Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Grau d'Història, Geografia i Història de l'Art (UOC-UdL) (UOC)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Grau
On-line
Oficial / Homologat
240 Crèdits
consultar preu

Grau d'Història, Geografia i Història de l'Art (UOC-UdL) (UOC)

Descripció

El grau d'Història, Geografia i Història de l'Art està dissenyat per formar professionals en la comprensió multidisciplinària del nostre món i per donar resposta a una demanda creixent de contextualització per part de la societat i de continguts per part de les indústries de la comunicació.

El grau d'Història, Geografia i Història de l'Art està organitzat per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i la Universitat de Lleida (UdL). El programa interuniversitari permet sumar l'experiència i el prestigi del professorat de dos centres amb una trajectòria amb dècades d'experiència docent i investigadora.

La història, la geografia i l'art permeten aprofundir en el coneixement racional i crític tant del passat i el llegat de les diferents civilitzacions, com de la cultura i l'entorn propers. Per tant, la combinació de les tres disciplines és la millor estratègia per a entendre la complexitat del present.

La història aporta una comprensió útil dels processos de canvi i de continuïtat, base de l'evolució humana, del desenvolupament de les nacions i les comunitats polítiques, i de la construcció d'un relat col·lectiu del passat. La geografia comprèn el desenvolupament equilibrat i sostenible, l'ordenació i la planificació del territori, però també els nous avanços cientificotècnics de la cartografia automàtica i els sistemes d'informació geogràfica (SIG). I la història de l'art té una transversalitat que la dota tant per a l'estudi d'obres o moviments concrets, com de conceptes propis de la teoria de l'art.

A part de la formació comuna obligatòria, el grau d'Història, Geografia i Història de l'Art permet, mitjançant les assignatures optatives, que cada alumne defineixi l'itinerari que s'adapti millor als seus interessos, necessitats i expectatives, prioritzant una disciplina o la barreja d'aquestes.

L'estudiant adquireix una mirada interdisciplinària, el domini de les eines metodològiques de cada àmbit i desenvolupa la capacitat d'analitzar, comprendre i interpretar la diversitat històrica, cultural i artística, competències que li permetran convertir-se en un professional flexible, capaç d'adaptar-se a un mercat laboral condicionat pels canvis i transformacions continus de la societat.

Promoció:


Fraccionament del pagament en quotes.


Competències:

Competències bàsiques • Que els estudiants hagin demostrat que tenen i comprenen coneixements d'una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, que se sol trobar a un nivell que, si bé es fonamenta en llibres de text avançats, també inclou alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.

 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una manera professional, i disposin de les competències que se solen demostrar mitjançant l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.

 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.


Competències generals


 • Construir un coneixement racional i crític dels processos històrics, artístics i geogràfics que permeti comprendre el present i fer-lo comprensible als altres.

 • Conèixer la historiografia, el pensament i les tendències més recents de la història, la història de l'art i la geografia.

 • Adquirir un domini dels mètodes, les tècniques i els instruments d'anàlisi i interpretació de les fonts i els documents històrics, artístics i geogràfics.

 • Tenir les capacitats, les eines i els recursos per a l'anàlisi i la síntesi de la informació.

 • Aprofundir en el coneixement i l'aplicació dels conceptes, teories, temes i procediments de la investigació històrica, artística i geogràfica.

 • Aconseguir una visió general dels diferents períodes de la història universal i de la història de l'art, i un coneixement específic del context històric i de la producció artística de la nostra tradició cultural.

 • Consolidar un coneixement bàsic dels principals fets i processos de canvi i continuïtat de la humanitat en una perspectiva diacrònica.

 • Tenir un sòlid coneixement d'iconografia, com a clau per a la interpretació de les imatges.

 • Oferir un marc conceptual i estructural per a plantejar i discutir els diferents problemes del món actual, des d'una perspectiva espacial.

 • Tenir coneixement de les últimes polítiques territorials, ambientals i sobre desenvolupament sostenible.


Competències transversals


 • Que els estudiants desenvolupin la capacitat de comprendre materials acadèmics, textos històrics, articles científics, audiovisuals i cartografia, i es puguin comunicar correctament per escrit o oralment en una llengua estrangera.

 • Que els estudiants siguin capaços de considerar diferents perspectives amb relació als temes o els problemes sobre els quals treballin, d'avaluar-los i de fonamentar les conclusions i les decisions segons aquesta avaluació.

 • Que els estudiants sàpiguen dilucidar les particularitats disciplinàries i interpretar la realitat des d'una mirada interdisciplinària.

 • Que els estudiants sàpiguen utilitzar i aplicar les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.


Competències específiques


 • Capacitat per a comprendre els grans processos polítics, socials i econòmics de la història des d'una perspectiva sincrònica i diacrònica.

 • Capacitat per a comprendre, identificar i analitzar les variables històriques que generen l'inici o la fi dels grans processos històrics.

 • Capacitat d'establir anàlisis comparades en l'estudi de la història local, nacional i internacional.

 • Capacitat per a analitzar informacions contingudes en textos, imatges i discursos i avaluar-les d'una manera autònoma i crítica.

 • Capacitat de formular hipòtesis i desenvolupar projectes de recerca que puguin contribuir al coneixement i el debat de problemes actuals o del passat.

 • Capacitat per a argumentar la relació artista-client-espectador, aprofundint en les diferents interpretacions del fet artístic.

 • Capacitat per a descriure, comentar, analitzar i interpretar les obres més significatives de cada període històric, utilitzant diverses teories estètiques.

 • Capacitat per a descriure les principals aportacions artístiques, les influències que s'han rebut i les que s'han exercit.

 • Capacitat per a identificar, analitzar i comprendre críticament les obres, els corrents i els moviments artístics en el marc de les tradicions culturals i dels seus contextos socials.

 • Buscar, seleccionar i processar la informació, i gestionar fonts documentals d'una manera eficaç i eficient, incloent-hi l'ús de les TIC.

 • Capacitat de combinar les dimensions temporal i espacial en l'explicació dels processos socioterritorials.

 • Capacitat d'analitzar i interpretar problemes paisatgístics, ambientals, demogràfics i urbanístics.

 • Capacitat de conèixer i aplicar mètodes d'informació geogràfica.

 • Capacitat d'aprofundir en la diversitat i la complexitat dels territoris en què es desenvolupa l'activitat humana, i de diferenciar i caracteritzar els diferents espais regionals.

 • Capacitat per a analitzar, organitzar i planificar la seva orientació cap a l'activitat professional, sobretot en temes de territori i de medi ambient.


Competències pròpies de la UOC


 • L'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

 • La comunicació en una llengua estrangera (anglès).Veure més

Temari del curs

Pla d'estudis:
Per a obtenir el títol del Grau d'Història, Geografia i Història de l'Art (UOC-UdL), calen 240 crèdits ECTS, que s'organitzen en tres grans blocs:
 • 60 crèdits ECTS de formació bàsica, dels quals:
  • 36 corresponen a matèries bàsiques de la branca de coneixement,
  • 24 a matèries comunes considerades transversals per la Universitat;
 • 96 crèdits ECTS obligatoris, dels quals:
  • 18 corresponen a matèries metodològiques i epistemològiques,
  • 30 corresponen a matèries cronològiques,
  • 48 corresponen a matèries troncals;
 • 78 crèdits ECTS optatius;
 • 6 crèdits ECTS corresponents al Treball final de grau (TFG).

Tipus de matèria Crèdits
Formació bàsica 60
Obligatòries 96
Optatives 78
Treball final de grau 6
Total 240

Tipologia:
Formació bàsica (60 ECTS):
 •         Introducció a la geografia 6 crèdits ECTS.
 •         Introducció a la història 6 crèdits ECTS.
 •         Introducció a la història de l'art 6 crèdits ECTS.
 •         Geografia d'Europa 6 crèdits ECTS.
 •         Prehistòria 6 crèdits ECTS.
 •         Art de l'antiguitat 6 crèdits ECTS.
 •         Idioma modern I: anglès / francès / alemany 6 crèdits ECTS.
 •         Idioma modern II: anglès / francès / alemany 6 crèdits ECTS.
 •         Tecnologies aplicades a les ciències humanes i socials 6 crèdits ECTS.
 •         Geografia física 6 crèdits ECTS. 
Assignatures obligatòries (96 ECTS):
 •         Iconografia i anàlisi de la imatge 6 crèdits ECTS.
 •         Mètodes qualitatius i quantitatius de les ciències humanes i socials 6 crèdits ECTS.
 •         Geografia de la població 6 crèdits ECTS.
 •         Història antiga 6 crèdits ECTS.
 •         Història medieval 6 crèdits ECTS.
 •         Història moderna 6 crèdits ECTS.
 •         Història contemporània I 6 crèdits ECTS.
 •         Història contemporània II 6 crèdits ECTS.
 •         Geografia econòmica 6 crèdits ECTS.
 •         Antropologia social i cultural 6 crèdits ECTS.
 •         Art medieval 6 crèdits ECTS.
 •         Art de l'època moderna 6 crèdits ECTS.
 •         Història política 6 crèdits ECTS.
 •         Història econòmica 6 crèdits ECTS.
 •         Món clàssic 6 crèdits ECTS.
 •         Pensament social modern i contemporani 6 crèdits ECTS. 
Assignatures optatives (138 ECTS):
 •         Geografia urbana 6 crèdits ECTS.
 •         Geografia de Catalunya 6 crèdits ECTS.
 •         Cartografia 6 crèdits ECTS.
 •         Geografia rural i de muntanya 6 crèdits ECTS.
 •         Pensament i història de la geografia 6 crèdits ECTS.
 •         Ordenació del territori 6 crèdits ECTS.
 •         Art contemporani 6 crèdits ECTS.
 •         Art digital i de la postmodernitat 6 crèdits ECTS.
 •         Cinema i arts audiovisuals 6 crèdits ECTS.
 •         Història de la música 6 crèdits ECTS.
 •         Museologia i espais expositius 6 crèdits ECTS.
 •         Modernisme i art d'avantguardes a Catalunya 6 crèdits ECTS.
 •         Història de l'arquitectura contemporánea6 crèdits ECTS.
 •         Món islàmic 6 crèdits ECTS.
 •         Història d'Amèrica del Nord 6 crèdits ECTS.
 •         Història de l'Amèrica Llatina 6 crèdits ECTS.
 •         Història i cultura africanes 6 crèdits ECTS.
 •         Grans imperis euroasiàtics medievals 6 crèdits ECTS.
 •         Món actual 6 crèdits ECTS.
 •         Història de l'Àsia oriental 6 crèdits ECTS.
 •         Corrents historiogràfics 6 crèdits ECTS.
 •         Mundialització 6 crèdits ECTS.
 •         Història de la Unió Europea 6 crèdits ECTS.
Treball final de grau 6 crèdits ECTS.
Veure més

Destinataris

Perfils:

El grau d'Història, Geografia i Història de l'Art (UOC-UdL) s'adreça a qui estigui interessat a entendre la complexitat del món actual. Per a encarar el present s'han de comprendre necessàriament les cruïlles de temps, espai i experiències que ens precedeixen i ens defineixen com a individus i societat. El grau permet adquirir coneixements i competències per a formar:

 • Professionals de l'àmbit històric, geogràfic i cultural i artístic experts en l'anàlisi i la interpretació de les diferents disciplines, en institucions públiques i privades.

 • Professionals experts en ensenyament i aprenentatge dels processos històrics, geogràfics i artisticoculturals.

 • Professionals capacitats per a la recerca científica, la conservació patrimonial i la producció de continguts.Veure més

Requisits

Opcions vàlides per a accedir a estudis de grau oficial

Pots consultar la teva opció d'accés a la Universitat, segons d'on hagis obtingut els requisits d'accés.

Requisits d'accés assolits a l'Estat espanyol


 • Prova d'accés (PAU / Més grans de 25 anys / Més grans de 45 anys)

 • Formació professional (CFGS / FP2 / MP3)

 • Títol universitari o assimilat

 • Experiència laboral (accés per a més grans de 40 anys)


Requisits d'accés assolits a la Unió Europea o en un estat que hagi subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat


 • Estudis preuniversitaris: acreditació UNED per a l'accés

 • Estudis universitaris (acabats o no) anteriors al Pla de Bolonya (espai europeu d'ensenyament superior): convalidació parcial d'uns estudis estrangers per uns estudis espanyols

 • Títol universitari de l'espai europeu d'ensenyament superior o títol universitari amb l'homologació ministerial a l'Estat espanyol

 • Experiència laboral (accés per a més grans de 40 anys)


Requisits d'accés assolits a Llatinoamèrica o altres països no europeus


 • Estudis preuniversitaris: batxillerat homologat

 • Estudis universitaris (acabats o no): convalidació parcial d'uns estudis estrangers per uns estudis espanyols

 • Títol universitari amb l'homologació ministerial a l'Estat espanyol

 • Experiència laboral (accés per a més grans de 40 anys)Veure més

Idiomes en què s'imparteix

Castellà, Català.

Data Límit:

Últims dies de matrícula !.

Durada

Durada: 4 anys.
Inici: 20 de setembre 2017.
Últims dies de matrícula !.

Objetius

Objectius:


 • Formar experts amb uns coneixements històrics, geogràfics i artístics que els permetin comprendre el món que els envolta com una realitat global i complexa, i que complementin amb coneixements d'altres disciplines.

 • Formar experts en l'anàlisi i la interpretació de documentació històrica, textual, cartogràfica, material i artística.

 • Formar professionals experts en sistemes d'ensenyament i aprenentatge dels processos històrics, geogràfics i artístics.

 • Formar professionals experts per a la comprensió, la valoració i la interpretació del patrimoni històric, paisatgístic i cultural.

 • Formar experts en la creació de continguts per a les indústries i les institucions culturals, en la difusió per a les turístiques, i en la protecció, gestió i difusió per a les patrimonials i historicoartístiques.

 • Oferir instruments que capacitin per a iniciar una carrera de recerca en l'àmbit de la història, la geografia i la història de l'art.

 • Capacitar un possible futur professorat de secundària o universitari.

 • Capacitar per a feines vinculades amb la conservació, l'exposició i el mercat d'obres d'art.


Objectius específics:


 • Contrastar les perspectives de la realitat i la tradició històrica i geogràfica pròpies amb altres realitats.

 • Adoptar una perspectiva global i universal del coneixement dels processos històrics, geogràfics, culturals i artístics.

 • Comprendre i valorar el patrimoni com un document històric i artístic.Titulació obtinguda

Les titulacions que ofereix la UOC són oficials; estan adaptades a l'espai europeu d'educació superior (EEES) i són avalades per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) i l'Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), que n'asseguren el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits pel sistema universitari europeu.

Perspectives laborals

Aquest títol capacita per a exercir les activitats professionals següents:

Documentalisme (arxius, biblioteques i museus).
Activitat editorial i mitjans de comunicació.
Docència a l'ensenyament secundari i universitari.
Gestió i difusió del patrimoni artístic i monumental.
Comissariat d'exposicions.
Guia i turisme cultural.
Recerca sobre el patrimoni històric, artístic i paisatgístic.
Diagnosis socioeconòmiques i territorials.
Estudis de població.

Promocions

Promoció:

Fraccionament
del pagament en quotes.


Preu

A consultar (beques, ajuts i finançament disponible).