Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster Universitari en Màrqueting digital (UOC)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster oficial
On-line
Oficial / Homologat
60 Crèdits
consultar preu

Màster Universitari en Màrqueting digital (UOC)

Descripció

El màster universitari de Màrqueting digital de la UOC forma professionals capaços d'utilitzar les tecnologies de la informació basades en Internet i en els dispositius que permeten accedir, per dissenyar i implementar noves formes de relació, de comunicació i de transacció comercial entre l'organització i els públics d'interès, en el context de l'entorn digital.

Es tracta d'una oferta formativa avanç i especialitzada que dota l'estudiant d'eines fonamentals per desenvolupar activitats de màrqueting en un entorn digital amb nous mitjans i formes de relació.

El màster universitari en línia de Màrqueting digital posa l'èmfasi en diferents aspectes clau del màrqueting a internet com, per exemple, el posicionament en cercadors (SEO), les estratègies SEM, els mitjans socials, l'analítica web, la publicitat digital, el comerç electrònic o el market intelligence. D'aquesta manera, pretén formar professionals del màrqueting amb una visió general completa i, alhora, especialitzar-los des de la perspectiva de les exigències del nou entorn digital.

Aquest màster universitari s'orienta també cap a l'especialització acadèmica i investigadora en màrqueting digital.


Promoció:

Fraccionament del pagament en quotes.

Competències:

Competències bàsiques:

• Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.

• Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

• Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels propis coneixements i judicis.

• Comunicar les conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

• Posseir les habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant d'una manera que sigui en gran mesura autodirigida o autònoma.

Competències generals:

• Aprendre i actualitzar-se permanentment (aprendre a aprendre) en els continguts i competències per a exercir com a expert del màrqueting digital.

Competències transversals:

• Comunicar-se de manera efectiva un entorn professional global.

• Adoptar i promoure actituds i comportaments per part dels membres d'una organització d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.

• Crear i / o aportar valor a les organitzacions utilitzant les TIC i especialment Internet de forma avançada.

• Analitzar, sintetitzar i desenvolupar el pensament crític i reflexiu, sobre la base del coneixement acadèmic i al coneixement aplicat a la pràctica professional.

• Liderar i dirigir equips de treball i / o projectes en entorns complexos, dinàmics i globals.

Competències específiques:

• Detectar i gestionar oportunitats derivades de les noves formes de relació del consumidor a internet.

• Aplicar metodologies avançades d'anàlisi de la informació per a una millor presa de decisions en l'àmbit del màrqueting digital.

• Dissenyar i implementar estratègies pròpies del màrqueting digital.

• Dissenyar, organitzar i planificar accions de comunicació digital adaptades als diferents perfils de clients.

• Aplicar les eines de màrqueting digital per a la creació efectiva de vincles amb el consumidor.

• Exercir tasques de recerca, assessorament i / o formació, intern i / o extern, en el camp del màrqueting digital.

Veure més

Temari del curs

Tipus de matèria - Crèdits:
obligatoris 40
optatius 12
Treball final de màster 8
total 60

Assignatures obligatòries:
Posicionament en cercadors (SEO)
Estratègies SEM
Màrqueting de continguts
Social mitjana i perfils d'audiència
Estratègies de màrqueting en social mitjana
Publicitat display
Analítica web i mètriques
Fidelització de clients i CMR
Habilitats per a la direcció
Entorn global de negoci
Assignatures optatives (es trien 3):
Màrqueting mòbil
• Correu electrònic màrqueting
Màrqueting Intelligence
Business Intelligence
English for business
Direcció de projectes
Comerç electrònic
Mètodes d'investigació qualitativa
Mètodes d'investigació quantitativa
Pràctiques professionals
Complements de formació (per indicació del tutor):
Introducció a l'empresa
Fonaments de màrqueting
Treball final de màster
Veure més

Destinataris

El màster universitari de Màrqueting digital està orientat al món laboral, però també a l'especialització acadèmica i investigadora en màrqueting digital.

Per cobrir els dos tipus d'orientació, es combinen assignatures metodològiques, instrumentals, conceptuals i pràctiques de l'àmbit del màrqueting digital. A més, per reforçar l'orientació professionalitzadora, s'ofereixen assignatures eminentment aplicades, algunes d'elles dirigides a l'aprenentatge per a la realització d'estudis i informes similars als que hauran d'elaborar els titulats en l'exercici de la seva professió.

D'acord amb les dues orientacions, el màster universitari de Màrqueting digital s'ha estructurat en deu blocs temàtics, en els quals es combinen assignatures obligatòries i optatives. D'una banda, les assignatures obligatòries són específiques del camp del coneixement i garanteixen que els estudiants assoleixin el mateix nivell de profunditat en les competències transversals i específiques. De l'altra, les assignatures optatives permeten que l'estudiant pugui crear el seu propi itinerari d'especialització d'acord amb els seus interessos professionals i acadèmics, i aconseguir, així, un nivell més alt d'algunes de les competències que es proposen.

Veure més

Requisits


Requisits acadèmics

Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial. Consulta la informació i la documentació que has de lliurar, en funció d'on hagis realitzat aquests estudis:

He cursat estudis oficials universitaris a l'Estat espanyol

He fet estudis oficials universitaris en un país de la Unió Europea

He cursat estudis universitaris oficials a Llatinoamèrica o altres països de fora de la UEVeure més

Idiomes en què s'imparteix

Castellà, català.

Data Límit:

Últims dies de matrícula !.

Durada

Data d'inici: 18 octubre 2017.
Últims dies de matrícula !.

Objetius

• Formar experts capaços de maximitzar el potencial dels mitjans digitals que els permeti elaborar estratègies de màrqueting i comercialització en línia amb l'objectiu final de generar relacions, comunicacions i vendes a través d'internet.

• Preparar els futurs professionals perquè desenvolupin un nivell avançat de coneixement de l'entorn internet que els permeti liderar un projecte digital amb domini de totes les disciplines, aí com desenvolupar habilitats i competències que potenciïn l'activitat professional que desenvolupen en línia.

• Formar futurs investigadors en el camp del màrqueting digital perquè posteriorment puguin desenvolupar estudis de doctorat fomentant l'enfortiment acadèmic de la disciplina del màrqueting i, més concretament, la del marketinfg digital.

Com a resultat d'aquest procés formatiu, comptarem amb professionals preparats per oferir els seus serveis com a directius, responsables o consultors en empreses públiques, privades o mixtes, tant nacionals com internacionals.

Titulació obtinguda

El màster universitari de Màrqueting digital de la UOC està en procés de verificació.

Perspectives laborals

D'acord amb els objectius plantejats, el màster universitari de Màrqueting digital es dirigeix a un ampli perfil de titulats i emprenedors que els capacita per a les sortides professionals que es detallen a continuació.

Directius d'una empresa amb gestió global i estratègica vinculats a l'entorn digital.
Responsables de departaments vinculats al màrqueting digital i de la interacció amb les comunitats digitals.
Consultors que tinguin interès a adquirir, actualitzar i ampliar els seus coneixements digitals com a especialització dins la seva activitat.
Emprenedors que tinguin interès personal i professional en formar-se en l'àrea del Màrqueting Digital.
Investigadors i professors en la disciplina del Màrqueting Digital

Promocions

Promoció:

Fraccionament del pagament en quotes.

Preu

A consultar (beques, ajuts i finançament disponible).