Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster Universitari de Bioinformàtica i Bioestadística (UOC-UB) (UOC)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster oficial
On-line
Oficial / Homologat
60 Crèdits
consultar preu

Màster Universitari de Bioinformàtica i Bioestadística (UOC-UB) (UOC)

Descripció

Formem especialistes en l'ús de la tecnologia per a l'anàlisi de dades biològiques i mèdiques.Promoció:

Facilitats de pagament: Fraccionament en quotes.La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i la Universitat de Barcelona (UB) han unit la seva experiència i els seus coneixements de bioinformàtica i bioestadística amb la finalitat d'oferir aquest màster universitari, una formació de qualitat i amb rigor acadèmic que permet a l'estudiant adquirir un perfil professional molt sol·licitat per empreses i centres de recerca.Disciplines com la biologia molecular, la medicina, la veterinària o l'agronomia actualment generen una gran quantitat de dades. Per a treure el màxim profit d'aquestes dades òmiques i poder avançar en aquestes disciplines, es necessiten professionals experts en el maneig, l'anàlisi i la interpretació d'aquestes dades: professionals de la bioinformàtica, la genòmica, la biologia computacional o la biocomputació.El màster universitari de Bioinformàtica i bioestadística de la UOC i la UB permet adquirir un perfil particularment adaptat a les necessitats actuals, amb continguts equilibrats de bioinformàtica i de bioestadística orientats a adquirir competències en la gestió de les dades, la intel·ligència artificial, el modelatge i l'anàlisi estadística de problemes bioinformàtics.El màster s'adreça principalment a titulats universitaris en enginyeria informàtica, matemàtiques, estadística, biologia, medicina, farmàcia o altres titulacions d'enginyeria, ciències o ciències de la salut que es vulguin especialitzar en aquest àmbit.

L'estudiant cursa una formació obligatòria que li permet adquirir les bases de coneixement de bioinformàtica i bioestadística i aprendre a utilitzar a nivell avançat el programari especialitzat d'aquest àmbit.D'altra banda, el màster ofereix la flexibilitat i l'optativitat necessàries perquè l'estudiant es pugui especialitzar en els aspectes que li interessin més. Les assignatures optatives inclouen temes com tendències del sector bioinformàtic, biologia molecular i biologia estructural, disseny i anàlisi d'experiments, anàlisi de supervivència o anàlisi multivariant, i aprenentatge automàtic o machine learning, i també la possibilitat de fer pràctiques en empreses.Competències:

Les competències que adquireixen els estudiants del màster universitari de Bioinformàtica i bioestadística són les següents:

 • Competències generals

 • Competències específiques

 • Competències transversals

 • Competències pròpies de la UOC
Competències generals:


 • Capacitat per a aplicar coneixements i resoldre problemes en l'àmbit de la bioinformàtica i la bioestadística, tant en entorns coneguts com en entorns nous.

 • Capacitat per a la investigació, el desenvolupament i la innovació en centres tecnològics, universitats i empreses en l'àmbit de la bioinformàtica i la bioestadística.

 • Capacitat de recerca, gestió i ús d'informació i recursos en l'àmbit de la bioinformàtica i la bioestadística.


Competències específiques:


 • Comprendre les bases moleculars i les tècniques experimentals estàndards més comunes en les investigacions òmiques (genòmica, transcriptòmica, proteòmica, metabolòmica, interactòmica, etc.).

 • Adquirir coneixement biològic des de l'escala cel·lular fins a la d'organisme, amb una visió interdisciplinària i un èmfasi especial en aplicacions biomèdiques.

 • Adquirir les habilitats tècniques apropiades per a la bioinformàtica, com la programació, la creació i gestió de bases de dades, la creació de pàgines web, i l'anàlisi i el disseny d'algorismes, i conèixer-ne l'ús i l'aplicació en la bioinformàtica.

 • Aplicar els principis bàsics d'inferència estadística en l'àmbit de la bioestadística.

 • Reconèixer els principals dissenys experimentals habituals en bioestadística i saber com analitzar-los.

 • Conèixer els principals mètodes de regressió adequats a diferents tipus de dades, saber ajustar els models apropiats i saber com avaluar la bondat de l'ajustament.

 • Ser capaç d'utilitzar els principals mètodes d'anàlisi multivariant i de mineria de dades, i les seves aplicacions biològiques. 

 • Conèixer les principals bases de dades biològiques públiques i saber com s'ha d'explotar la informació.

 • Adquirir la capacitat de manejar, gestionar, interpretar i analitzar grans volums de dades utilitzant el programari estadístic adequat, com el llenguatge estadístic R.

 • Tenir la capacitat d'entendre i aplicar mètodes d'investigació d'estadística i d'aprenentatge automàtic (machine learning) en el context de la bioinformàtica.

 • Conèixer els principals mètodes d'anàlisi de supervivència i les seves aplicacions potencials a entorns estadístics caracteritzats per l'existència d'observacions censurades.

 • Fer un ús avançat de les eines del programari estadístic que són adequades per als diferents problemes de modelització i anàlisi de dades.

 • Fer un ús avançat de les aplicacions informàtiques més freqüents en bioinformàtica i bioestadística.

 • Analitzar un problema de bioinformàtica i ser capaç d'identificar i definir els requeriments informàtics i estadístics apropiats per resoldre'l.

 • Saber utilitzar algorismes d'alineació de seqüències i de generació d'arbres evolutius, i també mètodes de seqüenciació i predicció.

 • Aplicar les tècniques experimentals per a resoldre el problema de detecció d'estructura de proteïnes i els mètodes de predicció d'estructura.

 • Analitzar els principals tipus de dades que es deriven de les tecnologies òmiques (per exemple, dades de microarrays i d'ultraseqüenciació) i d'interpretar biològicament els resultats.

 • Actuar amb els principis ètics i legals relacionats amb el desenvolupament de productes i l'àmbit empresarial de la bioinformàtica i la bioestadística.


Competències transversals:


 • Capacitat d'iniciativa, d'automotivació i de treballar de manera independent.

 • Capacitat per a la comunicació oral i escrita per a la vida acadèmica i professional.

 • Capacitat per a proposar solucions innovadores i prendre decisions.

 • Capacitat per a treballar en equips multidisciplinaris i internacionals.

 • Capacitat per a la comprensió, l'anàlisi i la síntesi.

 • Capacitat per al disseny i la gestió de projectes.


Competències pròpies de la UOC:


 • L'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

 • La comunicació en una llengua estrangera (anglès).Veure més

Temari del curs

Per completar el màster universitari de Bioinformàtica i bioestadística, l'estudiant deure cursar 5 assignatures obligatòries, 4 assignatures optatives i el Treball final de màster, de caràcter obligatori.
 
Tipus de matèria Crèdits ECTS
obligatoris 25
optatius 20
Treball final de màster 15
total 60

Tipologia:

Assignatures obligatòries - Crèdits:
Programari per a l'anàlisi de dades (5 crèdits ECTS).
Inferència estadística (5 crèdits ECTS).
Regressió, models i mètodes (5 crèdits ECTS).
Genòmica computacional (5 crèdits ECTS).
Anàlisi de dades òmics (5 crèdits ECTS).
 
Assignatures optatives - Crèdits:
Eines informàtiques per a la bioinformàtica (5 crèdits ECTS).
Programació per a la bioinformàtica (5 crèdits ECTS).
Aplicacions i tendències del sector (5 crèdits ECTS).
Biologia molecular (5 crèdits ECTS).
Biologia estructural (5 crèdits ECTS).
Disseny i anàlisi d'experiments (5 crèdits ECTS).
Anàlisi de supervivència i dades longitudinals (5 crèdits ECTS).
Anàlisi multivariant (5 crèdits ECTS).
Machine learning (5 crèdits ECTS).
Pràctiques en empreses (5 crèdits ECTS).
 
Treball final de màster (15 crèdits ECTS).
Veure més

Destinataris

Perfils:

Per a cursar el màster universitari de Bioinformàtica i bioestadística es recomana que s'hagi cursat algun dels estudis que es detallen a continuació:

 • Enginyeria Informàtica o enginyeria de Telecomunicació (grau, enginyeria, enginyeria tècnica).

 • Grau, enginyeria, enginyeria tècnica, llicenciatura o diplomatura de l'Àrea d'Enginyeria i Arquitectura.

 • Grau, llicenciatura o diplomatura de l'Àrea de Ciències. Per exemple, Matemàtiques o Estadística.

 • Grau, llicenciatura o diplomatura de l'Àrea de Ciències de la Salut. Per exemple, Biologia, Medicina, Farmàcia o Veterinària.Amb l'objectiu de què l'estudiant pugui superar amb èxit el programa, i en cas que es consideri necessari, es recomanarà als estudiants que cursin complements formatius de manera prèvia o simultània amb el màster. Aquesta recomanació es farà mitjançant una tutorització i avaluació personalitzada de les competències prèvies de cada estudiant.Veure més

Requisits

Requisits acadèmics

Per accedir a estudis oficials de màster, és necessari estar en disposició d'un títol universitari oficial.Coneixements previs

No és indispensable tenir coneixements previs específics

Idiomes en què s'imparteix

Castellà.

Durada

Inici: A consultar.

Objetius

L'objectiu principal del màster és la formació d'especialistes en els àmbits de la bioinformàtica i la bioestadística que puguin satisfer la demanda creixent d'aquests professionals per part de les empreses, institucions i universitats.

Titulació obtinguda

Les titulacions que ofereix la UOC són oficials; estan adaptades a l'espai europeu d'educació superior (EEES) i són avalades per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) i l'Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), que n'asseguren el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits pel sistema universitari europeu.

Perspectives laborals

El perfil professional per al qual forma el màster de Bioinformàtica i bioestadística permet prendre responsabilitats identificades i etiquetades en el món laboral com:

Expert en camps quantitatius en bioinformàtica i bioestadística.

Expert en anàlisi estadística de problemes bioinformàtics.

Analista de dades o professional que sigui expert en l'ús d'eines informàtiques.

Aquests perfils corresponen a professionals capaços de:

Gestionar, visualitzar i analitzar ingents quantitats d'informació de la biologia molecular, la medicina, la veterinària o l'agronomia.

Extreure coneixement dels experiments a gran escala.

Explotar dades amb finalitats mèdiques, com ara avançar en la detecció, el diagnòstic i la prevenció de malalties (biomedicina).

Desenvolupar aplicacions informàtiques que automatitzin certs processos i aplicar coneixements estadístics especialitzats que permetin analitzar informació.

Promocions

Fraccionament del pagament en quotes.

Preu

A consultar (beques, ajuts i finançament disponible).