a diversificar els llenguatges artístics com a enfortir la fonamentació de la pràctica diversificada.

Aquesta formació compleix els principis de l'educació "STEAM": combinar les competències tecnològiques amb les artístiques i creatives, amb l'objectiu de formar professionals multidisciplinars del sector artístic.


Promoció:

Fraccionament del pagament en quotes

Competències:

Competències específiques:

• Conèixer i desenvolupar un marc de referències històriques, teòriques i crítiques, i articular-lo de manera fonamentada amb els contextos artístics i amb la pròpia pràctica.

• Argumentar sobre pràctiques artístiques, pròpies o no, en relació amb els debats culturals i artístics actuals, expressats tant en les teories com en les propostes artístiques contemporànies.

• Elegir els mitjans i formats adequats d'expressió, representació i comunicació en l'argumentació, exposició i difusió de les pràctiques artístiques, presentant el treball propi en un context professional.

• Analitzar, avaluar, discutir i debatre el treball d'altres i respondre de manera argumentada a les crítiques raonades cap al treball propi en grup.

• Desenvolupar habilitats d'investigació: formulació de preguntes pertinents, realització de recerques, anàlisis i avaluacions.

• Experimentar, assumir riscos, explorar camins divergents i desenvolupar la creativitat.

• Desenvolupar projectes culturals, artístics i acadèmics de diversa naturalesa, atenent a totes les seves fases i implicacions.

• Conèixer i saber aplicar metodologies de disseny, gestió i producció de projectes artístics.

• Reconèixer i reflexionar sobre com les dimensions culturals, intel·lectuals i emocionals es materialitzen en el treball pràctic.

• Dialogar amb altres disciplines, contextos i comunitats no necessàriament artístiques, per desenvolupar un treball interdisciplinari.

• Explorar i escollir els mitjans d'expressió, representació i comunicació adequats per a cada tipus de pràctica artística, i saber integrar diverses tècniques en la formalització de treballs.

• Explorar formes d'ús no convencional i transgredir l'ús de llenguatges, tècniques i eines, així com treballar els diversos mitjans des d'una perspectiva crítica de la tecnologia, integrant les perspectives del programari lliure i el codi obert.

• Dominar una diversitat de mitjans, llenguatges, tècniques i eines per a la formalització bidimiensional.

Competències transversals:

• Capacitat per a l'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

• Capacitat per a comunicar-se en una llengua estrangera.

Veure més

Temari del curs

Per a l'obtenció del títol es necessiten 240 crèdits ECTS, els quals s'organitzen de la següent manera:
Tipus de matèria Crèdits
Formació bàsica 60
obligatòries 120
optatives 42
Treball final de grau 18
Total 240


Càrrega lectiva
El grau en Arts s'estructura seguint quatre etapes formatives que coincideixen amb els quatre cursos anuals:
1. Capacitar: l'objectiu d'aquesta primera etapa és iniciar-se en l'ús de mitjans pràctics, i familiaritzar-se amb els primers conceptes de la història i les teories de l'art.
2. Contextualitzar: l'objectiu d'aquesta segona etapa és situar-se en el context artístic global i local.
3. Socialitzar: l'objectiu d'aquesta tercera etapa és ser capaç d'intervenir en contextos socials de forma col·laborativa.
4. Professionalitzar: l'objectiu d'aquesta quarta i última etapa és arribar a desenvolupar una pràctica artística pròpia informada, crítica i situada.
Al llarg d'aquestes quatre etapes l'estudiant articula el seu recorregut formatiu passant per tres tipologies d'assignatures: seminaris, tallers i projectes. Cada tipologia d'assignatura proposa un mètode de treball, amb un ús concret de processos i metodologies de treball; un vincle amb la materialitat, ús de llenguatges, tècniques, tecnologies, eines, mitjans i suports determinat; i una relació amb els discursos precisa, vinculada de forma diferent amb la història, la teoria i la crítica en l'àmbit de les Belles Arts.

Seminaris
En els seminaris s'estudien, fomentant l'escriptura com a tècnica principal però sense descartar un altre tipus de llenguatges de les Belles Arts (el traç, la imatge, etc.), diferents marcs teòrics i conceptuals. Es plantegen activitats de lectura, estudi, escriptura, debat i documentació, avaluació, autoavaluació i coavaluació, que posen un especial èmfasi en l'anàlisi i la investigació.
Els seminaris són espais en què es dóna lloc una intensa reflexió crítica sobre diferents temes de caràcter teòric, relacionats amb la pràctica artística. En els seminaris es plantegen aspectes clau sobre història de l'art, la noció de tècnica i de mig, els sistemes de l'art, algunes teories de l'art i de la cultura, els fonaments de la cultura visual i els nous mitjans, així com una primera aproximació a la investigació artística. Aquests aspectes clau de tipus teòric, amb els que l'estudiant entra en contacte en els seminaris, s'han de posar en pràctica en els projectes, i són una de les eines conceptuals que permeten a l'estudiant dotar de discurs seva producció artística.
Hi ha seminaris obligatoris i seminaris optatius, tots dos de 6 ECTS.


Tallers
Els tallers són espais d'experimentació i pràctica amb diferents materials, en relació amb contextos històrics i referents teòrics. En ells es plantegen activitats de lectura, estudi, escriptura, debat i documentació, avaluació, autoavaluació i coavaluació, que posen un especial èmfasi en l'experimentació i la construcció material.
En els tallers es treballen qüestions pròpies dels continguts de cada assignatura en concret, però tots ells busquen explorar diferents eines, llenguatges, mitjans, tècniques i tecnologies de les pràctiques artístiques contemporànies; desenvolupar destreses tècniques i metodològiques en els processos de creació artística; prendre consciència de com el material, el llenguatge, el medi i l'eina condicionen la forma i el significat; experimentar, subvertir, qüestionar els límits de les tècniques i les tecnologies; i contextualitzar històricament i de forma crítica diferents mitjans artístics.
Hi ha tallers obligatoris de 12 ECTS i tallers optatius de 6 ECTS.

Projectes i Treball Final de Grau
Els projectes combinen una diversitat de metodologies de treball per abordar projectes artístics de diferent naturalesa. L'estudiant ha de gestionar l'ús lliure de materials, eines, llenguatges, mitjans, tècniques i tecnologies en relació amb contextos històric-teòrics per a la creació de discursos crítics. Es plantegen projectes de Belles Arts que integren activitats com llegir, estudiar, analitzar, investigar, experimentar, projectar, construir, escriure, compartir, debatre i documentar; avaluar, autoavaluar i coavaluar.
Cada etapa formativa (capacitar, contextualitzar, socialitzar i professionalitzar), que coincideix amb el tancament de cada curs complet, finalitza amb un projecte per consolidar els aprenentatges d'aquesta etapa i posar de nou en pràctica gran part de les competències treballades en aquesta etapa.

 
Veure més

Destinataris

El perfil d'ingrés recomanat en la titulació del grau en Arts de la UOC és de caràcter formatiu i està vinculat a les àrees d'Arts, juntament amb una capacitat prèvia de comunicació efectiva, tant oral com escrita, amb especial atenció en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en l'àmbit de les Belles Arts.

El futur estudiant del grau en Arts ha de mantenir una relació de comprensió i interès cap a una activitat polivalent que va més enllà de la de creació circumscrita als sistemes de l'art. També és recomanable un interès previ per la creació i la generació de discursos en relació amb la societat, mitjançant diferents pràctiques artístiques. De la mateixa manera, l'estudiant ha d'estar disposat a integrar sabers i accions mitjançant un treball que no dissocia la teoria de la pràctica en un context interdisciplinari, tecnològic i online.
Veure més

Requisits

Requisits d'accés obtinguts a l'Estat espanyol

• Prova d'accés (PAU / Més grans de 25 anys / Més grans de 45 anys)

• Formació professional (CFGS / FP2 / MP3)

• Títol universitari o assimilat

• Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a majors de 40 anys)

Requisits d'accés obtinguts a la Unió Europea o en un estat que hagi subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat

• Estudis preuniversitaris: acreditació UNED per a l'accés

• Estudis universitaris (finalitzats o no): convalidació parcial d'uns estudis estrangers per uns estudis espanyols

• Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol

• Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a majors de 40 anys)

Requisits d'accés obtinguts a Llatinoamèrica o altres països no europeus

• Estudis preuniversitaris: batxillerat homologat

• Estudis universitaris (finalitzats o no): convalidació parcial d'uns estudis estrangers per uns estudis espanyols

• Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol

• Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a majors de 40 anys)

Veure més

Idiomes en què s'imparteix

Castellà, català.

Data Límit:

Últims dies de matrícula !.

Durada

Data d'inici: 20 de setembre 2017.
Últims dies de matrícula !.

Objetius

El grau en Arts de la UOC té com a objectiu formar professionals de les Belles Arts capaços de desenvolupar pràctiques artístiques diverses de manera informada i crítica, situades en contextos socials i culturals concrets.

La titulació s'ofereix com una resposta als nous desafiaments de la creació contemporània, partint d'una noció expandida de les arts que desborda els límits tradicionals de la pràctica artística i s'estén a partir de la creixent demanda de la intervenció de la imaginació, la creativitat i la capacitat d'expressió en àmbits socials i professionals molt diferents. Està concebuda com un procés d'aprenentatge de sabers pràctics, fonamentats en l'adquisició d'uns utillatges teòrics que estimulen la capacitat d'anàlisi i l'autonomia crítica, en articulació amb unes eines metodològiques i de realització material partint de la noció bàsica de projecte.

El grau neix amb la voluntat de no dissociar teoria i pràctica, d'acoblar mètode i crítica, d'enllaçar discurs i matèria, i d'hibridar l'analògic i el digital. Es desenvolupa en un context eminentment tecnològic i desplega totes les potencialitats de les eines online, per a integrar sabers i accions.

Perspectives laborals

El grau en Arts de la UOC respon a la demanda creixent en societats avançades d'una intervenció de la imaginació, la creativitat i la capacitat d'expressió en molt diferents àmbits socials i professionals. El perfil formatiu del grau en Arts contempla cinc perfils professionals:

La creació artística (artista plàstic en totes les tècniques i mitjans creatius)
Creatiu en l'àmbit audiovisual i de les noves tecnologies
Expert cultural, assessor artístic i direcció artística
Professor (docència i educació artística no universitari)
Altres professionals especialistes artístics

Així doncs, el graduat en Arts de la UOC estarà preparat per a realitzar accions, actuacions i intervencions que tenen a veure amb la creació, l'exhibició, la difusió, l'ensenyament, l'avaluació, la crítica i la gestió de manifestacions relacionades amb el fet artístic i l'expressió del pensament plàstic i visual.

Promocions

Promoció:

Fraccionament del pagament en quotes

Preu

A consultar (beques, ajuts i finançament disponible).