Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Grau en Logopèdia (interuniversitari: UVic-UCC, UOC) (UOC)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Grau
On-line
Oficial / Homologat
240 Crèdits
consultar preu

Grau en Logopèdia (interuniversitari: UVic-UCC, UOC) (UOC)

Descripció

El grau de Logopèdia té com a objectiu la formació de futurs logopedes. El logopeda és el professional sanitari que s'ocupa de la prevenció, l'avaluació, el diagnòstic i el tractament de les alteracions de la comunicació, els trastorns del llenguatge oral (TEL), els trastorns de la parla (dislàlies, disglòssies, tartamudesa i trastorns de la veu), les funcions orofacials (disglòssia, deglució atípica, etc.), i els trastorns de la lectura (dislèxia i problemes de la comprensió lectora) i de l'escriptura (disgrafia).

Promoció:

Fraccionament del pagament en quotes

El grau de Logopèdia aporta una formació interdisciplinària, i la seva actuació se situa en l'àmbit social, sanitari i educatiu. El logopeda pot exercir la seva activitat individualment o en equips multidisciplinaris, tant en l'àmbit públic com en el privat.

La professió del logopeda ha anat adquirint cada vegada més importància des que va ser reconeguda com a professió sanitària en la Llei d'ordenació de les professions sanitàries (LOPS). La seva actuació ha anat guanyant presència en tots els seus àmbits d'actuació: en els centres d'estimulació primerenca i als centres d'educació especial, en centres de consulta ambulatòria i convalescent, i en centres de consulta privada. La presència del logopeda en els últims anys ha obtingut especial rellevància en l'atenció de la disfàgia i les disfuncions orofacials tant en l'etapa infantil com adulta.

El grau interuniversitari de Logopèdia de la UVic-Ucc / UOC ofereix l'oportunitat de realitzar seminaris presencials a la Clínica Universitària de la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa (UVic-Ucc) per poder integrar i aplicar els diferents coneixements i habilitats pràctics propis l'exercici professional.

Es tracta d'un equipament docent i assistencial que compleix una doble finalitat: atenció clínica i formativa. D'una banda, ofereix atenció privada i pública en logopèdia (ja que té el concert de la logopèdia ambulatòria a la Catalunya Central), amb unes dotze mil intervencions assistencials a l'any, i de l'altra, disposa d'unes instal·lacions específiques per dur a terme activitats docents de simulació. A més, la Clínica Universitària està dotada d'una unitat interdisciplinària de veu amb els millors equipaments tècnics (estroboscopi, cabina, programari específic).

Veure més

Temari del curs

Càrrega lectiva:
El pla d'estudis del grau de Logopèdia de la UVic-Ucc / UOC es compon de 240 crèdits ECTS, que s'organitzen en els següents subconjunts:

Tipus de matèria Crèdits
Formació bàsica 66
obligatòries 114
optatives 30
Pràctiques externes 24
Treball final de grau 6
total 240

Formació bàsica logopèdia:
• Psicologia evolutiva
• Adquisició del llenguatge
• Neuropsicologia
• Anatomia i fisiologia dels òrgans de la parla i de l'audició
• Anatomia i fisiologia del sistema nerviós
• Bases per a la investigació
• Física acústica i audiologia
• Lingüística General
• English for health sciences
• Fonaments educatius
• Salut pública

Assignatures obligatòries logopèdia:
• Lingüística aplicada a la logopèdia
• Disfuncions orofacials
• Trastorns de la veu
• Trastorns del desenvolupament del llenguatge oral
• Trastorns adquirits del llenguatge
• Trastorns secundaris
• L'avaluació i el diagnòstic
• Pràctica basada en l'evidència
• Fonaments de la intervenció logopèdica
• Intervenció en la deficiència auditiva
• Estimulació primerenca
• Intervenció en els trastorns secundaris i CAA
• Intervenció en les disfuncions orofacials
• Intervenció en les disfuncions orofacials
• Intervenció en les alteracions del llenguatge escrit
• Intervenció logopèdica per dany neurològic
• Intervenció en els trastorns de la veu
• Educació vocal
• Intervenció en les disfluències
• Ètica professional i legislació
• Mètodes d'investigació en logopèdia
• Pràctiques I
• Pràctiques II
• Pràctiques II
• Pràctiques IV
• Treball final de grau

Assignatures optatives logopèdia:
• Comunicació i llenguatge oral a l'escola inclusiva
• Deficiència auditiva en l'àmbit escolar
• Disseny i adaptació curricular
• Estimulació del llenguatge a l'aula ia la família
• Introducció al suport signat
• Creació i gestió del centre sanitari
• Avaluació psicològica en les alteracions del llenguatge
• Trastorns de l'articulació
• Alimentació i nutrició aplicades
• Fisioteràpia aplicada a la logopèdia
• Malalties neurodegeneratives i demències
Veure més

Destinataris

El grau de Logopèdia de la UVic-Ucc / UOC va dirigit a totes aquelles persones interessades en la comunicació, el llenguatge, la parla i la veu.

La logopèdia és una formació interessant per a totes les persones que, amb vocació terapèutica, vulguin treballar en l'àmbit social, educatiu i sanitari. El grau de Logopèdia dota a l'estudiant d'una formació àmplia, que li permetrà donar resposta a qualsevol de les alteracions pròpies de la logopèdia tant en pacients infantils com en adults.

Alteracions del llenguatge

Alteracions de la parla

Alteracions de la veu

Alteracions de la deglució

Alteracions de la lectoescriptura

Alteracions de la comunicació

Veure més

Requisits

Requisits d'accés obtinguts a l'Estat espanyol

• Prova d'accés (PAU / Més grans de 25 anys / Més grans de 45 anys)

• Formació professional (CFGS / FP2 / MP3)

• Títol universitari o assimilat

• Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a majors de 40 anys)Requisits d'accés obtinguts a la Unió Europea o en un estat que hagi subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat

• Estudis preuniversitaris: acreditació UNED per a l'accés

• Estudis universitaris (finalitzats o no): convalidació parcial d'uns estudis estrangers per uns estudis espanyols

• Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol

• Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a majors de 40 anys)Requisits d'accés obtinguts a Llatinoamèrica o altres països no europeus

• Estudis preuniversitaris: batxillerat homologat

• Estudis universitaris (finalitzats o no): convalidació parcial d'uns estudis estrangers per uns estudis espanyols

• Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol

• Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a majors de 40 anys)

Veure més

Idiomes en què s'imparteix

Castellà.

Data Límit:

Últims dies de matrícula !.

Durada

Data inici: 20 de Setembre 2017.
Últims dies de matrícula !.

Objetius

• Obtenir els coneixements sobre els fonaments biològics, psicològics, lingüístics i pedagògics que coincideixen en la disciplina de la logopèdia.

• Proporcionar el coneixement científic de les diferents patologies de la comunicació i del llenguatge per poder realitzar les tasques de prevenció i diagnòstic, i la corresponent intervenció educativa o terapèutica.

• Planificar i implementar tècniques de comunicació no verbal per optimitzar les situacions comunicatives, així com la disposició i la participació en equips intra i interdisciplinaris.

• Aprendre a gestionar la diversitat sociocultural en la seva actuació, i a conèixer i respectar les limitacions associades a les diferents patologies.

• Contactar amb els diferents àmbits d'intervenció més característics de la logopèdia, introduint els estudiants en la pràctica de la professió.

• Propiciar una actitud oberta i reflexiva, i possibilitar l'autocrítica per millorar els coneixements dels estudiants i la pràctica en l'exercici de la seva professió.

• Despertar l'interès per la formació continuada que els permeti mantenir-se en un nivell òptim professional.

• Proporcionar els coneixements necessaris per poder afrontar l'exercici de la lliure professió i respondre als reptes professionals que la societat demana.

Titulació obtinguda

Titulació oficial. El grau de Logopèdia de la UOC està en procés de verificació.

Perspectives laborals

El logopeda és un professional sanitari que pot treballar en els àmbits social, sanitari i educatiu. Aquests àmbits es concreten en les següents ubicacions professionals: Unitats hospitalàries (otorinolaringologia, foniatria, rehabilitació, cirurgia maxil·lofacial, neurologia, neuropediatria, psiquiatria, psicologia, etc.) Centres d'atenció primària Serveis sociosanitaris: centres geriàtrics, centres d'atenció precoç, atenció domiciliària Escoles d'educació especial Centres de formació i docència de professionals de la logopèdia Consulta privada Mitjans de comunicació, etc. Centres d'educació vocal i cant

Promocions

Promoció:

Fraccionament del pagament en quotes

Preu

A consultar (beques, ajuts i finançament disponible).