Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Grau de Gestió i Administració Pública (UOC-UB) (UOC)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Grau
On-line
Oficial / Homologat
240 Crèdits
consultar preu

Grau de Gestió i Administració Pública (UOC-UB) (UOC)

Descripció

Formem els professionals de l'Administració del segle XXI.

El grau de Gestió i Administració Pública és una titulació oficial conjunta de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i la Universitat de Barcelona (UB), de 240 crèdits ECTS, centrada en l'estudi de l'Administració pública i pensada per a assolir els coneixements necessaris per a ocupar càrrecs tècnics i directius en l'àmbit de la gestió pública.

El grau de Gestió i Administració Pública aborda l'estudi de l'Administració pública des d'una perspectiva interdisciplinària, amb el propòsit d'oferir als estudiants una formació integral, d'un alt rigor acadèmic, sobre el conjunt d'organitzacions, activitats i actors que configuren aquesta realitat social.

Promoció:

Fraccionament del pagament en quotes.

Competències:

Competències generals


 • Capacitat de treball en equip en entorns multidisciplinaris.

 • Capacitat d'anàlisi i síntesi.

 • Capacitat per a generar noves idees (creativitat i innovació).

 • Capacitat per a la resolució de problemes.

 • Capacitat per al disseny i la gestió de projectes.


Competències transversals


 • Utilitzar i aplicar les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

 • Ser capaç d'analitzar, organitzar i planificar l'activitat professional d'una manera òptima.

 • Comunicar-se correctament, oralment i per escrit, tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera.

 • Tenir capacitat d'iniciativa i esperit emprenedor.

 • Tenir capacitat per a l'aprenentatge autònom i l'adaptació a noves situacions.


Competències específiques


 • Capacitat per a comprendre l'estructura i el funcionament de l'ordenament jurídic i de les institucions polítiques.

 • Saber analitzar l'estructura, l'organització i el funcionament de les diferents administracions públiques.

 • Identificar els pressupostos teòrics dels actors públics i les relacions entre l'Administració i els ciutadans.

 • Ser capaç de dissenyar i implementar eines de gestió dels recursos humans en les administracions públiques.

 • Analitzar els fonaments teòrics i pràctics de l'entorn econòmic, i també el marc teòric i legal que regula l'activitat econòmica i financera del sector públic.

 • Capacitat per a entendre i saber aplicar el marc normatiu de les diferents activitats que porten a terme les administracions públiques.

 • Capacitat per a analitzar teòricament, planificar, interpretar i avaluar polítiques públiques.

 • Ser capaç de desenvolupar i posar en pràctica els mètodes d'anàlisi quantitativa i qualitativa per a la gestió pública.

 • Utilitzar les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació) aplicables a la gestió pública.

 • Capacitat per a fer servir els aspectes teòrics i pràctics relatius a la planificació i gestió dels recursos públics, i poder establir estratègies de millora organitzativa i assegurament de la qualitat dels serveis públics.


Competències pròpies de la UOC


 • L'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

 • La comunicació en una llengua estrangera (anglès).Veure més

Temari del curs

Pla d'estudis:
 • El pla d'estudis del grau de Gestió i Administració Pública es compon de 240 crèdits ECTS, que s'organitzen en tres grans subconjunts, bàsic, obligatori i optatiu, repartits així:
 • 60 crèdits ECTS de formació bàsica.
 • 150 crèdits ECTS obligatoris, que inclouen els 6 crèdits del Treball final de grau (TFG) i el Pràcticum (PRC).
 • 30 crèdits ECTS optatius.
Tipus de matèria Crèdits ECTS
Formació bàsica 60
Obligatòries 138
Optatives 30
Pràcticum 6
Treballs finals de grau 6
Total 240

Tipologia:
Formació bàsica:
 •         Introducció al dret 6 crèdits ECTS.
 •         Estructures administratives 6 crèdits ECTS.
 •         Idioma modern I 6 crèdits ECTS.
 •         Competències TIC per a la gestió i administració pública 6 crèdits ECTS.
 •         Tècniques de treball i comunicació en les ciències socials 6 crèdits ECTS.
 •         Sistema polític espanyol 6 crèdits ECTS.
 •         Sistema constitucional espanyol 6 crèdits ECTS.
 •         Història política i social contemporània 6 crèdits ECTS.
 •         Idioma modern II 6 crèdits ECTS.
 •         Economia política 6 crèdits ECTS.

Assignatures obligatòries:
 •         Fonaments de gestió pública 6 crèdits ECTS.
 •         Anàlisi de dades en l'Administració pública I 6 crèdits ECTS.
 •         Dret administratiu I 6 crèdits ECTS.
 •         Dret del treball i la Seguretat Social 6 crèdits ECTS.
 •         Direcció i gestió de persones 6 crèdits ECTS.
 •         Dret i administració de la Unió Europea 6 crèdits ECTS.
 •         Hisenda pública 6 crèdits ECTS.
 •         Dret administratiu II 6 crèdits ECTS.
 •         Anàlisi de dades en l'Administració pública II 6 crèdits ECTS.
 •         Fonaments teòrics de la decisió pública 6 crèdits ECTS.
 •         Polítiques públiques 6 crèdits ECTS.
 •         Dret privat 6 crèdits ECTS.
 •         Règim dels ingressos públics 6 crèdits ECTS.
 •         Introducció a la informació financera 6 crèdits ECTS.
 •         Contractació pública i activitat administrativa 6 crèdits ECTS.
 •         Gestió pressupostària 6 crèdits ECTS.
 •         Avaluació de programes i polítiques públiques 6 crèdits ECTS.
 •         Sistema tributari 6 crèdits ECTS.
 •         Comptabilitat pública 6 crèdits ECTS.
 •         Dret i govern local 6 crèdits ECTS.
 •         Règim d'ocupació pública 6 crèdits ECTS.
 •         Activitat administrativa II 6 crèdits ECTS.
 •         Ètica per a la gestió i administració pública 6 crèdits ECTS.

 Assignatures optatives:
 •         Dret internacional públic 6 crèdits ECTS.
 •         Drets fonamentals i llibertats públiques 6 crèdits ECTS.
 •         Dret públic de Catalunya 4 crèdits ECTS.
 •         Institucions socials i polítiques contemporànies 6 crèdits ECTS.
 •         Informació i documentació administrativa 4 crèdits ECTS.
 •         Nacionalitat i estrangeria 4 crèdits ECTS. 4 crèdits ECTS.
 •         Teories de la democràcia 6 crèdits ECTS. 6 crèdits ECTS.
 •         Habilitats directives 6 crèdits ECTS. 6 crèdits ECTS.
 •         Ciutat i territori 4 crèdits ECTS.
 •         Matemàtica financera per a l'Administració pública 4 crèdits ECTS.
 •         Participació i opinió públiques 4 crèdits ECTS.
 •         Gestió tributària 4 crèdits ECTS.
 •         Fonaments del comportament electoral 6 crèdits ECTS.
 •         Iniciativa emprenedora 6 crèdits ECTS.
 •         Tributs locals 4 crèdits ECTS.
 •         Ús de sistemes d'informació i comunicació en les administracions públiques 4 crèdits ECTS.
 •         Règim jurídic de l'Administració electrònica 6 crèdits ECTS.

 Pràcticum 6 crèdits ECTS.

Treball final de grau 6 crèdits ECTS.

 
Veure més

Destinataris

El grau de Gestió i Administració Pública s'adreça a:

 • Els professionals que vulguin accedir a les diferents administracions públiques o treballar al seu servei.

 • Els funcionaris o empleats públics que ja treballen al servei de les administracions públiques, però als quals l'obtenció d'un grau universitari els pot servir per a futures promocions o com a actualització de la matèria.

 • Els professionals que treballen al sector públic o hi donen servei.Requisits

Opcions vàlides per a accedir a estudis de grau oficial

Pots consultar la teva opció d'accés a la Universitat, segons d'on hagis obtingut els requisits d'accés.Requisits d'accés assolits a l'Estat espanyol


 • Prova d'accés (PAU / Més grans de 25 anys / Més grans de 45 anys)

 • Formació professional (CFGS / FP2 / MP3)

 • Títol universitari o assimilat

 • Experiència laboral (accés per a més grans de 40 anys)
Requisits d'accés assolits a la Unió Europea o en un estat que hagi subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat


 • Estudis preuniversitaris: acreditació UNED per a l'accés

 • Estudis universitaris (acabats o no) anteriors al Pla de Bolonya (espai europeu d'ensenyament superior): convalidació parcial d'uns estudis estrangers per uns estudis espanyols

 • Títol universitari de l'espai europeu d'ensenyament superior o títol universitari amb l'homologació ministerial a l'Estat espanyol

 • Experiència laboral (accés per a més grans de 40 anys)
Requisits d'accés assolits a Llatinoamèrica o altres països no europeus


 • Estudis preuniversitaris: batxillerat homologat

 • Estudis universitaris (acabats o no): convalidació parcial d'uns estudis estrangers per uns estudis espanyols

 • Títol universitari amb l'homologació ministerial a l'Estat espanyol

 • Experiència laboral (accés per a més grans de 40 anysVeure més

Idiomes en què s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Durada: 4 anys.
Inici: A consultar.

Objetius

El grau de Gestió i Administració Pública té com a objectiu que els estudiants adquireixin les habilitats i els coneixements necessaris per a poder ocupar llocs de treball de gestió tècnica o superior relacionats amb l'Administració pública, sigui directament -en desenvolupar l'activitat professional integrats en la mateixa Administració- o bé indirectament -en fer-ho des d'empreses privades o altres entitats que treballen amb i per a l'Administració.

Titulació obtinguda

Graduat en Gestió i Administració Pública.

Les titulacions que ofereix la UOC són oficials; estan adaptades a l'espai europeu d'educació superior (EEES) i són avalades per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) i l'Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), que n'asseguren el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits pel sistema universitari europeu.

Perspectives laborals

El grau de Gestió i Administració Pública proporciona una formació interdisciplinària i rigorosa, que dota l'estudiant de coneixements especialitzats sobre el règim jurídic, les tècniques i els mètodes de gestió de l'Administració pública.

En aquest sentit, els graduats en Gestió i Administració Pública obtenen les competències i les habilitats necessàries per a satisfer tant les demandes laborals relatives als cossos superiors i tècnics de l'Administració pública, com la integració en el sector privat, en la multiplicitat d'actors i empreses que es relacionen amb l'Administració (com, per exemple, consultories, organitzacions polítiques, empreses concessionàries de serveis públics, contractistes de l'Administració, fundacions o ONG).

Promocions

Fraccionament del pagament en quotes.

Preu

A consultar (beques, ajuts i finançament disponible).