Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster Universitari d'Enginyeria de Telecomunicació (UOC-URL) (UOC)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster oficial
On-line
Oficial / Homologat
72 Crèdits
consultar preu

Màster Universitari d'Enginyeria de Telecomunicació (UOC-URL) (UOC)

Descripció

Avui les tecnologies tenen infinites aplicacions, i els experts a gestionar-les, infinites possibilitats.

El paper estratègic del sector de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i l'aplicació creixent d'aquestes tecnologies als diversos sectors de l'economia han augmentat la necessitat de professionals de la telecomunicació, una demanda que es preveu que continuarà creixent els pròxims anys.Dins d'aquest context, la UOC ofereix el màster interuniversitari d'Enginyeria de telecomunicació, una titulació oficial d'alt nivell i de gran rigor acadèmic adaptada a l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES).El màster atorga les atribucions professionals de l'enginyer de telecomunicació i proporciona els fonaments teòrics i els coneixements pràctics necessaris per a reeixir en les tasques d'un ampli ventall d'àrees relacionades amb l'exercici d'aquesta professió.El màster interuniversitari d'Enginyeria de telecomunicació ofereix una formació especialitzada en el nivell de l'enginyeria de telecomunicació que capacita l'estudiant per a dissenyar, analitzar, implementar, explotar i gestionar sistemes, components i processos de l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació. Una part important d'aquesta formació s'adreça a la gestió de projectes i d'organitzacions i a les competències transversals.

 


Promoció:

Facilitats de pagament: Fraccionament en quotes.
Veure més

Temari del curs

Visió de les assignatures segons la tipologia o la distribució per semestres:

Tipologia:

Podràs escollir el nombre de les assignatures a cursar cada semestre en funció de la teva preferència i disponibilitat de temps.


Assignatures obligatòries - Crèdits ECTS:
Direcció estratègica d'organitzacions intensives en SI / TI (UOC) (5 crèdits ECTS).
Disseny de sistemes de comunicació (UOC) (5 crèdits ECTS).
Disseny i aplicacions d'antenes (UOC URL-La Salle) (5 crèdits ECTS).
Gestió avançada de projectes (UOC) (5 crèdits ECTS).
Instrumentació electrònica (UOC URL-La Salle) (5 crèdits ECTS).
Microelectrònica (UOC) (5 crèdits ECTS).
Planificació de xarxes de telecomunicació (UOC) (5 crèdits ECTS).
Processat avançat (UOC) (5 crèdits ECTS).
Xarxes de nova generació (UOC) (5 crèdits ECTS).
Xarxes distribuïdes (UOC) (5 crèdits ECTS).
Sistemes de comunicació òptics (UOC URL-La Salle) (5 crèdits ECTS).
Sistemes de radionavegació (UOC) (5 crèdits ECTS).
Treball final de màster (UOC URL- La Salle) (12 crèdits ECTS).

Semestres:

Assignatures semestre 1:

Direcció estratègica d'organitzacions intensives en SI / TI (UOC) (5 crèdits ECTS).
Gestió avançada de projectes (UOC) (5 crèdits ECTS).
Microelectrònica (UOC) (5 crèdits ECTS).
Planificació de xarxes de telecomunicació (UOC) (5 crèdits ECTS).
Sistemes de radionavegació (UOC) (5 crèdits ECTS).
Xarxes de nova generació (UOC) (5 crèdits ECTS).

Assignatures semestre 2:
Disseny de sistemes de comunicació (UOC) (5 crèdits ECTS).
Disseny i aplicacions d'antenes (UOC URL-La Salle) (5 crèdits ECTS).
Instrumentació electrònica (UOC - URL-La Salle) (5 crèdits ECTS).
Sistemes de comunicació òptics (UOC URL- La Salle) (5 crèdits ECTS).
Processat avançat (UOC) (5 crèdits ECTS).

Assignatures semestre 3:
Treball final de màster (UOC URL- La Salle) (12 crèdits ECTS).

Podràs triar el nombre de les assignatures a cursar cada semestre en funció de les teves preferències i disponibilitat de temps.

Complements de formació
En funció de la via d'accés, l'estudiant haurà de cursar determinats complements de formació, fins a un màxim de 60 crèdits ECTS.
Per poder determinar quins complements de formació haureu de cursar, primer cal que formalitzeu l'accés al màster i contacteu amb el vostre tutor.
A continuació es detallen els complements de formació de cursar en funció de la titulació d'origen de l'estudiant. Informa't.
Cal destacar que aquesta planificació és adequada per a aquells estudiants que es dediquin al màster a temps complet. Per tal de adaptar-se al perfil característic de l'estudiant de la UOC, la universitat fomenta que aquest esculli cada semestre el nombre d'assignatures de les quals us hi voleu en funció del temps de què disposi per estudiar.
En relació amb la trajectòria de l'estudiant i amb l'orientació professional que aquest vulgui donar als seus estudis, el tutor l'orientarà atenent al seu perfil personal i professional a matricular-se de les assignatures que li permetin consolidar les competències que li assegurin una evolució adequada.
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Els estudiants del màster d'Enginyeria de telecomunicació adquireixen les competències indicades en l'Ordre CIN/355/2009, de 9 de febrer, per la qual s'estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habilitin per a l'exercici de la professió d'enginyer de telecomunicació.

Requisits

Requisits acadèmics

Poden accedir al màster interuniversitari d'Enginyeria de telecomunicació els estudiants que tinguin un títol universitari oficial espanyol o bé un títol expedit per una institució d'ensenyament superior de l'EEES que faculti, en el país expedidor del títol, per accedir a ensenyaments oficials de màster en alguna de les següents titulacions:

  • Grau o Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, especialitat de Sistemes de telecomunicació.

  • Grau o Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, especialitat de Telemàtica.

  • Grau o Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, especialitat de Sistemes electrònics.

  • Grau o Enginyeria de Telecomunicació que doni accés a la professió regulada d'enginyer de Telecomunicació, espeicalidad de So i imatge.

  • Grau d'Enginyeria Informàtica, Enginyeria Tècnica d'Informàtica de sistemes, Enginyeria superior d'Informàtica.

  • Altres graus de l'àrea d'enginyeria i arquitectura.
En cas de disposar d'una titulació estrangera dels estudis indicats anteriorment, caldrà que estigui homologada pel Ministeri d'Educació espanyol.Complements de formació

La via d'accés determinarà si l'estudiant ha de cursar complements de formació.
Veure més

Idiomes en què s'imparteix

Castellà.

Durada

Data inici: Setembre 2017.
Durada: 1 any.

Objetius

La titulació de màster d'Enginyeria de telecomunicació té com a objectiu bàsic la formació científica, tecnològica i socioeconòmica i la preparació per a l'exercici professional en el desenvolupament i l'aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació en totes les activitats que les requereixin, dins del marc normatiu de referència.

Així, doncs, el màster atorga les atribucions professionals d'enginyer de telecomunicació, d'acord amb l'Ordre CIN/355/2009, de 9 de febrer, per la qual s'estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habilitin per a l'exercici de la professió d'enginyer de telecomunicació.

Aquest màster atorga les atribucions professionals de l'enginyer de telecomunicació i proporciona els fonaments teòrics i els coneixements pràctics necessaris per a reeixir en les tasques d'un ampli ventall d'àrees relacionades amb l'exercici d'aquesta professió. El màster és la continuació natural per als enginyers tècnics de telecomunicació.

La titulació ofereix una formació especialitzada en el nivell de l'enginyeria de telecomunicació que capacita l'estudiant per a dissenyar, analitzar, implementar, explotar i gestionar sistemes, components i processos de l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació. Una part important d'aquesta formació s'adreça a la gestió de projectes i d'organitzacions i a les competències transversals.

Titulació obtinguda

El Màster universitari d'Enginyeria de telecomunicació de la UOC condueix a l'obtenció d'un títol oficial i homologat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, publicat en el BOE núm. 34-2013 el 08/02/2013.

Perspectives laborals

El màster d'Enginyeria de telecomunicació capacita per a l'exercici de la professió d'enginyer de telecomunicació i permet exercir principalment els rols professionals següents:


Direcció de les TIC

director de departament

director d'equip

director de projectes TIC

director de producte

director de màrqueting de serveis


Direcció tècnica de les àrees següents:

enginyeria de comunicació de dades

disseny de xarxes de comunicació

consultoria d'empreses de TI

disseny d'aplicacions de programari i multimèdia

Promocions

Fraccionament del pagament en quotes.

Preu

A consultar (beques, ajudes i finançament disponible).