E.A.E. - Escuela de Administración de Empresas

Màster en Direcció Comptable i Financera (Part time)

E.A.E. - Escuela de Administración de Empresas

Màster
Presencial
60 Crèdits
  • Barcelona
11.000 €

Màster en Direcció Comptable i Financera (Part time)

Descripció

El Màster en Direcció Financera està dissenyat per preparar directius financers que sàpiguen afrontar els canvis econòmics amb la solvència i anticipació necessària que exigeixen les organitzacions actuals.Professionals de les finances que siguin flexibles, sàpiguen dirigir i liderar equips, tinguin les capacitats necessàries per a generar valor en tot moment, assignin i distribueixin els recursos financers de la manera més eficient possible i, sobretot, contribueixin a la direcció de l'empresa a l'hora d'aconseguir els seus objectius gràcies a la seva visió estratègica.Cinc raons per fer el Màster en Direcció Financera d'EAE:1. Únic programa per perfils executius que combina aprenentatge en l'àrea Financera i Comptable.2. Orientat al sector: relació amb institucions com l'ACCID o COFACE, i acords amb les principals institucions del sector i empreses de Finances del món.3. Amb el millor aval, el dels nostres antics alumnes, que ocupen llocs de responsabilitat internacional en les millors empreses: Deutsche Bank, Banc Sabadell, BNP Paribas, Ernst & Young, Renta 4, Santander BBVA, Banc Popular, Accenture, Coca Cola , Henkel, Danone o Volkswagen, entre d'altres. Comptem a més amb el millor reconeixement al teixit empresarial: més de 2.000 empreses col·laboradores.4. EAE és la segona escola de negocis més prestigiosa d'Espanya (Rànquing Merco 2014) i una de les 30 millors escoles de negocis del món (Rànquing Amèrica Economia 2014).Doble TitulacióLes persones que completin amb èxit el programa obtindran el títol de Màster en Direcció Comptable i Financera per EAE Business School. A més, els participants que compleixin els requisits acadèmics establerts obtindran la titulació de Màster en Direcció Comptable i Financera per la Universitat Politècnica de Catalunya (si es realitza el programa a Barcelona) i la titulació de Màster en Direcció Comptable i Financera per la Universitat Camilo José Cela (si es realitza a Madrid).Per a poder obtenir les titulacions que atorguen les universitats, cal complir els requisits que sol·liciten les dues institucions.


Veure més

Temari del curs

Comptabilitat CON

L'objectiu principal del Màster en Direcció Financera a Barcelona i Madrid és que els alumnes coneguin la normativa comptable vigent, amb especial atenció al Pla General de Comptabilitat. Més enllà del simple marc conceptual, s'aprofundirà els mètodes d'elaboració dels comptes anuals, així com en l'EFE i l'ECPN.

Addicionalment, s'abordaran els diferents mètodes de consolidació, combinant l'estudi teòric i pràctic dels grups consolidats.

Control de Gestió CDG

En aquesta matèria es aprendran els conceptes i s'aplicaran les eines necessàries per a la presa de decisions en l'àmbit de l'optimització de recursos que qualsevol controller o director financer ha de conèixer per tal de generar valor afegit per a l'empresa.

Es dotarà els alumnes de les eines necessàries per classificar i elaborar un sistema d'imputació de costos per posteriorment prendre les decisions oportunes d'acord amb l'estratègia de l'empresa. De la mateixa manera, se'ls facilitaran els coneixements necessaris perquè estableixin indicadors, ja siguin financers o no financers, tendents a avaluar el grau d'assoliment dels objectius marcats per l'organització. I finalment, a través del diagnòstic financer, s'avaluarà l'evolució de la pròpia empresa i la de les empreses del sector.

Gestió del Capital Circulant GCC

A causa de que uns dels principals problemes a què han de fer front les empreses és el relatiu a la gestió de la liquiditat, una correcta gestió de tresoreria constitueix un requisit imprescindible per a la supervivència. Dins el cash management s'inclou tot un conjunt de tècniques i estratègies que té per objectiu la maximització dels resultats financers que deriven de la utilització dels fluxos monetaris generats en el desenvolupament diari de les activitats de l'empresa. De la mateixa manera, s'analitzen les noves tècniques i tecnologies utilitzades en les relacions banca-empresa, així com la problemàtica que plantegen aquestes relacions.

A causa de que ens trobem davant un entorn caracteritzat per un augment de la morositat i una major dificultat en el procés de gestió dels cobraments, una correcta política de crèdit comercial és un aspecte clau de la gestió de les empreses. Dins de credit management s'analitza la situació que planteja la política de crèdit comercial implementada en l'empresa, així com la importància d'obtenir i interpretar la informació relativa als clients.

Decisions de Finançament DDF

Tota decisió d'inversió implica una decisió de finançament i per això és fonamental conèixer, tant els diversos instruments que l'empresa té al seu abast per poder finançar les seves activitats productives, com el càlcul del seu cost efectiu.

Si el principal objectiu de la gestió consisteix en maximitzar el valor de l'empresa, és imprescindible conèixer la influència de l'estructura financera sobre el valor. Una bona orientació de l'estratègia de l'empresa consisteix a saber calcular el cost del capital utilitzat per l'empresa, així com avaluar l'impacte del cost de capital sobre el valor de l'empresa.

Risc financer i Corporate Finance RFC

La gestió de les inversions financeres ha de ser racional i obeir tant al criteri de rendibilitat com al risc. L'estudi del binomi rendibilitat-risc i dels diferents mètodes de valoració dels actius financers és indispensable perquè la presa de decisions de la inversió financera sigui eficient.

En aquesta matèria s'analitzen les diferents etapes del procés de gestió del risc, la identificació, l'avaluació i la gestió; amb especial èmfasi en l'elecció i implementació de les diferents estratègies de cobertura dels diferents riscos financers, com riscos d'interès, de tipus de canvi i de mercat.
Veure més

Requisits

Procés d'admissió: L'objectiu fonamental del nostre procés d'admissió és assegurar la idoneïtat dels candidats, a través de la seva trajectòria professional i currículum acadèmic. Tots els participants han d'obtenir el màxim profit d'aquesta experiència d'aprenentatge, a través d'un context en el qual sigui possible desenvolupar una relació a llarg termini amb companys de classe, professors i antics alumnes.

Per iniciar el procés d'admissió és necessari emplenar el formulari corresponent, perquè el perfil del candidat pugui ser avaluat pel nostre Comitè Acadèmic. Si la resolució de l'admissió emesa pel Comitè Acadèmic al Màster en Direcció Comptable i Financera és positiva, el candidat podrà formalitzar la seva inscripció a aquest Màster.

Procés de admissió EAE Business School Màster en Direcció Comptable i Control de Gestió
Veure més

Metodologia

Part time.

Durada

Inici: A consultar.

Lloc on s'imparteix el curs

Barcelona i Madrid.

Objetius

Decisions estratègiques: Optimitzar la presa de decisions comptables i financeres dels participants en un entorn canviant. Instruments comptables i financers: Dotar els participants d'eines comptables i financeres que generin valor, tant a nivell organitzatiu com en els mercats financers. Anàlisi i diagnòstic: Aprofundir en el diagnòstic de la situació comptable i financera de l'organització de cara a conèixer, sintetitzar i explotar la informació dels nostres estats financers. Creació de plans comptables i financers: Conèixer la idiosincràsia i passos necessaris per elaborar plans eficaços. Presa de decisions pressupostàries: Dominar les eines i instruments de planificació i elaboració de pressupostos que donen suport al procés de presa de decisions. Lideratge directiu: Desenvolupar les competències i habilitats imprescindibles per poder dirigir amb èxit una empresa moderna des del punt de vista de la funció financera.

Perspectives laborals

Alguns dels perfils i funcions professionals per als quals capacita el màster són:

Assessorament i consultoria en l'àmbit comptable i financer

Direcció i gestió comptable i financera, tant en entitats públiques com privades

Auditoria interna i externa

Llocs especialitzats en Banca i Entitats Asseguradores

Llocs d'anàlisi i gestió d'inversions en societats i agències d'inversió

Operador en mercats de valors

consultor financer

Gestor de patrimonis i fons

Assegurador de riscos financers

Gestor de tresoreria

Expert en bancs de negocis


El Servei de Carreres Professions d'EAE Business School s'encarrega de fomentar i servir com a punt
de trobada entre alumnes, antics alumnes, empreses col·laboradores i altres col·lectius empresarials interessats a contractar professionals d'EAE. Any rere any, aquest servei ajuda a molts

Promocions

EAE ofereix condicions especials de finançament, beques i ajudes per als candidats admesos als programes d'EAE.

Preu

11.000 €

Avantatges del curs

Valors diferencials:
EAE, membre d'AECA i ACCID: EAE és membre de l'ACCID (Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció) i d'AECA (Associació Espanyola de Comptabilitat i Administració d'Empreses). Gràcies a aquests acords, els participants del programa es beneficien de les activitats i beneficis oferts per les dues associacions durant el curs
Pla Comptable i Financer: En l'últim període del programa el participant consolidarà de forma pràctica els coneixements, habilitats i competències adquirides durant el programa, així com la seva plasmació a la realitat específica de l'empresa realitzant un pla comptable i financer.
Rànquing El Mundo: Aquest Màster d'EAE és el tercer millor màster de l'àrea de Finances d'Espanya, segons el rànquing 250 millors màsters elaborat per El Mundo.
Consell Assessor: El pla d'estudis del màster es desenvolupa conjuntament amb el Consell Assessor de l'àrea de Finances, format per 21 professionals d'empreses com Zurich, Nike, Agbar.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Direcció Comptable i Financera (Part time)