Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster Universitari D'Humanitats: Art, Literatura i Cultura Contemporànies (UOC)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster oficial
On-line
Oficial / Homologat
60 Crèdits
consultar preu

Màster Universitari D'Humanitats: Art, Literatura i Cultura Contemporànies (UOC)

Descripció

Aprofundeix en el món de la cultura i descobriràs les claus del segle XXI.

 

Promoció:

Fraccionament del pagament en quotes

8% dte. per matrícula anticipada fins el 30 de juny 2017


 

El màster universitari en Humanitats: art, literatura i cultura contemporànies és un màster d'estudis avançats que permet a l'estudiant aprofundir en el món de les humanitats, de la literatura i de les arts contemporànies. El màster obre la possibilitat d'iniciar una activitat de recerca interdisciplinària o incorporar-se a l'ampli ventall de professions lligades a la creació de continguts culturals.Les Humanitats basteixen a les persones de criteris necessaris per orientar-se enmig de les canviants societats contemporànies i doten als individus de la flexibilitat necessària per fer front als reptes d'adaptació que plantegen els sempre nous contextos tecnològics. Les eines conceptuals i les competències bàsiques de la formació humanística faciliten repensar el significat i la complexitat d'un món en transformació. El màster en Humanitats potencia el desenvolupament del pensament crític, la capacitat reflexiva i l'adaptabilitat a nous contextos socials i culturals.El màster universitari en Humanitats: art, literatura i cultura contemporànies proporciona una base completa i polivalent en la qual s'integren les activitats professionals relacionades directament amb la producció cultural i la comunicació. A més, és un complement indispensable per a activitats que, encara que semblin allunyades de les Humanitats, requereixen un fonament humanístic sòlid.Competències:Competències generals

 • Dissenyar i planificar el treball acadèmic de manera autònoma i en els terminis previstos, utilitzant les metodologies i les tècniques adequades, i presentar els resultats amb originalitat, coherència i claredat.

 • Formular preguntes adequades als objectes estudiats, a partir del coneixement dels debats i de les problemàtiques rellevants, i aplicar críticament els mètodes, conceptes, marcs teòrics i recursos apropiats per a explorar i respondre les preguntes.
Competències específiques

 • Identificar i reconèixer les perspectives filosòfiques, els marcs teòrics i conceptuals, i les anàlisis històriques que intenten explicar l'evolució de la cultura contemporània.

 • Integrar els diversos models teòrics i conceptuals provinents de les diverses branques de les ciències humanes i socials.

 • Valorar críticament els objectes d'estudi de les disciplines humanístiques així com les idees i els judicis, propis i aliens, sobre aquests objectes a partir del coneixement dels debats i de les problemàtiques en el si d'aquestes disciplines.

 • Descriure i analitzar la relació entre cultura i identitat.

 • Descriure i analitzar els processos culturals en la societat contemporània.

 • Analitzar críticament textos de diversa índole, imatges, discursos i pràctiques culturals.
Competències transversals

 • Capacitat per a analitzar i interpretar materials de naturalesa complexa i sovint ambigua, i sintetitzar idees i argumentacions relatives als objectes d'estudi i als debats i problemàtiques rellevants, i comunicar-les de manera clara, rigorosa i precisa.

 • Expressió escrita per a la vida acadèmica i professional.

 • Actuar de manera honesta en el treball acadèmic i professional d'acord amb els propis valors, respectant la pluralitat d'enfocaments teòrics, metodològics i morals així com la integritat del treball dels altres.

 • Buscar, seleccionar i processar informació, i gestionar fonts documentals de manera eficaç i eficient, inclòs l'ús de les TIC.Veure més

Temari del curs

Pla d'estudis:
Per obtenir la titulació de màster universitari d'Humanitats: art, literatura i cultura contemporànies, l'estudiant ha de superar 60 crèdits ECTS. Aquest nombre de crèdits es distribueix entre la totalitat de les matèries integrades en el pla d'estudis que condueix a l'obtenció del títol universitari oficial, en funció del nombre d'hores de treball de l'estudiant per a la realització i acreditació d'aquestes matèries.
 
Tipus de matèria Crèdits ECTS
Obligatòries * 15
Optatives * 35
Treball final de màster 10
(*) Els estudiants que vulguin seguir una orientació de recerca han de cursar 25 crèdits ECTS obligatoris (10 dels quals metodològics), el treball de final de màster i 25 crèdits ECTS optatius.
Total 60

Assignatures obligatòries - Crèdits ECTS:
 •     Història de la cultura contemporània (5 crèdits ECTS).
 •     Filosofia contemporània (5 crèdits ECTS).
 •     Teoria social i cultura contemporània (5 crèdits ECTS).
 •     Treball de fi de màster (10 crèdits ECTS).

 
Assignatures optatives - Crèdits ECTS:
 •     Literatura i espai (5 crèdits ECTS).
 •     Arts plàstiques (5 crèdits ECTS).
 •     Arts escèniques (5 crèdits ECTS).
 •     Cultura i subjectivitat (5 crèdits ECTS).
 •     Cultura i mercat (5 crèdits ECTS).
 •     Literatura i diversitat (5 crèdits ECTS).
 •     Arts en pantalla (5 crèdits ECTS).
 •     Literatura i tradició (5 crèdits ECTS).
 •     Cultura i poder (5 crèdits ECTS).
 •     Cultura i identitat (5 crèdits ECTS).
 •     Mètodes en les ciències humanes * (5 crèdits ECTS).
 •     Disseny de la investigació * (5 crèdits ECTS).

* Els estudiants que vulguin seguir una orientació de recerca han de cursar obligatòriament les assignatures Mètodes en les ciències humanes i Disseny de la investigació.
Veure més

Destinataris

Perfil professional:


 • Els estudis avançats en el camp de les humanitats satisfan un univers ampli de perfils necessaris en el nostre context acadèmic, social, econòmic i polític actual, com:

 • Llicenciats, diplomats i graduats en les diverses disciplines de les ciències humanes i socials que volen aprofundir en la seva formació i adquirir competències i habilitats que els permetin un desenvolupament profund en el context de la recerca en l'esfera dels estudis humanístics.

 • Professionals i tècnics de diversos sectors que necessiten, a causa de la seva activitat professional, una millor comprensió del món contemporani i de la seva complexitat, així com l'adquisició de les eines analítiques per al seu desenvolupament.

 • Professors i docents que vulguin actualitzar la seva formació davant de les noves realitats socials, polítiques i culturals.

 • Persones que vulguin orientar la seva carrera professional cap al sector de l'educació i l'entreteniment, la creació de continguts en el sector editorial, turístic o de l'oci.

 • Persones que vulguin orientar la seva carrera professional cap a la creació de continguts en el sector de la comunicació (premsa, televisió, Internet, publicitat, etc.).

 • Persones que vulguin orientar la seva carrera professional cap al sector de les institucions culturals.

 • Professionals i tècnics de qualsevol sector econòmic que vulguin millorar, fins i tot a nivell d'especialització, els seus coneixements humanístics, sense una orientació professional precisa i amb l'objectiu d'ampliar la seva formació personal.

 • Estudiants que vulguin orientar-se cap a una formació en la recerca en el camp de les humanitats que sigui de naturalesa transversal.


A qui va dirigit?


 • El perfil de formació del màster universitari d'Humanitats: art, literatura i cultura contemporànies respon a diversos interessos acadèmics. D'una banda, permet als estudiants que hagin obtingut el títol del grau d'Humanitats i el grau de Llengua i Literatura Catalanes obtenir una formació especialitzada. Així, es facilita la continuïtat a les persones graduades interessades a aprofundir en l'àmbit dels estudis d'arts i humanitats i a totes les que hagin cursat itineraris de formació humanística, així com altres estudis de l'àmbit de les humanitats i les ciències socials.

 • També és una proposta formativa que permetrà als llicenciats i diplomats de LRU –o plans d'estudis universitaris anteriors– aprofundir en els seus estudis en l'àmbit humanístic atesa la desaparició dels antics estudis de segon cicle (especialment, de l'antiga llicenciatura d'Humanitats).

 • Els estudis avançats en el camp de les humanitats també poden satisfer un univers ampli de perfils i necessitats formatives necessàries en el nostre context acadèmic, social, econòmic i polític actual entre diplomats i llicenciats provinents d'altres àmbits de coneixements.Veure més

Requisits

Requisits acadèmics

Per accedir a estudis oficials de màster, és necessari estar en disposició d'un títol universitari oficial.Coneixements previs

Es recomana un nivell de competència en llengua estrangera (anglès o francès) equivalent al nivell A2 del marc comú europeu de llengües, i un nivell de competència d'usuari en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Idiomes en què s'imparteix

Català.

Durada

Data inici: 18 octubre 2017.
Durada: 1 any.

Objetius

L'objectiu principal del màster universitari d'Humanitats: art, literatura i cultura contemporànies és proporcionar a l'estudiant una formació avançada en l'àmbit dels estudis humanístics que es refereixen a l'època contemporània. Es tracta d'oferir una formació acadèmica de qualitat que permeti a l'estudiant obtenir una comprensió àmplia i rigorosa de l'experiència humana i del context cultural en el qual té lloc. El món globalitzat actual es caracteritza per l'explosió del pluralisme i la complexitat creixent dels contextos històrics, socials i culturals en els quals l'individu modern es veu en la necessitat de trobar noves solucions a problemes de naturalesa social, tant en l'àmbit personal com professional.Aquest màster pretén donar les eines intel·lectuals (competències i coneixements) que capacitin l'estudiant per respondre des d'una perspectiva crítica als nous perfils professionals que es demanen des de l'àmbit de la cultura, les institucions, l'economia i la comunicació. Es tracta de complementar i enriquir les habilitats i les destreses de naturalesa pràctica -característiques de les humanitats- com són les competències analítiques, expressives, creatives i interpretatives.Titulació obtinguda

El títol que s'obtindrà és el de màster universitari d'Humanitats: art, literatura i cultura contemporànies.

Perspectives laborals

Professionals i tècnics de diversos sectors que necessiten, a causa de la seva activitat professional, una millor comprensió del món contemporani i de la seva complexitat, així com l'adquisició de les eines analítiques per al seu desenvolupament.

Professors i docents que vulguin actualitzar la seva formació davant de les noves realitats socials, polítiques i culturals.

Persones que vulguin orientar la seva carrera professional cap al sector de l'educació i l'entreteniment, la creació de continguts en el sector editorial, turístic o de l'oci.

Persones que vulguin orientar la seva carrera professional cap a la creació de continguts en el sector de la comunicació (premsa, televisió, Internet, publicitat, etc.).

Persones que vulguin orientar la seva carrera professional cap al sector de les institucions culturals.

rofessionals i tècnics de qualsevol sector econòmic que vulguin millorar, els seus coneixements humanístics.

Formació en la recerca en humanitats.

Promocions

Promoció:

Fraccionament del pagament en quotes

8% dte. per matrícula anticipada fins el 30 de juny 2017

Preu

A consultar (beques, ajudes i finançament disponible).

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster Universitari D'Humanitats: Art, Literatura i Cultura Contemporànies (UOC)