Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster universitari d'Anàlisi de l'entorn econòmic (UOC)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster oficial
On-line
Oficial / Homologat
60 Crèdits
consultar preu

Màster universitari d'Anàlisi de l'entorn econòmic (UOC)

Descripció

Un màster per formar professionals de l'empresa i de les Ciències Socials en l'anàlisi econòmica.

Les contínues i profundes transformacions socials i econòmiques fan cada vegada més necessari que la major part de professionals tinguin coneixements d'Economia, qualsevol que sigui la seva procedència acadèmica. El Màster Universitari en Anàlisi de l'entorn econòmic (MUAEE) ofereix una formació en l'àmbit de les Ciències Econòmiques que habilita els titulats i professionals dels diversos àmbits per comprendre i actuar en un món cada vegada més global, complex i canviant. La combinació d'uns sòlids coneixements sobre la matèria i el domini de les eines analítiques adequades, permeten el desenvolupament d'unes competències i habilitats que potencien l'activitat dels professionals.

Promoció:


Fraccionament del pagament en quotes.
Veure més

Temari del curs

Tipus de matèria - Crèdits ECTS
Obligatòries 36
Optatives 15
Pràctiques 3
Treball final del màster 6
Total 60

Assignatures obligatòries - Crèdits:
• Tècniques d'anàlisi econòmica 6 ECTS.
• Seguiment conjuntural de l'economia 6 ECTS.
• Comportament i regulació dels mercats 6 ECTS.
• Model productiu i política econòmica 6 ECTS.
• Elements i actors de la globalització 6 ECTS.
• Economia del coneixement 6 ECTS.

Assignatures optatives - Crèdits:
• Temes actuals d'economia internacional 3 ECTS.
• Geografia econòmica 3 ECTS.
• Factors de competitivitat empresarial 3 ECTS.
• Tècniques per a l'elaboració d'estudis de mercat 3 ECTS.
• Internacionalització i pimes 3 ECTS.
• Mercats de treball i globalització 3 ECTS.
• Economia de la Unió Europea 3 ECTS.
• Regions en l'economia global 3 ECTS.

Assignatures pràctiques - Crèdits:
• Pràctiques professionals 3 ECTS.

Assignatures pràctiques - Crèdits:
• Pràctiques professionals 3 ECTS.

Itinerari acadèmic:
El pla d'estudis del Màster Universitari en Anàlisi de l'Entorn Econòmic no defineix itineraris concrets. No obstant això, com que el programa estableix 15 crèdits optatius (5 assignatures), d'una optativitat de 24 (8 assignatures), el tutor aconsellarà, en funció de la procedència, perfil i interessos de cada estudiant, el conjunt d'assignatures optatives que siguin més adequades a la seva procedència.
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Al llarg d'aquest màster els estudiants aprendran a: Entendre el funcionament d'una realitat econòmica altament complexa i ràpidament canviant, a través de la recerca de les dades i informacions rellevants, elaborant mapes conceptuals, ... Valorar críticament situacions econòmiques concretes, identificant seus elements claus i establint diagnòstics sobre la seva evolució Dissenyar i desenvolupar informes econòmics que contribueixin a millorar els processos de presa de decisions tant d'organitzacions públiques com privades Transmetre informació econòmica a públics no experts en Economia

Destinataris

Els perfils acadèmics als quals preferentment va dirigit el MUAEE són:

Titulats de les branques d'Empresa (ADE, Turisme, Màrqueting, ...) i de les enginyeries que, en l'exercici de la seva professió, necessiten ampliar els seus coneixements d'Economia, especialment quan desenvolupin les seves activitats en empreses internacionalitzades, en procés de estar-ho o vocació de ser-ho.

Titulats de l'àmbit de les ciències socials que, en l'exercici de la seva professió, necessiten ampliar els seus coneixements d'Economia: politòlegs, sociòlegs, periodistes, geògrafs, historiadors, ...

Altres titulats superiors que, per interès professional o personal, requereixin o desitgin ampliar i aprofundir en l'estudi de l'Economia: professors de secundària, batxillerat o formació professional, diplomàtics, professionals de la gestió pública, ...

Veure més

Requisits

Requisits acadèmics:

Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial. Consulta la informació i la documentació que has de lliurar, en funció d'on hagis realitzat aquests estudis:

He cursat estudis oficials universitaris a l'Estat espanyol

He fet estudis oficials universitaris en un país de la Unió Europea

He cursat estudis universitaris oficials a Llatinoamèrica o altres països de fora de la UEConeixements previs:

No es requereixen coneixements previs específics de l'àmbit de les ciències econòmiques.

Veure més

Metodologia

Podràs accedir al Campus Virtual i disposar de l'ajuda d'un tutor especialitzat.

Idiomes en què s'imparteix

Castellà, català.

Data Límit:

Últims dies de matrícula !.

Durada

Inici: 18 octubre 2017.
Durada: 1 any.
Últims dies de matrícula !.

Objetius

Els objectius del Màster Universitari d'Anàlisi de l'Entorn Econòmic són:

Aconseguir un elevat nivell de coneixements sobre l'entorn socioeconòmic en el qual es mouen i desenvolupen actualment els diferents actors (institucions, empreses, consumidors, ciutadans, ...).

Adquirir el domini dels instruments i les eines necessàries per ser capaç d'analitzar permanentment la dinàmica d'una realitat socioeconòmica, cada vegada més global, complexa i canviant.

Titulació obtinguda

Títol oficial en acabar els estudis: Màster universitari d'Anàlisi de l'entorn econòmic.

Perspectives laborals

El Màster Universitari en Anàlisi de l'entorn econòmic capacita per a les següents sortides professionals: Analistes, consultors i assessors econòmics, tant d'organitzacions i institucions governamentals com no governamentals. Professionals d'àrees de coneixement que, no sent pròpies de les ciències econòmiques, puguin estar relacionades (sociologia, ciències polítiques, gestió pública, relacions internacionals, periodisme, geografia, història ...). Professionals d'empreses internacionalitzades o en vies d'internacionalització. principals sortides professionals: Professionals d'empreses internacionalitzades, en procés d'estar-ho o amb vocació de ser-ho Professionals d'òrgans de l'administració pública vinculats al desenvolupament econòmic territorial Professionals d'institucions, públiques i privades, vinculades al desenvolupament empresarial. Analistes de serveis d'estudis i de Think Tanks. Mitjans de comunicació. Docència.

Promocions

Promoció:

Fraccionament del pagament en quotes.

Preu

A consultar (beques, ajudes i finançament disponible).

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster universitari d'Anàlisi de l'entorn econòmic (UOC)