Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster universitari d'Administració i Govern Electrònic (UOC)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster oficial
On-line
Oficial / Homologat
60 Crèdits
consultar preu

Descripció

El màster universitari d'Administració i govern electrònic està dissenyat per formar tècnics i professionals especialitzats en l'administració electrònica capaços de respondre a les necessitats de la gestió pública en l'actualitat.

El màster d'Administració i govern electrònic de la UOC té un perfil profesionalizador, que integra de manera transversal tots els àmbits que es relacionen amb l'administració electrònica: tecnològics, jurídics, polítics, organitzatius i comunicatius, entre d'altres.

L'estudiant del màster d'Administració i govern electrònic obté coneixements avançats sobre la realitat política i social, el funcionament del sector públic i les noves tecnologies. Aquesta formació capacita els futurs professionals per a implantar projectes d'administració electrònica, avaluar-ne l'impacte sobre la qualitat dels serveis, i en definitiva, contribuir a millorar el rendiment de l'administració i les polítiques públiques.

Promoció:

8% dte. per matrícula anticipada fins el 19 de Desembre 2017.

Fraccionament del pagament en quotes.

Competències:

Competències específiques • Capacitat per a aplicar a un nivell avançat les teories, els principis i les eines necessaris per a l'administració, la planificació i la gestió de recursos públics.

 • Capacitat per a dissenyar, planificar i implementar programes i processos d'intervenció per a donar resposta a problemes polítics i socials específics.

 • Domini dels diferents mètodes i tècniques d'avaluació quantitativa i qualitativa aplicables al rendiment, la qualitat i l'impacte d'organitzacions i polítiques públiques.

 • Capacitat per a analitzar conjunts complexos d'informació, elaborar informes d'alta qualitat i assessorar en la presa de decisions estratègiques en el treball professional.

 • Capacitat per a assessorar en la planificació i el disseny d'estratègies de millora continuada de les organitzacions i les polítiques públiques, i assegurar la màxima qualitat en els serveis i resultats.

 • Capacitat per a aplicar les potencialitats que ofereixen les tecnologies de la informació i de la comunicació en el redisseny i la millora dels processos d'avaluació i presa de decisions públiques.


Competències transversals


 • Capacitat per a manejar i interpretar textos legals entenent el marc jurídic que ordena les administracions públiques.

 • Capacitat d'anàlisi crítica, interpretació de l'entorn i adaptació a noves situacions organitzatives.

 • Capacitat de treball en equip i comunicació interpersonal.

 • Capacitat de creativitat i innovació.

 • Capacitat d'aprenentatge continuat per a mantenir les competències professionals actualitzades.


Competències pròpies de la UOC

L'ús i l'aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

La comunicació en una llengua estrangera (anglès).

Veure més

Temari del curs

El màster universitari d'Administració i govern electrònic té una orientació exclusivament professionalitzadora. Les assignatures que configuren el pla d'estudis tenen una dimensió pràctica i aplicada i tracten l'administració electrònica des de diversos àmbits com la gestió i l'administració pública, l'anàlisi organitzatiu, les tecnologies de la informació i la comunicació o l'anàlisi i l'avaluació de polítiques públiques. L'orientació aplicada del màster culmina amb la realització de les pràctiques i del treball final de màster, amb el desenvolupament d'un projecte professionalitzador sota la supervisió d'un expert.

Tipus de matèria - Crèdits ECTS
Obligatòries 28
Optatives 16
Pràctiques 8
Treball final de màster 8

Assignatures:
Assignatures obligatòries - Crèdits
 • Transformacions polítiques en la societat de la informació 4
 • Règim jurídic de l'administració electrònica I 4
 • Polítiques d'administració i govern electrònic 4
 • Claus tecnològiques de l'administració electrònica 4
 • Gestió del canvi a les administracions públiques 4
 • Teoria de la decisió pública 4
Assignatures optatives - Crèdits
 • Democràcia i govern electrònic 4
 • Participació electrònica 4
 • Gestió i anàlisi de dades a l'administració i govern electrònic 4
 • Sistemes d'informació i comunicació a les administracions públiques 4
 • Règim jurídic de l'administració electrònica II 4
 • Avaluació de polítiques públiques d'administració i govern electrònic 4
 • Anàlisi de polítiques públiques d'administració i govern electrònic 4
 • Tècniques quantitatives aplicades a l'anàlisi de polítiques i organitzacions 4
 • Tècniques qualitatives aplicades a l'anàlisi de polítiques i organitzacions 4
 • Administració electrònica i canvis organitzatius 4
Pràctiques i Treball final de màster - Crèdits
 • Pràctiques externes 8
 • Treball final de màster 8
Veure més

Destinataris


 • Persones que estan interessades en formar-se o ampliar els seus coneixements en l'àmbit de l'administració electrònica o del govern electrònic, per tal de potenciar l'exercici de la seva activitat professional.

 • Professionals que treballen a les administracions públiques (ja siguin locals, autonòmiques, estatals o internacionals) i que volen actualitzar els seus coneixements o millorar les seves competències en matèria d'administració electrònica. 

 • Professionals d'empreses, organitzacions privades o ONGs que desenvolupen la seva activitat en contacte amb institucions o administracions públiques. 

 • Consultors i assessors d'organitzacions governamentals i no governamentals, o d'altres especialistes i analistes que treballen en àrees relacionades amb el sector de les TIC o de l'administració electrònica.

 • Analistes polítics, analistes d'organitzacions, gestors públics o altres professionals interessats en analitzar les administracions públiques tant pel que fa el seu funcionament organitzatiu com els seus resultats (polítiques públiques).

 • En general, persones interessades en conèixer el funcionament de l'administració pública, especialment en el nou context de la societat de la informació.Veure més

Requisits

Requisits d'accés

Per a l'accés al programa de màster, d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, és un requisit imprescindible tenir un títol universitari oficial espanyol o un altre títol expedit per una institució d'ensenyament superior de l'EEES.

 • Titulacions universitàries oficials de Ciències Polítiques i de l'Administració, Sociologia, Administració i Direcció d'Empreses, Recerca i Tècniques de Mercat, Economia, Gestió Pública o Ciències Empresarials.

 • Altres titulacions universitàries oficials de l'àmbit de les Ciències Socials no incloses en el punt anterior (amb complement de formació: Metodologia de les Ciències Socials).

 • Titulacions universitàries oficials no procedents de l'àmbit de les Ciències Socials (amb complements de formació: Política i Societat, i Metodologia de les Ciències Socials).


Coneixements previs

Per cursar el Màster universitari d'Administració i govern electrònic es recomana un nivell de competència en llengua estrangera (anglès) equivalent al nivell A2 del Marc comú europeu de llengües i un nivell de competència a nivell d'usuari en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació. 
Veure més

Idiomes en què s'imparteix

Castellà.

Durada

Data inici: 21 de febrer 2018.

Objetius


 • Obtenir coneixements avançats sobre l'entorn polític, social i econòmic, i sobre les estructures de les administracions públiques per entendre'n el funcionament organitzatiu.

 • Desenvolupar i consolidar el domini de les noves tecnologies de la informació i la comunicació en general i de l'administració electrònica en particular.

 • Adquirir competències que potenciïn l'activitat professional i permetin la millora dels processos organitzatius i dels serveis públics.

 • Adquirir la capacitat per a dissenyar i avaluar iniciatives i estratègies d'aplicació de les TIC a l'Administració pública.

 • Obtenir coneixements de les tècniques i les metodologies d'anàlisi per a elaborar estudis i informes d'alta qualitat, que permetin analitzar i avaluar les intervencions de l'Administració pública.

 • Desenvolupar habilitats d'aprenentatge que permetin continuar la formació de manera autònoma.Titulació obtinguda

El màster universitari d'Administració i govern electrònic de la UOC condueix a l'obtenció d'un títol oficial i homologat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, publicat en el BOE.

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES).

Perspectives laborals

Les sortides professionals del màster universitari d'Administració i govern electrònic comprenen el sector de la funció pública, però també les empreses privades que treballen per a l'Administració pública i altres institucions i organitzacions. En concret l'estudiant d'aquest programa formatiu pot exercir com a:

Professional d'institucions governamentals, no governamentals i l'Administració pública local, autonòmica, estatal i internacional.
Tècnic/a especialista en l'àmbit de la comunicació o de les tecnologies de la informació.
Gestor/a d'organitzacions públiques o privades.
Analista de polítiques i serveis públics.
Consultor/a i assessor/a d'empreses privades que treballen en contacte amb el sector públic.

Promocions

Promoció:

8% dte. per matrícula anticipada fins el 19 de Desembre 2017.

Fraccionament del pagament en quotes.

Preu

A consultar (beques, ajudes i finançament disponible).

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster universitari d'Administració i Govern Electrònic (UOC)

Màster universitari d'Administració i Govern Electrònic (UOC)