Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Grau en Relacions Internacionals (UOC)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Grau
On-line
Oficial / Homologat
240 Crèdits
consultar preu

Grau en Relacions Internacionals (UOC)

Descripció

En un món cada vegada més complex i interdependent, resulta clau la presència de professionals que sàpiguen comprendre i analitzar la societat internacional, així com ajudar a orientar les decisions i les estratègies dels diferents actors internacionals.

Promoció:

Fraccionament del pagament en quotes

La formació integral i interdisciplinària del grau de Relacions Internacionals permetrà formar professionals capaços de desenvolupar activitats d'anàlisi, comunicació, gestió i assessoria sobre qüestions internacionals per a organitzacions molt diverses del sector públic (administracions públiques estatals i subestatals, organismes internacionals, etc.), privat (empreses amb orientació internacional, think tanks, consultores, mitjans de comunicació, etc.) i mixt (ONG, organismes de cooperació, etc.).

El grau de Relacions Internacionals no només es dirigeix  a estudiants que pretenen iniciar la seva carrera professional en el camp de les relacions internacionals, sinó també a aquelles persones que ja estan treballant en aquest camp i que desitgen ampliar els seus coneixements i competències sobre relacions internacionals. Així mateix, el grau de Relacions Internacionals s'orienta a estudiants que compten amb una motivació més personal que professional per cursar estudis sobre relacions internacionals.

Veure més

Temari del curs

Tipus de matèria Crèdits
Formació bàsica 60
obligatòries 132
optatives 42
Treball final de grado6Total 240

Formació bàsica:
• Introducció al dret
• Política i societat
• Anglès B2.1
• Introducció a l'economia
• Competències TIC per a les relacions internacionals
• Història política i social
• Metodologia de les ciències socials
• Anglès B2.2
• Introducció a les relacions internacionals
• Globalització i internet

Assignatures obligatòries:
• Història de les relacions internacionals
• Política comparada: tipus i orígens de règims polítics
• Economia internacional
• Fonts d'informació i indicadors per a estudis internacionals
• Geografia humana i física
• Teoria de les relacions internacionals
• Dret internacional públic
• Estructura econòmica mundial
• Segon idioma modern I
• Temes actuals de política internacional
• Unió Europea
• Anàlisi de dades
• Segon idioma modern II
• Anàlisi de polítiques exteriors
• Moviments i nous actors transnacionals
• Relacions internacionals de l'Àsia oriental
• Sistemes polítics comparats
• Seguretat, pau i resolució de conflictes
• Cooperació internacional i desenvolupament
• Disseny d'investigació en estudis internacionals
• Diversitat cultural i d'identitat en les societats actuals
• Democratització i institucions polítiques d'Amèrica Llatina
• Treball final de grau

Assignatures optatives:
• Teories de la democràcia
• Anàlisi de polítiques públiques
• Conflictes i canvis polítics a l'Orient Mitjà
• Nous desafiaments a la seguretat internacional
• Protecció internacional dels drets humans
• Protecció internacional del medi ambient
• Tributs i comerç internacional
• Geografia econòmica
• Economia internacional: comerç
• Desenvolupament econòmic
• Entorn global dels negocis
• Migracions i globalització
• Teoria de jocs aplicada a les relacions internacionals
• Pràctiques
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Analitzar els fenòmens internacionals i la realitat del món global actual des d'una perspectiva empírica i interdisciplinària.
Identificar, analitzar i resoldre problemes bàsics de naturalesa social, econòmica, política o jurídica en el context internacional.
Saber aplicar les principals teories de la Ciència Política al anàlisi de l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics actuals.
Identificar els conceptes i les teories més rellevants de la disciplina de relacions internacionals, i saber-los aplicar en l'estudi de les relacions entre diversos actors internacionals.
Analitzar i relacionar diferents polítiques adoptades pels actors del sistema internacional, especialment en matèria de política exterior, seguretat i cooperació al desenvolupament.
Analitzar la diversitat de conflictes internacionals i processos de pau, explicant les seves causes, dinàmica i efectes principals.
Considerar les normes i procediments del dret internacional.

Destinataris

La formació completa i interdisciplinària del grau de Relacions Internacionals que es presenta resultarà d'interès per a totes aquelles persones que volen orientar la seva activitat laboral cap a algun dels camps professionals vinculats amb les relacions internacionals (diplomàcia i afers exteriors, gestió de projectes, consultoria sobre internacionalització d'empreses, anàlisi de polítiques de cooperació al desenvolupament, comunicació sobre temes internacionals, etc.).

Aquest grau de Relacions Internacionals no s'adreça únicament a estudiants que vulguin endinsar-se al món professional de les relacions internacionals, sinó també a estudiants que ja estan treballant en algun dels àmbits de les relacions internacionals i per als quals aquesta titulació representa una oportunitat de ampliació formativa o promoció professional.

Veure més

Requisits

Requisits d'accés obtinguts a l'Estat espanyol

• Prova d'accés (PAU / Més grans de 25 anys / Més grans de 45 anys)

• Formació professional (CFGS / FP2 / MP3)

• Títol universitari o assimilat

• Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a majors de 40 anys)

Requisits d'accés obtinguts a la Unió Europea o en un estat que hagi subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat

• Estudis preuniversitaris: acreditació UNED per a l'accés

• Estudis universitaris (finalitzats o no): convalidació parcial d'uns estudis estrangers per uns estudis espanyols

• Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol

• Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a majors de 40 anys)

Requisits d'accés obtinguts a Llatinoamèrica o altres països no europeus

• Estudis preuniversitaris: batxillerat homologat

• Estudis universitaris (finalitzats o no): convalidació parcial d'uns estudis estrangers per uns estudis espanyols

• Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol

• Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a majors de 40 anys)

Veure més

Idiomes en què s'imparteix

Castellà, català.

Data Límit:

Últims dies de matrícula !.

Durada

Data inici: 20 de Setembre 2017.
Últims dies de matrícula !.

Objetius

Oferir una formació integral i interdisciplinària que permeti als estudiants comprendre i analitzar la complexitat i el dinamisme de la societat internacional actual, amb les seves diferents actors, problemes i processos.


Proporcionar als estudiants una base sòlida de coneixements fonamentals en relacions internacionals, mitjançant eines metodològiques basades en la utilització de les noves tecnologies.

Desenvolupar, entre els estudiants, les competències i aptituds necessàries per a la pràctica professional en els diferents camps de les relacions internacionals.

Generar entre els estudiants una capacitat d'autonomia i de sentit crític que els permeti analitzar i avaluar diferents temes i situacions d'àmbit internacional.Titulació obtinguda

Titulació oficial.

El grau de Relacions Internacionals de la UOC està en procés de verificació.

Perspectives laborals

Carrera diplomàtica (prèvia superació d'un concurs o oposició).
Funcionari de la UE i d'altres organitzacions internacionals (prèvia superació de les respectives proves d'ingrés per concurs o oposició).
Empleat públic de les agències de relacions internacionals i comerç exterior de comunitats autònomes i ajuntaments (en alguns casos es requereix la superació d'un concurs o oposició).
Gestor de projectes i programes internacionals.
Tècnic de programes de cooperació al desenvolupament.
Analista i consultor de think tanks (sobre política exterior, cooperació al desenvolupament, etc.).
Professional de la comunicació en l'àrea de Relacions Internacionals.
Professional d'empreses amb orientació internacional (comerç, inversions a l'exterior, etc.).
Analista i consultor que treballa en partits polítics i fundacions de partits.
Analista i assessor de consultores privades orientades al món dels negocis.

Promocions

Fraccionament del pagament en quotes

Preu

A consultar (beques, ajuts i finançament disponible).

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Grau en Relacions Internacionals (UOC)