Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster Universitari d'Enginyeria de telecomunicació (UOC)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster oficial
On-line
Oficial / Homologat
72 Crèdits
consultar preu

Descripció

El sector de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) té un paper estratègic en l'economia. La gestió tecnològica de la informació s'ha convertit en un element indispensable per al funcionament de qualsevol negoci, empresa o institució. En conseqüència, l'enginyeria de telecomunicacions és un sector amb molta demanda de professionals, i es preveu que continuarà creixent en els propers anys.

Dins d'aquest context, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ofereix el màster interuniversitari d'Enginyeria de telecomunicació 100% online, una titulació oficial que ofereix una formació teòrica i pràctica d'alt nivell i rigor acadèmic.

L'estudiant del màster d'Enginyeria de telecomunicació es converteix en un professional expert en el disseny, l'anàlisi, la implementació, l'explotació i la gestió de sistemes, components i processos de l'àmbit de les TIC. Aquest programa forma professionals capacitats per a desenvolupar la seva carrera en àmbits de direcció. Una part important de la formació se centra en la gestió de projectes i d'organitzacions, i en les competències transversals.

Promoció:


Fraccionament del pagament en quotes.

Competències:

Els estudiants del màster d'Enginyeria de telecomunicació adquireixen les competències indicades en l'Ordre CIN/355/2009, de 9 de febrer, en la qual s'estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a l'exercici de la professió d'enginyer de Telecomunicacions.

A continuació es detallen les competències que proporciona el màster d'Enginyeria de telecomunicació de la UOC.

Competències específiques:

 • Capacitat per a projectar, calcular, dissenyar, implementar i gestionar xarxes, equips, processos, instal·lacions i sistemes en tots els àmbits de l'enginyeria de telecomunicació.

 • Capacitat per a dirigir obres i instal·lacions de sistemes de telecomunicació, d'acord amb la legislació vigent, i per a assegurar la qualitat en el procés de desenvolupament.

 • Capacitat per a l'elaboració, planificació estratègica, direcció, coordinació, i gestió tècnica i econòmica de projectes en tots els àmbits de l'enginyeria de telecomunicacions.

 • Capacitat per a comprendre i saber aplicar el funcionament i l'organització d'internet, els models de components, el programari intermediari i els serveis.

 • Capacitat per a conèixer, avaluar, dissenyar i aplicar sistemes i subsistemes de comunicacions (maquinari i programari) per a aplicacions pròpies de les telecomunicacions, i per a aplicacions de control i seguretat.


 Competències transversals:


 • Capacitat per a liderar, dirigir, planificar i supervisar equips multidisciplinaris.

 • Capacitat de comunicació oral i escrita, de coneixements i conclusions en l'àmbit acadèmic i professional, davant d'un públic especialitzat o no.

 • Capacitat de treball en equip.

 • Capacitat per a analitzar un problema i aplicar les habilitats i els coneixements adquirits per a abordar-lo i aplicar una solució eficaç.

 • Capacitat per a adaptar-se a entorns futurs actualitzant les competències professionals.

 • Capacitat per a generar noves idees i identificar oportunitats per al desenvolupament de projectes i iniciatives d'innovació en l'entorn professional.


Competències pròpies de la UOC:


 • L'ús i l'aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

 • La capacitat de comunicació en una llengua estrangera (anglès).


Coneixements previs

Complements de Formació


La via d'accés determinarà si l'estudiant ha de cursar complements de formació.

Podran accedir al màster sense haver de cursar cap complement de formació:

 • Els graduats (EEES) de titulacions oficials espanyoles que habiliten per a l'exercici de la professió d'enginyer tècnic de Telecomunicacions (Ordre CIN/352/2009).

 • Els estudiants que provenen d'una Enginyeria Tècnica de Telecomunicació en qualsevol de les seves especialitats tindran accés directe al màster sense la necessitat de cursar complements de formació. No obstant, en el cas de detectar mancances en alguna matèria, es podran recomanar complements de formació, a proposta del tutor.


Així mateix, es permetrà l'accés al màster quan el títol de grau de l'interessat acrediti que ha cursat:

El mòdul de formació bàsica i el mòdul comú de la branca, tot i que no cobreixi un bloc complet del mòdul de tecnologia específica, però sí 48 crèdits d'entre els que s'ofereixen en el conjunt dels blocs d'aquest mòdul, d'un títol de grau que habiliti per a l'exercici d'enginyer tècnic de Telecomunicacions, d'acord amb l'ordre ministerial (Ordre CIN/352/2009).

Si la titulació d'origen és algun altre grau de l'àrea d'Enginyeria i Arquitectura:

La Comissió Acadèmica avaluarà l'expedient per a determinar l'accés de totes aquelles titulacions afins a l'àmbit d'enginyeria i arquitectura: Enginyeria Tècnica Informàtica de Gestió o de Sistemes, Enginyeria Informàtica, Enginyeria Tècnica Industrial, Enginyeria Industrial, grau d'Enginyeria Industrial...

L'accés queda subjecte al veredicte de la Comissió Acadèmica. És la Comissió Acadèmica qui determinarà l'accés i ho comunicarà al tutor. El nombre de crèdits màxim per a anivellar els coneixements i poder accedir al màster serà de 60 crèdits de la següent llista:

 • Sistemes digitals de comunicació (6 ECTS)**

 • Comunicacions mòbils (6 ECTS)

 • Xarxes de fibra òptica (6 ECTS)**

 • Gestió de projectes (6 ECTS)**

 • Electrònica digital (6 ECTS)**

 • Xarxes i serveis (6 ECTS)**

 • Antenes (6 ECTS)**

 • Senyals i sistemes discrets (6 ECTS)*

 • Electrònica de comunicacions (6 ECTS)*

 • Circuits electrònics (6 ECTS)**

 • Teoria de circuits (6 ECTS)*

 • Senyals i sistemes I (6 ECTS)**

 • Matemàtiques per a les telecomunicacions (6 ECTS)*

 • Telemàtica (6 ECTS)*

 • Sistemes de comunicació I (6 ECTS)**

  •   * Bisemestral: la docència s'inicia al febrer

  • ** Bisemestral: la docència s'inicia al setembre
Els estudiants que accedeixin per alguna de les vies d'accés anteriors han d'enviar la fotocòpia del DNI i la fotocòpia compulsada del seu títol universitari oficial a l'adreça que trobaran a l'espai Matriculació / Documentació.

Per a poder valorar les seves competències, han d'enviar la documentació següent com a màxim fins al termini que el tutor els indiqui:

 • Fotocòpia del DNI,

 • Fotocòpia compulsada del vostre títol universitari oficial,

 • Fotocòpia compulsada dels certificats acadèmics personals de les titulacions que heu cursat.


Si han cursat la titulació fora de l'Estat espanyol, han de presentar tota la documentació correctament legalitzada per via diplomàtica o bé amb la postil·la de la Haia.

Els estudiants que es trobin en aquesta situació no es podran matricular fins que rebin a la bústia de correu del Campus Virtual la confirmació que han estat admesos al màster.

Es recomana tenir un nivell de competència en llengua anglesa que permeti la lectura i comprensió de textos científics.
Veure més

Temari del curs

El màster universitari d'Enginyeria de telecomunicació té una càrrega lectiva total de 72 crèdits ECTS.
En funció de la via d'accés, l'estudiant haurà de cursar fins a un màxim de 60 crèdits ECTS com a complements de formació. Per a més informació, pot consultar l'apartat de «Requisits d'accés i titulació».
Per a poder determinar quins complements de formació haurà de cursar, primer cal formalitzar l'accés al màster i contactar amb el tutor.

12 assignatures obligatòries. Crèdits: 60.
1 treball final. Crèdits: 12.
L'estudiant pot escollir el nombre de les assignatures que cursarà cada semestre en funció de la seva preferència i disponibilitat de temps.

Assignatures:
Assignatures obligatòries - Crèdits

Direcció estratègica d'organitzacions intensives en SI/TI 5
Disseny de sistemes de comunicació 5
Disseny i aplicacions d'antenes 5
Gestió avançada de projectes 5
Microelectrònica 5
Planificació de xarxes de telecomunicació 5
Processament avançat 5
Xarxes de nova generació 5
Xarxes distribuïdes 5
Sistemes de comunicació òptics 5
Sistemes de radionavegació 5
Instrumentació Electrònica 5
Treball final de màster 12
Veure més

Destinataris

Aquest màster habilita per a l'exercici de la professió d'enginyer de Telecomunicacions (d'acord amb l'Ordre CIN/355/2009) i és la continuació natural per als enginyers tècnics de Telecomunicacions i per als estudiants dels graus que capaciten per a exercir aquesta professió. El màster s'adreça als perfils següents:

 • Enginyers tècnics de Telecomunicacions en qualsevol de les seves especialitats (Sistemes de Telecomunicació, Telemàtica o Sistemes Electrònics).

 • Graduats de l'àrea d'Enginyeria i Arquitectura, especialment en els àmbits que habiliten per a la professió d'enginyer tècnic de Telecomunicacions.

 • Graduats en Enginyeria Informàtica, Enginyeria Tècnica d'Informàtica de Sistemes i Enginyeria Superior d'Informàtica.

 • Altres graduats de les àrees d'Enginyeria i Arquitectura.Veure més

Requisits

Requisits acadèmics

Poden accedir al màster universitari d'Enginyeria de telecomunicació:

Els estudiants que tinguin un títol universitari oficial espanyol o bé un títol expedit per una institució d'ensenyament superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició del títol, per a accedir a ensenyaments oficials de màster en alguna de les titulacions següents:

 • Grau o Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, especialitat de Sistemes de Telecomunicació

 • Grau o Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, especialitat de Telemàtica

 • Grau o Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, especialitat de Sistemes Electrònics

 • Grau o Enginyeria Tècnica de Telecomunicació que doni accés a la professió regulada d'enginyer tècnic de Telecomunicacions, especialitat de So i Imatge

 • Grau d'Enginyeria Informàtica, Enginyeria Tècnica d'Informàtica de Sistemes, Enginyeria Superior d'Informàtica

 • Altres graus de l'àrea d'Enginyeria i ArquitecturaVeure més

Metodologia

Com a part fonamental de la formació, els estudis inclouen pràctiques per a desenvolupar les assignatures aplicades, mitjançant laboratoris virtuals i entorns de simulació de programari, laboratori a casa i laboratoris remots.

Idiomes en què s'imparteix

Castellà.

Durada

Data inici: 21 de febrer 2018

Objetius

Proporcionar a l'estudiant la formació científica, tecnològica i socioeconòmica per a l'exercici professional en el desenvolupament i l'aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació en qualsevol àmbit.

Adquirir coneixements avançats de la legislació vigent en el sector de la telecomunicació, i desenvolupar la capacitat de seguir les actualitzacions i els canvis en la normativa.

Dotar l'estudiant dels coneixements necessaris per a assessorar, dissenyar, administrar, instal·lar i mantenir productes, components, processos, instal·lacions, serveis i infraestructura de qualsevol entitat, empresa o administració.

Adquirir i consolidar la capacitat per a dirigir, planificar i supervisar equips multidisciplinaris.

Desenvolupar capacitats de responsabilitat i lideratge personal, i també de presa de decisions. Desenvolupar la capacitat per a analitzar problemes complexos en entorns nous o poc coneguts, avaluar les possibles alternatives, i posteriorment, desenvolupar i implantar la solució més adequada.

Adquirir la capacitat d'anàlisi de les tecnologies de telecomunicació i tendències del mercat per a trobar les respostes adequades a les necessitats i els recursos en un entorn concret.

Desenvolupar la capacitat per a transmetre conclusions de manera clara a un públic divers, especialitzat o no.

Desenvolupar la capacitat de treballar en equip.

Dotar l'estudiant de les habilitats d'aprenentatge que li permetin continuar la formació de manera autònoma.

Desenvolupar la capacitat per a adaptar-se a entorns nous i a TIC emergents actualitzant les competències professionals.

Desenvolupar la capacitat creativa, innovadora i l'esperit emprenedor.

Titulació obtinguda

El màster universitari d'Enginyeria de telecomunicació de la UOC ha rebut l'informe finalde verificació favorable de l'agència avaluadora, fruit d'un canvi en el pla d'estudis homologat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, publicat al BOE núm. 34-2013 el 08/02/2013.

Perspectives laborals

El màster d'Enginyeria de telecomunicació capacita per a l'exercici de la professió d'enginyer de Telecomunicacions. En l'àmbit de direcció de les TIC, permet desenvolupar principalment les funcions professionals següents:
Direcció de departament.
Direcció de equip.
Direcció de projectes TIC.
Direcció de producte.
Direcció de màrqueting de serveis.

L'enginyer de Telecomunicacions també està qualificat per a la direcció tècnica de les àrees següents:
Operadores de telecomunicació (ràdio, televisió, telefonia, internet, etc.).
Empreses de desenvolupament d'equips i tecnologia de telecomunicacions.
Empreses del sector de l'enginyeria electrònica.
Empreses del sector de l'enginyeria de comunicació de dades.
Disseny de xarxes de comunicació.
Consultoria d'empreses de TIC.
Disseny d'aplicacions de programari i multimèdia.
Empreses de sectors afins.

Promocions

Promoció:

Fraccionament del pagament en quotes.

Preu

A consultar (beques, ajudes i finançament disponible).

Avantatges del curs

Acreditació de qualitat AQU: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster Universitari d'Enginyeria de telecomunicació (UOC)

Màster Universitari d'Enginyeria de telecomunicació (UOC)