Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster universitari d'Administració i Govern Electrònic (UOC)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster oficial
On-line
Oficial / Homologat
60 Crèdits
consultar preu

Màster universitari d'Administració i Govern Electrònic (UOC)

Descripció

El màster universitari de Administració i govern electrònic té per objectiu la formació de tècnics i professionals que responen a les necessitats de les administracions públiques en la societat de la informació.

Promoció:

Fraccionament del pagament en quotes.

Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) han modificat substancialment el paradigma sota el qual es desenvolupa l'activitat de les administracions públiques (ja siguin locals, autonòmiques, estatals o internacionals). El procés necessari d'adaptació d'aquestes administracions públiques al nou paradigma informacional ha donat lloc a noves formes organitzatives, noves maneres de relació amb els ciutadans i a l'aparició de nous àmbits susceptibles de ser abordats pel sector públic.

El màster universitari d'Administració i govern electrònic proporciona la combinació de coneixements necessaris per tal de comprendre i analitzar aquests processos de canvi a les administracions públiques i per poder intervenir i actuar en aquest nou context de manera adequada i eficaç.

Perfils professionals:

Les tecnologies de la informació i la comunicació han canviat la manera de funcionar de les administracions públiques i la manera com aquestes administracions es relacionen amb els ciutadans o amb altres agents polítics i socials.  Aquest nou context requereix professionals amb noves capacitats i competències, que tinguin una comprensió àgil i global de la complexitat en la qual operen els poders públics i que disposin d'una formació actualitzada que els permeti desenvolupar la seva activitat professional amb el màxim rigor possible.


El perfil professional del màster proporciona als estudiants uns coneixements avançats sobre la realitat política i administrativa que els capacita per comprendre i actuar efectivament en un context cada vegada més complex i interrelacionat, permet l'especialització en un dels instruments més innovadors de l'administració pública com és l'administració electrònica i ofereix al mateix temps a l'estudiant el domini de les eines metodològiques necessàries per implementar i analitzar actuacions de l'administració pública en aquest àmbit.


En definitiva, aquesta combinació de coneixements ha de facilitar el desenvolupament de competències i habilitats que redundaran en l'activitat professional d'uns titulats actualment molt demandats per les institucions públiques.

Competències:

Competències específiques • Aplicar a un nivell avançat les teories, principis i instruments necessaris per a la administració, planificació i gestió de recursos públics.

 • Dissenyar, planificar i implementar programes i processos d'intervenció per a donar resposta a problemes polítics i socials complexos.

 • Aplicar el potencial de les tecnologies de la informació i la comunicació per a la millora i la modernització de les administracions públiques.

 • Aplicar les tècniques i els mètodes d'anàlisi adequats a organitzacions i polítiques públiques per transformar dades en informació rellevant per a la presa de decisions.

 • Assessorar en la presa de decisions estratègiques en el treball professional, a través de l'anàlisi de conjunts complexos d'informació i la realització d'informes d'alta qualitat.

 • Assessorar en la planificació i disseny d'estratègies de millora contínua de les organitzacions i les polítiques públiques per tal d'assegurar l'excel·lència i la màxima qualitat en els serveis i resultats.Veure més

Temari del curs

Pla d'estudis:

El màster universitari d'Administració i govern electrònic té una orientació exclusivament professionalitzadora. Les assignatures que configuren el pla d'estudis tenen una dimensió pràctica i aplicada i tracten l'administració electrònica des de diferents àmbits com la gestió i l'administració pública, l'anàlisi organitzatiu, les tecnologies de la informació i la comunicació o la l'anàlisi i l'avaluació de polítiques públiques. L'orientació aplicada del màster culmina amb la realització de les pràctiques i del treball final de màster, amb el desenvolupament d'un projecte professionalitzador sota la supervisió d'un expert.

Tipus de matèria Crèdits ECTS
obligatòries 28
optatives 16
pràctiques agost
Treball final del màster agost
total 60

Tipologia:

Assignatures obligatòries - Crèdits ECTS.
Transformacions polítiques en la societat de la informació (4 crèdits ECTS).
Règim jurídic de l'administració electrònica I (4 crèdits ECTS).
Polítiques d'administració i govern electrònic (4 crèdits ECTS).
Claus tecnològiques de l'administració electrònica (4 crèdits ECTS).
Gestió del canvi en les administracions públiques (4 crèdits ECTS).
Teoria de la decisió pública (4 crèdits ECTS).
Administració electrònica i canvis organitzatius (4 crèdits ECTS).
           
Assignatures optatives - Crèdits ECTS:
Democràcia i govern electrònic
Participació electrònica
Gestió i anàlisi de dades en l'administració i govern electrònic (4 crèdits ECTS).
Sistemes d'informació i comunicació en les administracions públiques (4 crèdits ECTS).
Règim jurídic de l'administració electrònica II (4 crèdits ECTS).
Avaluació de polítiques públiques d'administració i govern electrònic (4 crèdits ECTS).
Anàlisi de polítiques públiques d'administració i govern electrònic (4 crèdits ECTS).
Tècniques quantitatives aplicades a l'anàlisi de polítiques i organitzacions (4 crèdits ECTS).
Tècniques qualitatives aplicades a l'anàlisi de polítiques i organitzacions (4 crèdits ECTS).
           
Pràctiques i Treball fi de màster - Crèdits ECTS:
Pràctiques externes (8 crèdits ECTS).
Treball final de màster (8 crèdits ECTS).
Veure més

Destinataris

Aquest màster s'adreça a:


 • Persones que estan interessades en formar-se o ampliar els seus coneixements en l'àmbit de l'administració electrònica o del govern electrònic, per tal de potenciar l'exercici de la seva activitat professional.

 • Professionals que treballen a les administracions públiques (ja siguin locals, autonòmiques, estatals o internacionals) i que volen actualitzar els seus coneixements o millorar les seves competències en matèria d'administració electrònica. 

 • Professionals d'empreses, organitzacions privades o ONGs que desenvolupen la seva activitat en contacte amb institucions o administracions públiques. 

 • Consultors i assessors d'organitzacions governamentals i no governamentals, o d'altres especialistes i analistes que treballen en àrees relacionades amb el sector de les TIC o de l'administració electrònica.

 • Analistes polítics, analistes d'organitzacions, gestors públics o altres professionals interessats en analitzar les administracions públiques tant pel que fa el seu funcionament organitzatiu com els seus resultats (polítiques públiques).

 • En general, persones interessades en conèixer el funcionament de l'administració pública, especialment en el nou context de la societat de la informació.Veure més

Requisits

Requisits d'accés

Per a l'accés al programa de màster, d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, és un requisit imprescindible tenir un títol universitari oficial espanyol o un altre títol expedit per una institució d'ensenyament superior de l'EEES.

 • Titulacions universitàries oficials de Ciències Polítiques i de l'Administració, Sociologia, Administració i Direcció d'Empreses, Recerca i Tècniques de Mercat, Economia, Gestió Pública o Ciències Empresarials.

 • Altres titulacions universitàries oficials de l'àmbit de les Ciències Socials no incloses en el punt anterior (amb complement de formació: Metodologia de les Ciències Socials).

 • Titulacions universitàries oficials no procedents de l'àmbit de les Ciències Socials (amb complements de formació: Política i Societat, i Metodologia de les Ciències Socials).
Recomanacions

Per cursar el Màster universitari d'Administració i govern electrònic es recomana un nivell de competència en llengua estrangera (anglès) equivalent al nivell A2 del Marc comú europeu de llengües i un nivell de competència a nivell d'usuari en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

 
Veure més

Idiomes en què s'imparteix

Castellà.

Data Límit:

Últims dies de matrícula !.

Durada

Data inici: 20 de setembre 2017.
Durada: 1 any.
Últims dies de matrícula !.

Objetius

Formar professionals especialistes en l'administració electrònica que disposin d'un coneixement transversal i rigorós no només sobre l'aplicació de les TIC a l'administració pública sinó també sobre els canvis organitzatius que comporta (tant a nivell intern com en relació amb el ciutadà) i l'impacte que pot tenir sobre la qualitat dels serveis públics i els processos democràtics.  A tal efecte, els objectius principals del màster són els següents: • Comprendre el funcionament organitzatiu de les administracions públiques especialment en el nou entorn de les tecnologies de la informació i la comunicació.

 • Desenvolupar competències que potenciïn l'activitat professional i permetin la millora dels processos organitzatius i dels serveis públics.

 • Dissenyar i avaluar iniciatives i estratègies d'aplicació de les TIC a l'administració pública

 • Conèixer les tècniques i metodologies d'anàlisi adequades per tal d'elaborar estudis i informes d'alta qualitat que permetin analitzar i avaluar les intervencions de l'administració pública.Titulació obtinguda

Titulació oficial: Màster universitari d'Administració i Govern electrònic.

Perspectives laborals

Professionals en institucions governamentals, no governamentals o administracions públiques (en l'àmbit local, autonòmic, estatal o internacional).

Tècnics especialistes en l'àmbit de la comunicació o de les TIC.

Gestors d'organitzacions públiques o privades.

Analistes de polítiques públiques.

Consultors i assessors d'empreses privades que treballen en contacte amb el sector públic.

Promocions

Fraccionament del pagament en quotes.

Preu

A consultar (beques, ajudes i finançament disponible).