Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Grau de Relacions Laborals i Ocupació (UOC)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Grau
On-line
Oficial / Homologat
240 Crèdits
consultar preu

Grau de Relacions Laborals i Ocupació (UOC)

Descripció

L'objectiu del grau de Relacions Laborals i Ocupació és formar professionals que dominin l'organització del treball des d'una perspectiva multidisciplinària, amb polivalència funcional i capacitat d'adaptació als canvis tecnològics.

La perspectiva multidisciplinària d'aquest grau permet als estudiants manejar un conjunt d'eines provinents de diferents àmbits de coneixement (dret, organització d'empreses, psicologia, sociologia, economia), que els permetran actuar en unes activitats tan rellevants per al present com les vinculades amb les relacions laborals i l'ocupació, tant en el sector privat com en el públic.

En concret, el graduat en Relacions Laborals i Ocupació de la UOC ha de ser capaç d'adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable; buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació, i també analitzar, organitzar i planificar la pròpia activitat de manera òptima. Així mateix, ha de ser capaç d'aprendre de manera autònoma i estar adaptat a noves situacions, essent capaç de fer anàlisis crítiques i de sintetitzar. Tenir capacitat per a treballar en equip i en xarxa en entorns multidisciplinaris i, de la mateixa manera, estar capacitat per a l'argumentació, negociació, mediació i resolució de conflictes.

També, ha de capacitar per a comunicar-se correctament tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera, i usar i aplicar les tecnologies de la informació en l'àmbit acadèmic i professional, com també emprendre en el seu àmbit professional.

El títol de graduat en Relacions Laborals i Ocupació per la UOC s'adscriu a la branca de coneixement de ciències socials i jurídiques.

Promoció:

Fraccionament del pagament en quotes.

Competències:

Competencias transversales

Capacitat per a adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.

Capacitat per a buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.

Capacitat per a analitzar, organitzar i planificar la pròpia activitat de manera òptima.

Capacitat per a l'aprenentatge autònom i l'adaptació a noves situacions.

Capacitat per a l'anàlisi crítica i la síntesi.

Capacitat per a treballar en equip i en xarxa en entorns multidisciplinaris.

Capacitat per a l'argumentació, negociació, mediació i resolució de conflictes.

Capacitat per a comunicar correctament tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera.

Capacitat per a l'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

Capacitat per a emprendre en l'àmbit professional.

Competències específiques

Capacitat per a analitzar i explicar el comportament del mercat de treball i dels agents implicats en les relacions laborals.

Capacitat per a explicar la relació entre els processos socials i la dinàmica de les relacions laborals.

Capacitat per a analitzar les relacions i els riscos laborals que es deriven del factor treball dins les organitzacions, amb la finalitat de determinar-ne l'adequació als principis organitzacionals, a les polítiques establertes per la direcció i a les exigències legals.

Capacitat per a identificar els principis jurídics, com també les institucions jurídiques específiques de l'àmbit laboral.

Capacitat per a analitzar la realitat social des de la perspectiva del dret com a sistema regulador de les relacions socials.

Capacitat per a interpretar el sistema jurídic des d'una perspectiva interdisciplinària i d'acord amb els valors ètics, per a aplicar-los a supòsits fàctics.

Capacitat per a elaborar i aplicar les estratègies de recursos humans en tots els nivells organitzatius.

Capacitat per a dissenyar plans d'actuació en l'àmbit laboral i organitzacional, a partir de l'anàlisi i el diagnòstic obtingut aplicant tècniques quantitatives i qualitatives d'investigació social.

Capacitat per a elaborar, implementar i avaluar polítiques d'ocupació i estratègies de promoció socioeconòmica i inserció laboral.

Capacitat per a assessorar i gestionar en matèria de contractació laboral, ocupació, seguretat social i protecció social complementària.

Capacitat de representació tècnica en l'àmbit administratiu i processal, i defensa davant dels tribunals.

Competències pròpies de la UOC

L'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

La comunicació en una llengua estrangera (anglès).

Veure més

Temari del curs

Pla d'estudis:

Tipus de matèria - Crèdits

Formació bàsica 60
Obligatòries 132
Optatives * 42
Treball fi de grau 6
(*) Les pràctiques externes formen part dels crèdits optatius i s'estructuren en una assignatura de sis crèdits.
Total 240

Formació bàsica (60 ECTS):

 •     Introducció a les competències TIC 6 crèdits ECTS.
 •     Iniciativa emprenedora 6 crèdits ECTS.
 •     Introducció al dret 6 crèdits ECTS.
 •     Introducció a l'economia 6 crèdits ECTS.
 •     Fonaments psicosocials del comportament humà 6 crèdits ECTS.
 •     Tècniques d'expressió, argumentació i negociació 6 crèdits ECTS.
 •     Introducció a l'empresa 6 crèdits ECTS.
 •     Mètodes d'investigació qualitativa 6 crèdits ECTS.
 •     Persones i organitzacions 6 crèdits ECTS.
 •     Idioma modern: anglès I 6 crèdits ECTS. 

Assignatures obligatòries (132 crèdits ECTS):

 •     Dret de l'empresa 6 crèdits ECTS.
 •     Dret de la Seguretat Social I 6 crèdits ECTS.
 •     Dret de la Seguretat Social II 6 crèdits ECTS.
 •     Dret del treball col·lectiu 6 créditos ECTS.
 •     Dret del treball individual I 6 crèdits ECTS.
 •     Dret del treball individual II 6 crèdits ECTS.
 •     Dret fiscal 6 crèdits ECTS.
 •     Dret processal laboral 6 crèdits ECTS.
 •     Dret públic 6 crèdits ECTS.
 •     Economia del treball I 6 crèdits ECTS.
 •     Fonaments d'estadística 6 crèdits ECTS.
 •     Fonaments jurídics de la prevenció de riscos laborals 6 crèdits ECTS.
 •     Idioma modern: anglès II 6 crèdits ECTS.
 •     Introducció a la informació financera de l'empresa 6 crèdits ECTS.
 •     Introducció al dret processal 6 crèdits ECTS.
 •     Negociació i gestió del conflicte en les organitzacions 6 crèdits ECTS.
 •     Organització d'empreses 6 crèdits ECTS.
 •     Política i direcció de persones 6 crèdits ECTS.
 •     Polítiques sociolaborals 6 crèdits ECTS.
 •     Problemàtiques psicosocials del món contemporani 6 crèdits ECTS.
 •     Sociopsicologia del treball 6 crèdits ECTS.
 •     Teoria de les relacions laborals 6 crèdits ECTS. 

Assignatures optatives (42 crèdits ECTS):

 •     Auditoria sociolaboral I 6 crèdits ECTS.
 •     Auditoria sociolaboral II 6 crèdits ECTS.
 •     Col·lectius socialment vulnerables i inserció laboral 6 crèdits ECTS.
 •     Comunicació i màrqueting intern 6 crèdits ECTS.
 •     Dret de la funció pública 6 crèdits ECTS.
 •     Dret sancionador en matèria social 6 crèdits ECTS.
 •     Direcció estratègica 6 crèdits ECTS.
 •     Economia del treball II 6 crèdits ECTS.
 •     El mercat de treball europeu 6 crèdits ECTS.
 •     Gènere i treball 6 crèdits ECTS.
 •     Gestió d'equips de treball 6 crèdits ECTS.
 •     Elements de gestió de la prevenció de riscos laborals 6 crèdits ECTS.
 •     Gestió del canvi 6 crèdits ECTS.
 •     Gestió i desenvolupament de recursos humans 6 crèdits ECTS.
 •     Habilitats directives 6 crèdits ECTS.
 •     Modalitats de contractació, nòmines i assegurances socials 6 crèdits ECTS.
 •     Nacionalitat i estrangeria 6 crèdits ECTS.
 •     Polítiques d'ocupació 6 crèdits ECTS.
 •     Pràctiques 6 crèdits ECTS.
 •     Psicologia de les organitzacions 6 crèdits ECTS.
 •     Psicologia del lloc de treball i del desenvolupament professional 6 crèdits ECTS.
 •     Retencions fiscals i gestions tributàries 6 crèdits ECTS.
 •     Tècniques de la prevenció de riscos laborals 6 crèdits ECTS.
 •     Solució extrajudicial de conflictes laborals 6 crèdits ECTS.
 •     Treball i societat del coneixement 6 crèdits ECTS.

Treball final de grau 6 crèdits ECTS.

Veure més

Idiomes en què s'imparteix

Castellà, català.

Data Límit:

Últims dies de matrícula !.

Durada

Durada: 4 anys.
Inici curs: 20 de setembre 2017.
Últims dies de matrícula !.

Objetius

L'objectiu del grau de Relacions Laborals i Ocupació és formar professionals que dominin l'organització del treball des d'una perspectiva multidisciplinària, amb polivalència funcional i capacitat d'adaptació als canvis tecnològics.

Titulació obtinguda

El grau de Relacions Laborals i Ocupació de la UOC condueix a l'obtenció d'un títol oficial i homologat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, publicat en el BOE núm. 34-2013 el 8 de febrer de 2013.

Perspectives laborals

Les sortides professionals principals dels graduats en Relacions Laborals i Ocupació de la UOC estan orientades cap l'assessorament juridicolaboral; la direcció i/o gestió de recursos humans; la gestió, mediació i intervenció en el mercat de treball; la gestió de la salut laboral i la prevenció de riscos laborals; i l'actuació en el camp de les polítiques sociolaborals i la consultoria sociolaboral.

En concret, la titulació capacita el graduat per a les professions següents:
Directors o tècnics superiors d'RH en els equips (staff) directius de les empreses.
Graduats socials: professionals liberals experts en l'assessorament juridicolaboral, organització del treball i de la producció, representació d'interessos col·lectius i professionals tant en l'àmbit privat com en l'Administració pública.
Gestors, mediadors i interventors en el mercat de treball: agents d'ocupació i desenvolupament local.
Experts en salut laboral i prevenció de riscos laborals.
Experts en salut laboral.

Promocions

Promoció:

Fraccionament del pagament en quotes.

Preu

A consultar (beques, ajudes i finançament disponible).