Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster Universitari en Anàlisi Política (UOC)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster oficial
On-line
Oficial / Homologat
60 Crèdits
consultar preu

Màster Universitari en Anàlisi Política (UOC)

Descripció

Les claus per entendre la política actual al teu abast.

Tria el màster d'Anàlisi política de la UOC i forma't com a professional de l'anàlisi de la realitat social i política de la manera més rigorosa. Els postgraduats adquiriran un coneixement avançat sobre eines analítiques i metodologia, política comparada i teoria política analítica, que després podran aplicar en l'àmbit professional i en el de recerca.

Promoció:

Fraccionament del pagament en quotes.

Objectius i competències:

Objectius:

L'objectiu del màster és que els titulats:

 • Assoleixin un nivell avançat de coneixements en ciència política amb perfil en un dels tres àmbits disciplinaris: la metodologia, la política comparada i la teoria política analítica.

 • Adquireixin domini de les tècniques i metodologies d'anàlisi més avançades en l'àrea de la ciència política.

 • Desenvolupin competències i habilitats que potenciïn l'activitat professional que exerceixin.


Competències:


 •     Competències transversals

 •     Competències específiques

 •     Competències pròpies de la UOC


Competències transversals:


 • Capacitat per a interpretar textos, documentació, informes i articles acadèmics en anglès.

 • Capacitat per a gestionar informació i comunicació en el camp de l'anàlisi política mitjançant les TIC.

 • Capacitat per a la gestió i per a la decisió sobre un conjunt complex i divers de dades i fonts documentals.

 • Capacitat per a la presa de decisions responsable i encertada en situacions complexes i/o compromeses.

 • Aprenentatge permanent i actualització contínua.

 • Comunicar-se correctament tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera, oralment i per escrit i en contextos diversos, de manera que resultin convincents i adaptin el missatge i els mitjans emprats a les característiques de les situacions i les audiències.


Competències específiques:


 • Diagnosticar una realitat complexa i diversa de l'àmbit social i polític, localment o globalment, a partir de l'elaboració d'informes o estudis d'alta qualitat que permetin la comprensió per a la presa de decisions.

 • Dissenyar les estratègies més adequades a la naturalesa de les organitzacions en un entorn complex i canviant en funció dels objectius que persegueixen i de les constriccions i oportunitats que enfronten.

 • A partir d'un coneixement profund sobre les conseqüències de diferents regles de decisió, assessorar estratègicament organitzacions complexes sobre el disseny o redisseny dels seus processos de presa de decisió i les seves repercussions.

 • Avaluar l'impacte de les polítiques, estratègies i decisions d'organitzacions i institucions a partir de les tècniques i metodologies d'anàlisi més avançades que s'utilitzen en la ciència política.

 • Avaluar el rendiment i qualitat de les institucions polítiques i assessorar en el disseny i redisseny que en pot contribuir a la millora.

 • Dissenyar i desenvolupar una recerca d'acord amb les regles del coneixement científic en l'àmbit de la ciència política.


Competències pròpies de la UOC:


 •     L'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

 •     La comunicació en una llengua estrangera (anglès).Veure més

Temari del curs

Pla d'estudis:
 
Tipus de matèria Crèdits ECTS
Obligatòries 20
Optatives
(especialitat) 28-34
Treball final de màster (12-6)
Total 60

Es preveu que un estudiant pugui dur a terme tot el pla d'estudis en un any, en cas que el cursi a temps complet, o bé en dos anys, si té una dedicació a temps parcial.

estructura:
El màster d'Anàlisi política s'organitza en tres mòduls: comú, d'especialitat i treball final de màster. Així mateix, el mòdul d'especialitat dóna lloc a dos itineraris: un de recerca i un de professionalitzador, segons les competències que l'estudiant vulgui desenvolupar, d'inici a la investigació o professionalitzadores.

Tipologia:

Mòdul comú (20 crèdits ECTS)
Política comparada I (6 crèdits ECTS).
La democràcia: teoria i anàlisi (4 crèdits ECTS).
Teoria política (4 crèdits ECTS).
Tècniques d'investigació aplicades a les ciències polítiques (6 crèdits ECTS).
 
 • Itinerari professionalitzador:

Assignatures obligatòries (12 crèdits ECTS)
Política comparada II (4 crèdits ECTS).
Integració política: institucions i processos (4 crèdits ECTS).
Partits i sistemes electorals (4 crèdits ECTS).

Assignatures optatives (22 crèdits ECTS)
Tècniques d'anàlisi quantitativa (6 crèdits ECTS).
Tècniques d'anàlisi qualitativa (6 crèdits ECTS).
Teoria de jocs aplicada a la ciència política (6 crèdits ECTS).
Estadística I (6 crèdits ECTS). (6 crèdits ECTS).
Middle East and democracy (4 crèdits ECTS).
Institucions polítiques d'Amèrica Llatina (4 crèdits ECTS).
Macroeconomia (4 crèdits ECTS).
Governança global (6 crèdits ECTS).
Institucions i processos polítics a Espanya (4 crèdits ECTS).
Acció col·lectiva (4 crèdits ECTS).
Comportament electoral (6 crèdits ECTS).
Relacions internacionals (6 crèdits ECTS).
Anàlisi de polítiques públiques (4 crèdits ECTS).
Economia política del desenvolupament (6 crèdits ECTS).
Europa i la governabilitat global (4 crèdits ECTS).

Perfils d'optativitat (S'ha de triar un mínim de tres assignatures)

Política comparada
Middle Est and Democracy (4 crèdits ECTS).
Institucions polítiques d'Amèrica Llatina (4 crèdits ECTS).
Europa i la governabilitat global (4 crèdits ECTS).
Governança global (6 crèdits ECTS).
Institucions i processos polítics a Espanya (4 crèdits ECTS).
Relacions internacionals (4 crèdits ECTS).

Anàlisi política
Acció col·lectiva (4 crèdits ECTS).
Economia política del desenvolupament (6 crèdits ECTS).
Teoria de jjuegos aplicada a la ciència política (6 crèdits ECTS).
Macroeconomia (4 crèdits ECTS).
Anàlisi de polítiques públiques (4 crèdits ECTS).
Comportament electoral (6 crèdits ECTS).

Metodologia
Tècniques d'anàlisi quantitativa (6 crèdits ECTS).
Tècniques d'anàlisi qualitativa (6 crèdits ECTS).
Estadística I (6 crèdits ECTS).
Teoria de jocs aplicada a la ciència política (6 crèdits ECTS).

Treball final de màster Assignatura obligatòria
Treball final de mater professionalitzador (6 crèdits ECTS).
 • Itinerari d'investigació:

Assignatures obligatòries d'itinerari (18 crèdits ECTS)
Tècniques d'anàlisi quantitativa (6 crèdits ECTS).
Tècniques d'anàlisi qualitativa (6 crèdits ECTS).
Disseny de la recerca (6 crèdits ECTS).

Assignatures obligatòries d'itinerari (6 crèdits ECTS, a escollir 1)
Teoria de jocs aplicada a la ciència política (6 crèdits ECTS).
Estadística I (6 crèdits ECTS).

Assignatures optatives (10 crèdits ECTS)
Middle East and democracy (4 crèdits ECTS).
Institucions polítiques d'Amèrica Llatina (4 crèdits ECTS).
Macroeconomia (4 crèdits ECTS).
Governança global (6 crèdits ECTS).
Institucions i processos polítics a Espanya (4 crèdits ECTS).
Integració política: institucions i processos (4 crèdits ECTS).
Acció col·lectiva (4 crèdits ECTS).
Comportament electoral (6 crèdits ECTS).
Relacions internacionals (6 crèdits ECTS).
Anàlisi de polítiques públiques (4 crèdits ECTS).
Economia política del desenvolupament (6 crèdits ECTS).
Europa i la governabilitat global (4 crèdits ECTS).
Política comparada II (4 crèdits ECTS).
Partits i sistemes electorals (4 crèdits ECTS).

Treball final de màster Assignatura obligatòria
Treball de fi de màster de recerca en ciències polítiques (6 crèdits ECTS)
Veure més

Destinataris

Perfil professional: El màster pretén donar una formació avançada en l'àrea de la ciència política. La seva finalitat és formar professionals especialitzats en l'anàlisi rigorosa de la realitat política i social en un món complex, globalitzat i interrelacionat, amb un domini profund dels coneixements i tècniques de la ciència política avançada.Els estudiants que segueixin l'itinerari professionalitzador estaran preparats per a oferir una assessoria d'alt nivell a organitzacions públiques, privades i del tercer sector, en contextos molt diversos.Els qui segueixin l'itinerari de recerca seran capaços de dissenyar i dur a terme una recerca seguint les regles del coneixement científic en l'àmbit de la ciència política. 

Requisits acadèmics:

Poden accedir a estudis oficials de màster:
 1. Els estudiants que tinguin un títol universitari oficial espanyol o bé un títol expedit per una institució d'ensenyament superior de l'EEES que faculti en el país expedidor del títol per a accedir a ensenyaments oficials de màster.  1.1 Els estudiants que tinguin un títol oficial universitari de diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic poden accedir a estudis oficials de màster. Segons els coneixements i les competències que es deriven dels ensenyaments cursats en els plans d'estudis d'origen i els previstos en els plans d'estudis de màster impartits per la UOC, la Universitat pot exigir als estudiants una formació addicional.  1.2. Els estudiants que tinguin un títol oficial universitari de llicenciat, enginyer o arquitecte poden accedir a estudis oficials de màster sense necessitat de cap requisit addicional.

 2. Els estudiants titulats d'acord amb sistemes educatius aliens a l'EEES que hagin obtingut l'homologació del seu títol d'ensenyament superior estranger al títol espanyol que habiliti per a accedir a ensenyaments oficials de màster.

 3. Els estudiants titulats d'acord amb sistemes educatius aliens a l'EEES sense necessitat d'homologació dels seus títols, si acrediten un nivell de formació equivalent als títols espanyols corresponents de grau i que faculten en el país expedidor del títol per a accedir a ensenyaments de postgrau.

   Els requisits documentals són els següents:
 • Diplomats: fotocòpia compulsada del títol (o resguard) de diplomat/enginyer tècnic.

 • Llicenciats: fotocòpia compulsada del títol (o resguard) de llicenciat/enginyer.

 • Estudis universitaris acabats i fets fora d'Espanya: fotocòpia compulsada del certificat d'homologació del MEC o fotocòpia compolsada del títol oficial universitari i certificació original de la universitat en la qual s'indiqui que aquests estudis donen accés en el país d'origen a uns estudis oficials de postgrau. Aquesta documentació s'ha de lliurar traduïda per un traductor jurat si és redactat en un idioma diferent del català, castellà o anglès. Si els estudis s'han cursat en països que no estan subscrits en Conveni de la Haia, la documentació ha de ser legalitzada correctament per via diplomàtica per les institucions pertinents.

Veure més

Idiomes en què s'imparteix

Castellà.

Data Límit:

Últims dies de matrícula !.

Durada

Data inici: 20 de setembre 2017.
Durada: 1 any.
Últims dies de matrícula !.

Titulació obtinguda

Títol oficial i homologat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, publicat en el BOE núm. 34-2013 l'2013.02.08.

Perspectives laborals

La titulació de màster d'Anàlisi política capacita el titulat per a les sortides professionals següents:

Directius d'institucions governamentals, no governamentals o administracions públiques.
Especialistes, analistes i professors que treballen en àrees de coneixement relacionades amb l'àmbit polític: periodisme, sociologia, història, dret, estudis de mercat, economia, etc.
Consultors o assessors d'organitzacions multilaterals, governamentals i intergovernamentals.
Consultors o investigadors en instituts d'estudis d'opinió.
Comentaristes i/o analistes i periodistes en mitjans de comunicació.
Empresaris i executius d'empreses amb interessos vinculats a l'Administració pública, a mercats internacionals i a sectors d'interès públic fortament regulats.
Investigadors i professors d'universitat (carrera acadèmica).

Promocions

Promoció:

Fraccionament del pagament en quotes.

Preu

A consultar (beques, ajudes i finançament disponible).