Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster Universitari d'Educació i TIC (e-learning) (UOC)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster oficial
On-line
Oficial / Homologat
60 Crèdits
consultar preu

Màster Universitari d'Educació i TIC (e-learning) (UOC)

Descripció

El màster universitari d'Educació i TIC (e-learning) té com a objectiu la formació de docents, dissenyadors, gestors i administradors del món educatiu i empresarial, impulsats per la necessitat de millora i el desig de treure el màxim profit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per a l'educació i la formació.

Aquest programa es dirigeix als professionals que desitgin optimitzar els processos que intervenen en la demanda, el disseny, la configuració i la integració del conjunt d'elements d'un projecte d'aprenentatge virtual, tant en l'àmbit directiu i de gestió com en el del disseny instruccional i tecnològic, i també als professionals que vulguin fer la tesi doctoral en l'àmbit de l'educació i les TIC, seguint l'itinerari de recerca que s'ofereix.

D'altra banda, estudiar al Campus Virtual us permetrà aprendre a moure-us en un entorn virtual de formació, el coneixement del com es convertirà en una experiència personal útil i un valor afegit en el domini de noves eines i mitjans tecnològics, cada vegada més presents en els diferents àmbits educatius.

L'objectiu del màster és oferir una formació innovadora i de qualitat en un dels àmbits emergents de la societat de la informació: l'aprenentatge totalment o parcialment en línia (e-learning).

El màster d'Educació i TIC inaugura el MeticLAB, un entorn virtual d'experimentació i recerca capdavanter en l'àmbit digital, que posarà a la disposició d'estudiants i docents tot un ventall d'aplicacions, eines i entorns per a usos educatius.

L'objectiu del MeticLAB és que l'estudiant pugui aprendre amb les mateixes aplicacions i recursos digitals que s'utilitzen en els contextos professionals més avançats de la formació i l'educació, de manera que pugui dissenyar projectes i activitats educatives autèntics, implementant-los amb eines i entorns reals.

Promoció:

Fraccionament del pagament en quotes
Veure més

Temari del curs

Pla d'estudis:
El programa del màster universitari d'Educació i TIC (e-learning) consta de 60 crèdits, que l'estudiant pot cursar de diverses maneres, depenent de si tria fer un màster d'especialització professional o un màster d'iniciació a la recerca.
Per a l'obtenció del màster d'Educació i TIC (e-Learning) es requereixen 60 crèdits, dels quals 24 són troncals i 36 s'orienten a especialitzar-se en un dels itineraris següents:
 • Direcció i gestió de l'e-learning
 • Disseny tecnopedagògic per a l'educació
 • Docència universitària en línia
 • Recerca en e-learning
Tipologia Crèdits ECTS
Obligatòries 24
Optatives 24
TFM(6)+pràctiques(6) // Seminari de recerca(6)+TFM(6) 12//12
Total 60

Tipologia:
Obligatòries - Crèdits ECTS:

Comuns:
 • Disseny i gestió de projectes d'e-learning (6 crèdits ECTS).
 • Fonaments de disseny tecnopedagògic (6 crèdits ECTS).
 • Ensenyar i aprendre en línia (6 crèdits ECTS).
 • Fonaments tecnològics de l'e-learning (6 crèdits ECTS).
Itinerari professionalitzador:
 • TFM: Treball final de Màster (6 crèdits ECTS).
 • Pràctiques externes (6 crèdits ECTS).
Itinerari de recerca:
 • Seminari de recerca (6 crèdits ECTS).
 • TFM: Treball final de Màster (6 crèdits ECTS).
Optatives Itinerari Professionalitzador:
 • Organització i gestió de l'e-learning (6 crèdits ECTS).
 • Direcció estratègica i lideratge (6 crèdits ECTS).
 • Direcció operativa de projectes d'e-learning (6 crèdits ECTS).
 • Disseny de programes i cursos en línia (6 crèdits ECTS).
Integració d'eines tecnològiques per a l'educació (6 crèdits ECTS).
 • Disseny de programes i cursos en línia (6 crèdits ECTS).
 • Disseny de recursos i activitats en línia (6 crèdits ECTS).
 • Planificació de la docència en línia (6 crèdits ECTS).
Estratègies docents en línia (6 crèdits ECTS).
 • Planificació de la docència en línia (6 crèdits ECTS).
 • Avaluació en línia (6 crèdits ECTS).
 • Disseny de recursos i activitats en línia (6 crèdits ECTS).
Optatives Itinerari Recerca:
 • Investigació en e-learning (6 crèdits ECTS).
 • Mètodes de recerca (6 crèdits ECTS).
 • Tècniques d'anàlisi de dades (6 crèdits ECTS).
 • Construcció d'instruments per a la recerca (6 crèdits ECTS).
Veure més

Destinataris

A qui s'adreça?                                                                                             

Els principals perfils professionals als qui s'adreça aquest màster són:

 • Llicenciats i graduats interessats en l'àmbit de l'ús i l'aplicació de les TIC per a la direcció i la gestió de projectes educatius i formatius, el disseny tecnopedagògic de programes i cursos, i els processos docents.

 • Mestres i professorat en actiu que vulguin adquirir les competències que els permetran integrar la tecnologia al procés educatiu d'una manera global, innovadora i creativa, i que vulguin adquirir coneixements per a la utilització i l'aprofitament pedagògic de recursos tecnològics emergents.

 • Professionals que vulguin adquirir capacitats i desenvolupar-se en els processos que intervenen en l'organització, en el disseny, en l'aplicació i en l'avaluació de projectes d'ensenyament i aprenentatge mitjançant les TIC per al sector educatiu, editorial i en empreses especialitzades en temes digitals.

 • Persones interessades a iniciar-se en la recerca en l'aprenentatge virtual (e-learning) per a desenvolupar posteriors estudis doctorals en aquest àmbit.Veure més

Requisits

Requisits acadèmics

Per accedir a estudis oficials de màster, és necessari estar en disposició d'un títol universitari oficial.

Convalidacions

Els títols de postgrau i especialitzacions dels estudis d'Educació i TIC de la UOC es poden convalidar amb assignatures del màster d'Educació i TIC (e-learning).

Idiomes en què s'imparteix

Castellà, català.

Data Límit:

Últims dies de matrícula !.

Durada

Data inici: 20 de setembre 2017.
Durada: 1 any.
Últims dies de matrícula !.

Objetius

Els candidats hauran d'adquirir competències de caràcter general que consistiran a poder demostrar el coneixement i la comprensió dels aspectes següents:

 • Els aspectes teòrics i l'evolució històrica de l'ús de la tecnologia en l'ensenyament obert i a distància, l'emergència de l'aprenentatge virtual i la influència de les TIC en la transformació de la docència presencial.

 • Les diferents aplicacions de les TIC amb relació a les diverses teories de l'aprenentatge.

 • Aspectes socials, culturals i legals de l'ús de les TIC en l'ensenyament i en les polítiques educatives que s'hi relacionen, que incorporen els principis d'igualtat entre homes i dones, els drets fonamentals de les persones i els valors democràtics d'una societat per a la pau.

 • L'impacte de l'aplicació de les TIC en les organitzacions, en particular en els processos de direcció, organització i administració.

 • Dimensions conceptuals i models pedagògics en l'aplicació i l'ús de les TIC en l'educació i la formació, tenint en compte la protecció de la igualtat d'oportunitats i l'accessibilitat a l'educació amb TIC per a les persones discapacitades.

 • Els elements tecnològics més rellevants en el disseny, l'ús i l'avaluació de plataformes per a la formació.Titulació obtinguda

El màster universitari d'Educació i TIC de la UOC condueix a l'obtenció d'un títol oficial i homologat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, publicat en el BOE.

Perspectives laborals

El títol de Màster Universitari en Educació i TIC (e-Learning) capacita el titulat, entre d'altres, per a les professions següents:

Docents que volen treure partit de les TIC per a millorar la qualitat educativa.
Director de projectes d'e-learning.
Dissenyador instruccional o tecnopedagògic.
Dissenyador gràfic de recursos i entorns educatius intervinguts per les TIC.
Avaluador de projectes d'e-learning.
Coordinador docent de programes, cursos i assignatures basades en l'ús de les TIC.
Coordinador de projectes de recerca en e-learning.
Coordinador de producció de recursos multimèdia per a l'ensenyament.
Tècnic en qualitat de l'e-learning.
Tutor en entorns d'ensenyament i aprenentatge en línia.
Formador en entorns d'ensenyament i aprenentatge en línia.
Gestor de programes d'e-learning.
Administrador de entorns d'ensenyament-aprenentatge en línia.

Promocions

Promoció:

Fraccionament del pagament en quotesPreu

A consultar (beques, ajudes i finançament disponible).