Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster Universitari de Desenvolupament d'Aplicacions per a dispositius mòbils (UOC)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster oficial
On-line
Oficial / Homologat
60 Crèdits
consultar preu

Màster Universitari de Desenvolupament d'Aplicacions per a dispositius mòbils (UOC)

Descripció

Especialitza't en el desenvolupament d'app. El futur és mòbil i és a les teves mans.

El màster universitari de Desenvolupament d'aplicacions per a dispositius mòbils és una titulació oficial que dóna resposta a l'elevada demanda de professions d'un sector amb un gran creixement.Aquest màster s'ha dissenyat per a proporcionar una formació completa i en profunditat sobre tots els aspectes relacionats amb el desenvolupament d'aplicacions mòbils. El programa té un enfocament molt pràctic, en el qual l'estudiant pot treballar amb casos i exercicis d'aplicació en situacions reals.Com a part fonamental de la formació, l'estudiant adquireix uns coneixements sòlids sobre els aspectes fonamentals de la tecnologia mòbil i les especificitats del desenvolupament d'aplicacions per a dispositius mòbils. En paral·lel, es treballen els aspectes fonamentals del disseny de la interacció, tenint en compte els principis d'usabilitat i el disseny centrat en l'usuari i el context.A partir d'aquesta formació de base, l'estudiant pot escollir les tecnologies i els entorns de desenvolupament d'aplicacions en els quals es vol especialitzar, ja que el màster abasta un ampli espectre de llenguatges i plataformes de programació (Android, iOS, HTML5, etc.).

Paral·lelament a la formació específica sobre programació d'aplicacions, el màster també inclou continguts relacionats amb la monetització d'aplicacions i el màrqueting mòbil, aspectes fonamentals per a qualsevol futur professional en aquest sector.

Promoció:

Fraccionament del pagament en quotes.

Competències:
 • Competències transversals

 • Competències específiques

 • Competències pròpies de la UOC


Competències transversals:


 • Capacitat d'iniciativa i esperit emprenedor.

 • Capacitat per a l'expressió escrita per a la vida acadèmica i professional.


Competències específiques:


 • Analitzar projectes de tecnologia mòbil considerant les característiques de les comunicacions sense fils i el seu abast, els diferents tipus de dispositius mòbils i les seves característiques, i les alternatives per al desenvolupament d'aplicacions mòbils.

 • Valorar de manera crítica els avantatges i els desavantatges del desenvolupament per a cadascuna de les plataformes mòbils existents.

 • Conèixer el disseny centrat en l'usuari per a dispositius mòbils i saber-lo aplicar en el disseny, el desenvolupament i l'avaluació de productes interactius multidispositiu.

 • Investigar i analitzar les necessitats i el comportament dels usuaris amb relació als dispositius mòbils i les seves aplicacions.

 • Dissenyar l'arquitectura, la interacció i la interfície de productes interactius multidispositiu.

 • Avaluar la usabilitat de productes interactius multidispositiu i conèixer el comportament dels usuaris.

 • Utilitzar de manera efectiva els llenguatges de programació de les plataformes mòbils més representatives del mercat.

 • Aplicar mecanismes de control, prova i depuració d'errors en el desenvolupament d'aplicacions mòbils.

 • Utilitzar les eines i els entorns de desenvolupament disponibles per a les plataformes mòbils més representatives del mercat.

 • Programar aplicacions utilitzant entorns de desenvolupament multiplataforma.

 • Publicar, distribuir i difondre aplicacions mòbils en els principals mercats d'aplicacions.

 • Triar els models de negoci més adequats per a l'èxit d'un projecte de tecnologia mòbil.

 • Planificar i dirigir projectes tecnològics relacionats amb tecnologies mòbils.


Competències pròpies de la UOC:


 • L'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

 • La comunicació en una llengua estrangera (anglès).Veure més

Temari del curs

Pla d'estudis:
El pla d'estudis del màster universitari de Desenvolupament d'aplicacions per a dispositius mòbils es compon de 60 crèdits ECTS, que s'organitzen en assignatures obligatòries i optatives. L'estudiant ha de cursar 24 crèdits ECTS obligatoris, dels quals 12 corresponen al Treball final de màster, i 36 crèdits ECTS optatius.

Tipologia:

Assignatures obligatòries - Crèdits ECTS:
Tecnologia i desenvolupament per a dispositius mòbils (6 crèdits ECTS).
Disseny de productes interactius multidispositiu (6 crèdits ECTS).

Assignatures optatives - Crèdits ECTS:
Disseny avançat de productes interactius multidispositiu (6 crèdits ECTS).
Desenvolupament d'aplicacions per a dispositius Android (6 crèdits ECTS).
Desenvolupament avançat d'aplicacions per a dispositius Android (6 crèdits ECTS).
Desenvolupament d'aplicacions per a dispositius iOS (6 crèdits ECTS).
Desenvolupament avançat d'aplicacions per a dispositius iOS (6 crèdits ECTS).
Desenvolupament web (6 crèdits ECTS).
Desenvolupament web avançat per a dispositius mòbils (6 crèdits ECTS).
Models de negoci i màrqueting basats en dispositius mòbils (6 crèdits ECTS).
Introducció a videojocs en dispositius mòbils (6 crèdits ECTS).
Pràctiques externes (6 crèdits ECTS).
 
Treball final de màster - Crèdits ECTS:
Treball final de màster (12 crèdits ECTS).
Veure més

Destinataris

Perfils:

El màster s'adreça especialment a titulats en enginyeria Informàtica o de Telecomunicació.També hi poden accedir graduats d'altres titulacions de la branca d'enginyeria i arquitectura i de l'àrea de Matemàtiques, Física i Estadística, i també graduats en Multimèdia.El màster s'orienta especialment als professionals següents:
 • Treballadors d'empreses, institucions i administracions públiques que hagin decidit integrar la tecnologia mòbil en els seus processos organitzatius, de vendes, de màrqueting, etc.

 • Treballadors d'empreses o autònoms que estiguin fent tasques de consultoria en temes relacionats amb la tecnologia mòbil.

 • Professionals que volen engegar el seu propi negoci a partir de la creació de noves aplicacions per a dispositius mòbils, pensant en models de negoci basats en la publicitat, la provisió de serveis de pagament, etc.Així doncs, el màster s'adreça a programadors, analistes programadors, enginyers de programari, caps de projectes, directors de sistemes d'informació o consultors TIC, entre altres.Veure més

Requisits

Requisits acadèmics

Poden accedir a estudis oficials de màster les persones següents:

 1. Els estudiants que tinguin un títol universitari oficial espanyol o bé un títol expedit per una institució d'ensenyament superior de l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES) que faculti en el país expedidor del títol per a accedir a ensenyaments oficials de màster.

 2. Els estudiants titulats d'acord amb sistemes educatius aliens a l'EEES que hagin obtingut l'homologació del seu títol d'ensenyament superior estranger al títol espanyol que habiliti per a accedir a ensenyaments oficials de màster.

 3. Els estudiants titulats d'acord amb sistemes educatius aliens a l'EEES sense necessitat d'homologació dels seus títols, si acrediten un nivell de formació equivalent als títols espanyols corresponents de grau i que faculten, en el país expedidor del títol, per a accedir a ensenyaments de postgrau.Veure més

Idiomes en què s'imparteix

Castellà.

Data Límit:

Últims dies de matrícula !.

Durada

Inici: 20 setembre 2017.
Últims dies de matrícula !.

Objetius

L'objectiu del màster és dotar l'estudiant de totes les capacitats, aptituds i eines necessàries per a aprendre a desenvolupar aplicacions mòbils d'una manera autònoma i professional.

Titulació obtinguda

Les titulacions que ofereix la UOC són oficials; estan adaptades a l'espai europeu d'educació superior (EEES) i són avalades per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) i l'Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), que n'asseguren el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits pel sistema universitari europeu.

Perspectives laborals

El màster universitari de Desenvolupament d'aplicacions per a dispositius mòbils ofereix una formació adreçada a professionals que es vulguin dedicar a la programació d'aplicacions per a dispositius mòbils, la integració de tecnologia mòbil en empreses, la implementació de projectes de mobilitat, la direcció de projectes relacionats amb la tecnologia mòbil i la consultoria en projectes de desenvolupament per a dispositius mòbils, entre altres.


El màster capacita per a desenvolupar els rols professionals següents:

Programador Android

Programador iOS

Dissenyador d'interfície d'usuari (UI)

Dissenyador d'experiència d'usuari (UX)

Programador d'HTML5, Javascript i CSS3

Programador d'aplicacions per a mòbils

Dissenyador i maquetador HTML5

Promocions

Promoció:

Fraccionament del pagament en quotes

Preu

A consultar (beques, ajuts i finançament disponible).