Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster Universitari de Drets Humans, Democràcia i Globalització (UOC)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster oficial
On-line
Oficial / Homologat
60 Crèdits
consultar preu

Màster Universitari de Drets Humans, Democràcia i Globalització (UOC)

Descripció

Un màster que pot impulsar la teva carrera professional en un dels àmbits clau per al futur de les empreses.

El màster universitari de Drets humans, democràcia i globalització de la UOC ofereix als estudiants un coneixement ampli i pràctic de l'activitat legislativa, judicial i executiva que regeix els poders públics i l'entorn empresarial. D'aquesta manera, permet desenvolupar un assessorament adequat en aquells àmbits professionals en els quals resulta necessari combinar objectius polítics, socials o econòmics amb el respecte dels drets fonamentals-La interacció entre els drets humans, la democràcia i la globalització s'ha convertit en un àmbit considerat fonamental per a assegurar les cotes més grans de benestar social. Les especialitzacions del màster s'ajusten als tres sectors amb més demanda laboral en l'actualitat:

 • Empresa i drets humans.

 • Drets humans, col·lectius especialment vulnerables, i identitat.

 • Dret internacional humanitari i justícia penal internacional (inici set.2017).



El màster de Drets humans de la UOC té un enfocament clarament profesionalizador i pràctic. L'estudiant sortirà totalment preparat per a afrontar qualsevol activitat de l'àmbit públic o privat, tot garantint el respecte dels drets humans fonamentals en un món cada cop més globalitzat.

Promoció:

Fraccionament del pagament en quotes

Competències:

Les competències del màster de Drets humans, democràcia i globalització de la UOC són les següents:




 • Identificar i comprendre el funcionament i els límits de les institucions i els actors més rellevants en matèria de drets humans i democràcia.

 • Fer diagnòstics sobre la realitat social a escala local, nacional o internacional respecte a la situació dels drets humans i la democràcia.

 • Dissenyar estratègies legals i polítiques complexes en matèria de defensa dels drets humans i la democràcia en diferents nivells (públics i privats) d'intervenció .

 • Usar instruments analítics per a oferir assessoria estratègica a organitzacions públiques i privades en la presa de decisions que afectin els drets humans.

 • Avaluar correctament dintre del termini i de la manera escaient l'impacte de les decisions, les estratègies i les polítiques de les organitzacions públiques i privades per a la garantia dels drets humans i la democràcia.

 • Conèixer en profunditat els canvis en la persecució de les violacions dels drets humans i el dret internacional humanitari a on ens ha portat el desenvolupament de la categoria normativa dels crims internacionals. Conèixer les seves limitacions polítiques i jurídiques

 • Dissenyar i desenvolupar una investigació en matèria de drets humans d'acord amb les diferents regles del coneixement científic, jurídic o polític.



Competències propies de la UOC




 • L'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

 • La comunicació en una llengua estrangera (anglès).



Veure més

Temari del curs

Pla d'estudis:

El pla d'estudis es divideix en tres mòduls:

 • Mòdul obligatori de 32 crèdits;
 • Mòdul optatiu de 22 crèdits, a escollir entre 32 crèdits ofertats;
 • Treball final de 6 crèdits. Existeixen dues possibilitats de TFM: si s'opta pel professionalitzador s'haurà de cursar l'assignatura optativa de "pràctiques". Si s'opta per la branca d'investigació s'haurà de cursar l'assignatura optativa de "metodologia per a la investigació dels drets humans".
Tipus de matèria Crèdits ECTS
Obligatòries 32
Optatives 22
Treball final de màster
(professionalitzador) 6
Treball final de màster
(de recerca) 6
Total 60

Tipologia:      

Assignatures obligatòries - Crèdits ECTS:
Teories de la Justícia. Concepte i fonaments dels drets humans i la democràcia (4 crèdits ECTS).
Sistema interamericà de protecció dels drets humans (4 crèdits ECTS).
Sistema espanyol i europeu de protecció dels drets humans (4 crèdits ECTS).
Sistema universal de protecció dels drets humans (4 crèdits ECTS).
Drets humans i democràcia en el món africà, àrab i musulmà (4 crèdits ECTS).
Població i Drets Humans (4 crèdits ECTS).
Globalització i drets socials. Dret internacional del treball (4 crèdits ECTS).
Conflictes armats, dret internacional humanitari, drets humans i democràcia. Justícia transicional (4 crèdits ECTS).
Treball Final de Màster (6 crèdits ECTS).
Metodologia per a la investigació en Drets humans (si recerca) (6 crèdits ECTS).
Pràctiques (si professionalitzador) (6 crèdits ECTS).

Assignatures optatives de l'Especialització en Drets Humans, col·lectius especialment vulnerables i identitat - Crèdits ECTS:
Gènere, identitat sexual i drets humans (4 crèdits ECTS).
Immigració i drets humans: identitat, estrangeria, refugiats i asil (4 crèdits ECTS).
Minories i pobles indígenes (4 crèdits ECTS).
Protecció internacional dels drets de l'infant (4 crèdits ECTS).

Assignatures optatives de l'Especialització en Drets humans i Empresa - Crèdits ECTS:
Conceptes, fonaments i desenvolupament d'instruments internacionals per al control de la conducta de les empreses (4 crèdits ECTS).
Les empreses i l'impacte de la seva activitat sobre els drets humans de grups especialment vulnerables (4 crèdits ECTS).
Empreses i sectors econòmics sensibles per a la protecció dels drets humans (4 crèdits ECTS).
Metodologies d'avaluació i seguiment de l'impacte de l'activitat de les empreses en els drets humans (4 crèdits ECTS).

Assignatures optatives de l'Especialització en Dret Internacional humanitari i Justícia penal internacional. (Set.2017) - Crèdits ECTS:
Protecció de les víctimes dels conflictes armats internacionals (4 crèdits ECTS).
Protecció de les víctimes dels conflictes armats no internacionals (4 crèdits ECTS).
Dret penal internacional. (4 crèdits ECTS).
Cort penal internacional (4 crèdits ECTS).
Veure més

Destinataris

Perfils:

El màster de Drets humans, democràcia i globalització de la UOC facilita als estudiants tant la inserció laboral com la possibilitat de promoció laboral o canvi d'orientació professional. Dins de la inserció o promoció laboral hi ha tres sectors clars:




 • Sector públic: el màster que s'ofereix proposa formació específica que ajudi a incorporar els valors dels drets humans en el disseny de polítiques públiques.




 • Sector associatiu sense ànim de lucre: el màster proporciona coneixements i habilitats específiques per a facilitar la funció social de promoció dels drets humans i de la democràcia.




 • Sector privat: amb la demanda creixent de consultors, assessors i advocats que sàpiguen integrar el vessant del respecte als drets humans en les decisions estratègiques d'aquestes entitats, per mitjà dels departaments de responsabilitat social corporativa que han anat aflorant en totes les empreses multinacionals. La formació en aquest àmbit representa un valor afegit per als directius empresarials, que han de conèixer en un nivell avançat les repercussions sobre els drets humans i el mitjà de les seves decisions i inversions empresarials.



Els estudiants que hagin fet aquest màster podran assessorar empreses, professionals o serveis de l'Administració pública, que treballin en diferents àmbits -ONG, despatxos d'advocats, administració pública, recursos humans, periodisme, publicitat, educació, departaments d'RSC, etc.- i necessitin incorporar de manera integradora en les seves professions respectives un coneixement específic en matèria d'aplicació i desenvolupament dels drets humans.



Per tant, el màster en Drets Humans, Democràcia i Globalització de la UOC es dirigeix a:




 • Joves llicenciats o diplomats en Dret, Periodisme, Història, Magisteri o Pedagogia, Ciències Polítiques, Sociologia, Relacions Internacionals, Humanitats, que volen iniciar la seva carrera professional treballant per a institucions públiques o privades involucrades en la promoció dels drets humans.




 • Professionals que ja treballen en àmbits com el dret, la comunicació, les ONG y la cooperació, la política, etc. I que volen aprofundir en el coneixement de la interacció entre els drets humans, la democràcia i la globalització.



Veure més

Requisits

Requisits acadèmics:



D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, per poder accedir als ensenyaments oficials de màster cal estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o un altre expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que facultin en el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster.


 


A més, en virtut del que disposa la disposició addicional quarta del Reial Decret 1393/2007, els que estiguen en possessió del títol oficial de diplomat, arquitecte tècnic,Enginyer tècnic, llicenciat, arquitecte o enginyer podran també accedir a aquestes


ensenyaments oficials de màster.


 


Així mateix, podran accedir els titulats de sistemes educatius aliens a l'EEES, sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per part de la Comissió d'Admissió, presidida pel director / a del programa de Màster amb el suport de la Secretaria Acadèmica, que s'acredita un nivell de formació equivalent als corresponents títols oficials espanyols i que faculten al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau. L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster.





Veure més

Idiomes en què s'imparteix

Castellà.

Data Límit:

Últims dies de matrícula !.

Durada

Data inici: 20 setembre 2017.
Durada: 1 any.
Últims dies de matrícula !.

Objetius

L'objectiu del màster universitari de Drets humans, democràcia i globalització de la UOC és formar especialistes en drets humans capaços d'oferir serveis professionals i d'investigació en qualsevol context social i professional. Per això, els objectius principals d'aquest màster són:




 • Oferir una cultura àmplia en matèria de drets humans i democràcia.

 • Enfortir la comprensió dels drets humans i la democràcia com a fonament de la convivència social pacífica més duradora i justa.

 • Desenvolupar capacitats per a pensar analíticament sobre l'aplicació i el desenvolupament dels drets humans al món professional públic, privat o associatiu.

 • Millorar la capacitació dels estudiants per a fer investigacions en aquesta àrea de coneixement.

 • Facilitar el desenvolupament professional dels estudiants.

 • Desenvolupar habilitats específiques de col·laboració amb professionals de diferent formació per a millorar l'aplicació i el desenvolupament dels drets humans i la democràcia.

 • Obtenir instruments eficients per a l'assessorament legal a particulars i col·lectius en temes de vulneració dels drets i estratègies de defensa més adequades.



Titulació obtinguda

Títol oficial en acabar els estudis: Màster de Drets Humans, Democràcia i Globalització.

Perspectives laborals

El màster en Drets Humans, Democràcia i Globalització per la UOC facilita a aquests estudiants tant la inserció laboral com la possibilitat de promoció laboral o canvi d'orientació professional. Per tant, el perfil preferent aproximat d'estudiants als quals va dirigit és el següent:

Personal d'institucions públiques o privades involucrades en la protecció i la promoció els drets humans.

Professional del dret.

Treballador de partits polítics o de l'administració.

Comunicador o periodista especialitzat en relacions internacionals o judicis.

Professional d'ONG o d'organitzacions internacionals de cooperació o promoció de la democràcia els drets humans.

Responsable i consultor d'empresa en matèria de Responsabilitat Social Corporativa.

Cooperant.

Mestre i pedagog.

Personal de les forces d'ordre públic i seguretat.

Promocions

Fraccionament del pagament en quotes.

Preu

A consultar (beques, ajudes i finançament disponible).

Avantatges del curs

Aquesta titulació permet presentar-se a la convocatòria de realització de les proves d'aptitud per a l'obtenció del títol de gestor administratiu de Catalunya.