Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster Universitari de Gestió estratègica de la informació i el coneixement a les organitzacions (GEICO) (UOC)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster oficial
On-line
Oficial / Homologat
60 Crèdits
consultar preu

Màster Universitari de Gestió estratègica de la informació i el coneixement a les organitzacions (GEICO) (UOC)

Descripció

El màster universitari de Gestió estratègica de la informació i del coneixement propicia una formació en diverses tècniques, teories, metodologies i eines sobre el tractament avançat de la informació i del coneixement a les organitzacions. L'objectiu principal del màster universitari és formar especialistes que estiguin en condicions d'identificar i analitzar els requisits i les necessitats d'informació i coneixement que tenen valor (o el poden generar) per a una organització i, al seu torn, aplicar les tècniques més apropiades per a la captura, l'anàlisi, el tractament i la difusió d'aquests actius. El domini dels conceptes i tècniques avançades per a la gestió de la informació i del coneixement és clau a les organitzacions que vulguin ser competitives i innovadores.

La gestió de la informació i el coneixement s'ha arribat a considerar un punt crític en qualsevol tipus d'organització, tant en el món empresarial com dins de la mateixa administració pública, i fins i tot en entitats del tercer sector. S'ha produït, doncs, una evolució de la visió de les organitzacions i les empreses. Si en èpoques anteriors els recursos fonamentals eren la terra o el capital, a partir de la dècada dels anys noranta del segle passat es percep el coneixement com el més important.

Així, cada vegada més en les operacions de cada dia d'empreses i institucions hi ha un component considerable de gestió d'informació i també sovint de creació o transmissió de coneixement. Per aquest motiu cada vegada calen més professionals de la informació en aquests nivells operatius.

No obstant això, és en l'àmbit estratègic on un tractament adequat dels recursos d'informació i del coneixement pot donar a l'organització avantatges competitius decisius. Efectivament, si la informació i el coneixement són recursos clau, és imprescindible que tinguin un paper important en el disseny de l'estratègia, la seva implementació i el desenvolupament de l'organització adequada per a dur-la a terme.

El concepte de gestió estratègica s'ha desenvolupat fonamentalment en l'àmbit de l'administració i direcció d'empreses. La nostra proposta incorpora una visió multidisciplinària en la qual la informació i el coneixement adquireixen el lloc preferent que requereixen com a element central de l'activitat de les organitzacions. Aquesta visió ens ha portat a dissenyar un programa innovador per oferir la formació adequada als professionals i estudiosos que es vulguin especialitzar en la gestió estratègica de la informació i el coneixement a les organitzacions.

Promoció:

Fraccionament del pagament en quotes

Competències:

Competències generals • Capacitat per a l'anàlisi i la síntesi.

 • Capacitat per a la resolució de problemes.

 • Capacitat per a la presa de decisions.

 • Capacitat per al pensament crític i autocrític.

 • Capacitat per al disseny i la gestió de projectes.

 • Capacitat per a generar noves idees.


Competències transversals


 • Capacitat per a l'aplicació crítica de les TIC en l'àmbit de referència.

 • Capacitat per a comunicar-se de manera eficaç, integrant idees complexes i argumentant-les de manera clara i persuasiva.

 • Ser capaç d'interpretar textos, documentació, informes i articles acadèmics tant en la llengua pròpia com en anglès i transmetre el contingut a d'altres.

 • Identificar oportunitats per al desenvolupament de projectes i iniciatives d'innovació en l'entorn professional.


Competències específiques


 • Comprensió crítica del valor estratègic de la informació i del coneixement a les organitzacions (públiques i privades).

 • Dissenyar i implementar sistemes per a la gestió del coneixement a l'organització.

 • Ser capaç de vincular els processos d'innovació i aprenentatge als fluxos de generació i difusió d'informació i coneixements, tant interns com externs a una organització.

 • Conèixer i dominar les diferents tècniques, tecnologies i metodologies per a la identificació, recuperació, tractament, representació, visualització i explotació de grans volums de dades.

 • Ser capaç d'identificar i estudiar els components, l'estructura, el funcionament i les tècniques d'anàlisi de les xarxes socials i les seves implicacions en la generació, captació i difusió de coneixement en les plataformes de xarxes socials.


Competències específiques de l'orientació de recerca


 • Dissenyar correctament un projecte de recerca empírica, principalment quant a la capacitat descriptiva i/o explicativa, la selecció de casos i variables, la combinació de tècniques i mètodes, tenint present les limitacions tècniques i els recursos de què disposa l'investigador.

 • Aplicar els mètodes de recerca tradicionals en ciències socials a l'estudi de la gestió estratègica de la informació i del coneixement.

 • Elaborar correctament un treball de recerca empírica que tingui el format d'article científic i segueixi els criteris establerts en les publicacions acadèmiques de prestigi.


Competències específiques de l'orientació professionalitzadora

Dominar els processos per al disseny, la implementació i l'avaluació de projectes.

Aplicar tècniques avançades per a l'explotació, visualització i representació de grans volums d'informació i de recursos d'informació i la seva integració.

Elaborar productes d'informació avançats orientats a la planificació estratègica i la presa de decisions.

Veure més

Temari del curs

Pla d'estudis:
El programa del màster universitari de Gestió estratègica de la informació i el coneixement a les organitzacions consta de 60 crèdits ECTS.

Tipus de matèria - Crèdits
Obligatòries 24
Optatives 25
Pràctiques 5
Treball final de màster 6
Total 60

El programa del màster universitari de Gestió estratègica de la informació i el coneixement en les organitzacions consta de 60 crèdits ECTS.

Assignatures obligatòries - Crèdits ECTS:
 • Gestió estratègica del coneixement (6 crèdits ECTS).
 • Xarxes socials, informació i coneixement (6 crèdits ECTS).
 • Estratègia i organització (6 crèdits ECTS).
 • Innovació (6 crèdits ECTS).
Assignatures optatives - Crèdits ECTS:
 • Anàlisi estratègica d'informació (5 crèdits ECTS).
 • Intel·ligència estratègica (5 crèdits ECTS).
 • Mètrica de la informació (5 crèdits ECTS).
 • E-research (5 crèdits ECTS).
 • Propietat intel·lectual i seguretat de la informació (5 crèdits ECTS).
Assignatures obligatòries de l'itinerari professionalitzador - Crèdits ECTS:
 • Empren (5 crèdits ECTS).
 • Gestió de projectes (5 crèdits ECTS).
 • Pràctiques professionals (5 crèdits ECTS).
 • Treball final de màster professionalitzador (6 crèdits ECTS).
Assignatures obligatòries de l'itinerari de recerca- Crèdits ECTS:
 • Gestió d'informació per a la investigació (5 crèdits ECTS).
 • Metodologies d'investigació quantitativa (5 crèdits ECTS).
 • Metodologies d'investigació qualitativa (5 crèdits ECTS).
 • Treball final de màster investigador (6 crèdits ECTS).
Complements de formació:
Els estudiants que no provinguin de les titulacions recomanades en l'espai de Requisits d'accés (titulats en l'àmbit de les ciències econòmiques, polítiques i empresarials; titulats en l'àmbit de la comunicació, informació i documentació; titulats en l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació, tecnologies de la indústria o enginyeries superiors) un cop feta la valoració per part del tutor, podran ser requerits a cursar un màxim de 12 crèdits ECTS de complements formatius. Aquests crèdits s'impartiran en 2 assignatures:
 • Introducció a la informació i la documentació (6 crèdits)
L'assignatura tracta de despertar la curiositat i iniciar a la capacitat d'anàlisi, com a primer pas per a la formació de professionals capaços de contribuir proactivament a la millora en els diversos i canviants entorns organitzacionals i socials on els correspongui actuar.
 • Introducció a l'empresa (6 crèdits)
L'assignatura constitueix una primera presa de contacte amb el món de les organitzacions. En aquest sentit, comença oferint una visió general dels conceptes fonamentals de l'economia de l'empresa, per, posteriorment, centrar-se en els processos de direcció i administració d'empreses i en les activitats empresarials de valor: el sistema humà, financer, d'operacions i de màrqueting.
La identificació dels complements formatius anirà a càrrec del tutor i es desenvoluparà de manera personalitzada durant el període d'incorporació, previ a la primera matrícula.
Es preveu que un estudiant pugui fer tot el pla d'estudis en un any en el cas que el cursi a temps complet, o en un termini superior d'anys, segons el model flexible de la universitat.
Veure més

Destinataris

El màster universitari va adreçat principalment a dos col·lectius. Per mitjà de l'itinerari de recerca, a persones que vulguin desenvolupar una carrera acadèmica en l'àmbit de la gestió estratègica de la informació i el coneixement a les organitzacions. Per mitjà de l'itinerari professionalitzador, als qui es vulguin especialitzar en aquest camp com a carrera professional.

Dins d'aquest segon grup professional, es distingeixen dos perfils. D'una banda, directius i gestors de les empreses o institucions on la informació i el coneixement són recursos fonamentals i tenen un paper rellevant en el disseny i la implementació d'estratègies adequades per a l'economia actual. D'altra banda, professionals de la informació que vulguin desenvolupar aquest paper estratègic de la informació i el coneixement, amb l'objectiu d'accedir a llocs de més responsabilitat a la seva organització.
Veure més

Requisits

Requisits acadèmics:

Per accedir a estudis oficials de màster, és necessari estar en disposició d'un títol universitari oficial.

Idiomes en què s'imparteix

Castellà.

Data Límit:

Últims dies de matrícula !.

Durada

Data inici: 18 octubre 2017.
Durada: 1 any.
Últims dies de matrícula !.

Objetius

Els objectius fonamentals del màster universitari són que els titulats:

 • adquireixin una formació avançada que els permeti identificar la informació i el coneixement crític per al funcionament i la competitivitat de les organitzacions;

 • desenvolupin la capacitat crítica i analítica per alinear el valor de la informació i el coneixement amb l'estratègia de l'organització, i també amb la funció d'innovació;

 • desenvolupin les capacitats tècniques i metodològiques per aplicar i implementar processos de captura, anàlisi i tractament de grans volums de dades;

 • siguin capaços d'analitzar estratègicament les xarxes socials i les seves implicacions en els processos de generació i difusió d'informació i coneixement;

 • obtinguin coneixements que els permetin analitzar noves formes i estructures per fer recerca científica.Titulació obtinguda

El màster universitari de Gestió Estratègica de la Informació i el Coneixement en les Organitzacions de la UOC condueix a l'obtenció d'un títol oficial i homologat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, publicat en el BOE.

Perspectives laborals

La titulació de màster universitari de Gestió estratègica de la informació i el coneixement a les organitzacions capacita el titulat per als llocs següents:
Directius i comandaments intermedis d'empreses intensives en informació i coneixement
Directors i comandaments intermedis de departaments d'innovació
Directors i comandaments intermedis d'R+D
Responsables de gestió del coneixement
Responsables d'intel·ligència competitiva i vigilància tecnològica
Responsables d'estratègies en mitjans socials
Responsables d'analítica web
Analistes d'intel·ligència empresarial

Promocions

Promoció:

Fraccionament del pagament en quotes

Preu

A consultar (beques, ajudes i finançament disponible).

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster Universitari de Gestió estratègica de la informació i el coneixement a les organitzacions (GEICO) (UOC)