Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster Universitari en Ciència de dades (Data science) (UOC)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster oficial
On-line
Oficial / Homologat
60 Crèdits
consultar preu

Màster Universitari en Ciència de dades (Data science) (UOC)

Descripció

Especialitza't en anàlisi de dades i big data amb el màster oficial de Data Science més complet i rigorós.

La ciència de dades o anàlisi de dades, descrit amb diferents termes (data science, big data, data analysis), és actualment l'àrea amb més demanda de professionals qualificats de tot el món.

A partir de l'experiència de la UOC en formació en línia en anàlisi de dades i de l'elevada demanda de perfils especialitzats en aquest àmbit, neix el nou màster universitari de Ciència de dades, que inicia la seva primera edició el proper setembre de 2017.

Promoció:

Fraccionament del pagament en quotes.

El màster universitari de Ciència de dades és un programa d'alt nivell i rigor acadèmic que compta amb professorat expert tant de l'àmbit acadèmic com de la pràctica professional. El pla d'estudis permet especialitzar-se en aquells aspectes de l'anàlisi de dades que més interessin a l'estudiant, ja sigui l'anàlisi de dades en entorns big data, el processament de textos, l'anàlisi de xarxes socials o bé les dades en entorns geolocalitzats.

El màster universitari en línia de Ciència de dades permet adquirir els perfils professionals de científic de dades, analista de dades o analista de big data, entre d'altres. Segons diversos estudis realitzats en 2015 i 2016, la demanda d'aquests professionals creix anualment més d'un cinquanta per cent a Espanya, i molts d'aquests llocs de treball es queden sense cobrir.

Durant la formació, els estudiants tenen accés a recursos en diferents formats seleccionats pel professorat de cada matèria, ja siguin materials elaborats per la UOC expressament per a aquest màster o recursos externs de reconeguda qualitat. A més, es fa servir el programari (enllaç a apartat recursos d'aprenentatge) més utilitzat actualment en aquest àmbit, ja sigui programari lliure o propietari.

La UOC també disposa d'una borsa de treball per als seus estudiants i graduats, amb ofertes laborals i de pràctiques. D'altra banda, atès que és un màster oficial, un cop finalitzat el màster, també es poden cursar estudis de doctorat.

Comptencias:

Les competències que s'adquireixen en el màster universitari de Ciència de dades de la UOC s'organitzen en tres apartats: generals, transversals i específiques.

Competències generals:

• Capacitat per a extreure, interpretar i analitzar dades de diferents entorns.

• Capacitat per aplicar coneixements de ciència de dades amb l'objectiu de resoldre problemes relacionats amb la presa de decisions en diferents entorns, tant coneguts com a nous.

• Capacitat per presentar els resultats obtinguts de l'anàlisi de les dades de manera eficient i atractiva.

• Capacitat de recerca, gestió i ús d'informació i recursos en l'àmbit de la ciència de dades.

Competències transversals:

• Capacitat d'iniciativa, d'automotivació i de treballar de manera independent.

• Capacitat per a la comunicació oral i escrita, per a la vida acadèmica i professional.

• Capacitat per proposar solucions innovadores i prendre decisions.

• Capacitat per treballar en equips multidisciplinaris.

• Capacitat per a la comprensió, l'anàlisi, la síntesi i l'exposició de resultats.

Competències específiques:

• Ser capaç de programar a un nivell avançat en els llenguatges més utilitzats en la ciència de dades.

• Adquirir la destresa necessària per a la manipulació de dades, conversió de formats, i emmagatzematge de dades i formats.

• Adquirir les habilitats tècniques apropiades per a l'anàlisi i la implementació d'algoritmes, i conèixer el seu ús i aplicació en la ciència de dades.

• Ser capaç d'entendre i aplicar adequadament diferents tipus de dades mètodes d'inferència estadística i de regressió, i saber com avaluar la qualitat de l'ajust.

• Ser capaç d'entendre i aplicar els principals mètodes de mineria de dades adequades als tipus de dades que cal utilitzar, i d'avaluar la seva precisió.

• Fer un ús avançat de les eines de programari estadístic adequades per als diferents problemes de modelització, anàlisi i visualització de dades.

• Ser capaç de dissenyar i implementar una infraestructura per emmagatzemar un conjunt heterogeni de dades, tant en entorns centralitzats com distribuïts, en funció del volum i les necessitats de dades.

• Saber utilitzar el gestor de bases de dades més adequat en cada context, incloent gestors relacionals, NoSQL i NewSQL.

• Capturar dades de diferents fonts de dades (com per exemple, xarxes socials, web de dades o repositoris) mitjançant diferents mecanismes (com per exemple, queries, API i scrapping).

• Actuar amb els principis ètics i legals relacionats amb la manipulació de dades en funció de l'àmbit d'aplicació.

• Ser capaç d'aplicar tècniques per a la generació de visualitzacions (estàtiques i interactives) adequades a cada problema per a l'anàlisi i l'exploració de dades, i per a la correcta comunica

Veure més

Temari del curs

Càrrega lectiva
Per obtenir la titulació de màster universitari de Ciència de dades, l'estudiant ha de superar 60 crèdits ECTS.
El nombre de crèdits ECTS per assignatura és una estimació del temps que un estudiant pot invertir per adquirir les competències associades a l'assignatura. Un crèdit ECTS equival aproximadament a 25 hores de treball de l'estudiant.

Tipus de matèria - Crèdits
obligatòries 36
optatives 12
Treball final de màster 12

Assignatures obligatòries:

    
Fonaments de la ciència de dades *
    
Tipologia i cicle de vida de les dades *
    
Arquitectures de bases de dades no tradicionals
    
Estadística avançada *
    
Models avançats de mineria de dades *
    
Visualització de dades *
    
Treball final de màster

Assignatures optatives:

    
Anàlisi de sentiments i xarxes socials
    
Anàlisi de dades geoespacials
    
Anàlisi de dades en entorns big data
    
Bases de dades analítiques

Aquest màster comença el curs 2017-2018. Les assignatures assenyalades amb * estaran en funcionament el semestre que va de setembre del 2017 a febrer del 2018.
La resta d'assignatures s'aniran desplegant en els semestres posteriors, i es garantirà sempre que aquells estudiants que es dediquin als estudis a temps complet puguin finalitzar la titulació en un any acadèmic.
Veure més

Destinataris

El màster universitari de Ciència de dades es dirigeix a aquells estudiants que vulguin adquirir el perfil professional de científic de dades o data scientist.

En particular, es recomana als titulats de graus d'Enginyeria (Informàtica, de Telecomunicacions o altres), Matemàtiques i Física, tot i que també poden accedir graduats d'altres titulacions.

Requisits

Requisits acadèmics:

Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial. Consulta la informació i la documentació que has de lliurar, en funció d'on hagis realitzat aquests estudis:

• He cursat estudis oficials universitaris a l'Estat espanyol

• He fet estudis oficials universitaris en un país de la Unió Europea

• He cursat estudis universitaris oficials a Llatinoamèrica o altres països de fora de la UE

Coneixements previs:

El màster universitari de Ciència de dades s'orienta principalment a professionals de perfil tècnic que hagin cursat una titulació universitària en Enginyeria Informàtica, Enginyeria de Telecomunicacions, Matemàtiques, Física o titulació similar.

També poden accedir-hi titulats altres àrees, sempre que tinguin en compte que els caldrà un esforç addicional per assolir les competències del programa.

Amb l'objectiu d'anivellar els coneixements dels estudiants de diferents perfils, es preveu la realització de complements de formació obligatoris, que es defineixen en funció de la titulació d'origen de cada estudiant (vegeu l'apartat «Pla d'estudis»).

D'altra banda, cal tenir en compte que en algunes assignatures s'utilitzen recursos d'aprenentatge en anglès, per la qual cosa cal tenir coneixements d'aquest idioma pel que fa a la comprensió lectora.

Veure més

Idiomes en què s'imparteix

Castellà, català.

Data Límit:

Últims dies de matrícula !.

Durada

Data inici: 20 de Setembre 2017.
Últims dies de matrícula !.

Objetius

El màster universitari de Ciència de dades com a objectiu formar especialistes capaços d'identificar, capturar, transformar, analitzar i interpretar les dades, per impulsar el valor i la innovació aplicada en diverses indústries com, per exemple, les finances, la salut, els béns de consum o la tecnologia, entre moltes altres.

Titulació obtinguda

Titulació oficial

El màster universitari de Ciència de dades de la UOC està en procés de verificació.

Perspectives laborals

Els titulats del màster universitari de Ciència de dades poden desenvolupar els perfils professionals següents:

Científics de dades (data scientists)
Analistes de dades
Analistes de big data
Responsables, caps de projecte o analistes de sistemes d'informació d'intel·ligència de negoci
Emprenedors de negocis basats en l'anàlisi de dades i en productes i serveis basats en dades
Analistes de projectes de R + D

Aquests perfils professionals formats pel màster poden desenvolupar la seva activitat en qualsevol organització, especialment en els sectors que es detallen a continuació:

Sector financer i d'assegurances
Sector de consultoria
Comerç electrònic
Instituts de recerca
Institucions públiques, bancs centrals i agències europees
Departaments d'anàlisi de dades d'altres indústries

Promocions

Fraccionament del pagament en quotes.

Preu

A consultar (beques, ajuts i finançament disponible).