Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster Universitari de Neuropsicologia (UOC)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster oficial
On-line
Oficial / Homologat
60 Crèdits
consultar preu

Màster Universitari de Neuropsicologia (UOC)

Descripció

El màster universitari de Neuropsicologia de la UOC està dissenyat per formar professionals capaços d'exercir amb excel·lència l'activitat clínica i investigadora pròpia del neuropsicòleg en qualsevol dels seus àmbits d'actuació.

Promoció:

Fraccionament del pagament en quotes

Mitjançant aquest programa l'estudiant aprofundirà les bases que relacionen el comportament humà amb els mecanismes del funcionament cerebral, formació que li permetrà desenvolupar programes d'intervenció i protocols de recerca per a aprofundir en la relació entre cervell, cognició i conducta.

El màster de Neuropsicologia de la UOC proporciona a l'estudiant els coneixements necessaris per a identificar, valorar i rehabilitar les afectacions que s'associen amb una alteració del funcionament del cervell, ja sigui a causa d'un dany cerebral sobrevingut, de l'aparició d'una malaltia neurodegenerativa o d'alteracions relacionades amb el neurodesenvolupament i l'aprenentatge en nens i adolescents.

Aquest programa es basa en un model de treball multidisciplinari i ha estat ideat per neuropsicòlegs experts, que compaginen la seva tasca professional en centres especialitzats amb la docència i la recerca.

Durant la formació s'estimula la reflexió i el debat entre els futurs neuropsicòlegs, s'afavoreix la generació de coneixement i es promouen projectes de recerca. El primer estadi de la formació aborda les bases de la neurociència cognitiva i la neuropsiquiatria, i posteriorment aprofundeix en l'estudi de les diferents patologies que poden causar dèficits cognitius i alteracions conductuals i emocionals.

A partir d'aquests coneixements, el futur neuropsicòleg serà capaç d'establir un pla d'actuació que promogui la rehabilitació de les esferes afectades i que, en definitiva, contribueixi que les persones rebin una atenció especialitzada encaminada a millorar les seves capacitats, reduir els seus dèficits i augmentar la seva independència i la seva qualitat de vida.Competències:

Competències específiques

 • Capacitat per a integrar els coneixements més rellevants en el camp de la neuropsicologia per a la pràctica professional.

 • Capacitat per a identificar i justificar els diferents perfils possibles d'afectació neuropsicològica i de normalitat.

 • Capacitat per a determinar un pla d'exploració neuropsicològica específic per aconseguir fer un diagnòstic correcte basat en l'evidència.

 • Capacitat per a dissenyar i aplicar programes d'intervenció amb rigor i precisió i amb un nivell de complexitat adaptat als diferents destinataris possibles.

 • Capacitat per a comprendre, avaluar i utilitzar les aplicacions de les tecnologies de la informació (TIC) més adequades per a definir un pla d'intervenció orientat a l'estimulació i/o rehabilitació neuropsicològica.

 • Competència avançada en el coneixement de les especialitats de la neuropsicologia i el domini d'habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.


Competències transversals


 • Capacitat per a gestionar informació interpretant textos, documentació, informes i articles escrits en la llengua pròpia i en llengua estrangera.

 • Capacitat per a actuar de forma ètica d'acord amb principis universals.

 • Capacitat per a comunicar i justificar les conclusions derivades de l'experiència adquirida i els treballs elaborats a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara, sense ambigüitats.

 • Capacitat per a l'aprenentatge autònom.

 • Capacitat per a generar noves idees i identificar oportunitats per al desenvolupament de projectes i iniciatives d'innovació en l'entorn professional.

 • Capacitat per al treball en xarxa i a la xarxa.

 • Capacitat per a expressar per escrit el coneixement i el pensament amb claredat, seguretat i fluïdesa.


Competències pròpies de la UOC


 • L'ús i l'aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

 • La comunicació en una llengua estrangera (anglès).Veure més

Temari del curs

Per obtenir la titulació de màster universitari en Neuropsicologia, l'estudiant haurà de superar un mínim de 60 crèdits ECTS. Aquest nombre de crèdits ECTS es distribueix entre la totalitat de les matèries integrades en el pla d'estudis que condueix a l'obtenció del títol universitari oficial, en funció del nombre d'hores de treball de l'estudiant per a l'execució i acreditació d'aquestes matèries.
Tipus de matèria Crèdits ECTS
Obligatòries 35
Optatives 10
Pràctiques setembre
Treball final de màster 6
Total 60


Assignatures obligatòries:
Mòdul 1. Fonaments en Neuropsicologia
Neurociència cognitiva avançada
Psicopatologia per neuropsicòlegs
Neuropsicologia de la percepció i de les pràxies
Mòdul 2. Malalties neurodegeneratives
Envelliment i demències
Trastorns neurològics II
Mòdul 3. Lesions sobrevingudes
Trastorns neurològics I
Neuropsicologia del llenguatge
Mòdul 4. Aprenentatge, infància i adolescència
Neuropsicologia infantil

Assignatures optatives (l'estudiant ha d'escollir dues assignatures d'un itinerari):
Mòdul 5. Itinerari de recerca
Dissenys i mètodes en investigació
Tècniques avançades de neuroimatge
Mòdul 6. Itinerari professionalitzador
Neuropsicologia de l'atenció, la memòria i les funcions executives
• Avaluació neuropsicològica i elaboració d'informes
Mòdul 7. Pràctiques
Pràcticum (Guia de l'estudiant)
Mòdul 8. Treball final de màster
Treball final de màster
Veure més

Requisits

Requisits acadèmics:

Per a cursar el màster universitari de Neuropsicologia de la UOC es necessari ser graduat o llicenciat en algunes de les següents titulacions superiors o equivalents:

 • Llicenciatura o grau de Psicologia

 • Llicenciatura o grau de MedicinaIdiomes en què s'imparteix

Castellà, català.

Data Límit:

Últims dies de matrícula !.

Durada

Inici: 18 octubre 2017.
Últims dies de matrícula !.

Objetius


 • Obtenir coneixements avançats de les principals entitats neurològiques i psicopatològiques, i de les síndromes neuropsicològiques associades.

 • Adquirir el domini dels instruments de diagnòstic, les tècniques de neuroimatge i les metodologies d'avaluació que permeten distingir les capacitats alterades del pacient.

 • Adquirir la capacitat per a elaborar informes neuropsicològics de qualitat amb un diagnòstic.

 • Desenvolupar i consolidar la capacitat per a dissenyar programes d'intervenció neuropsicològica eficaços.

 • Adquirir la capacitat per a implantar un pla de rehabilitació neuropsicològic i fer-ne el seguiment.

 • Desenvolupar i consolidar la capacitat per a desenvolupar projectes de recerca rigorosos en diferents àrees (encaminats a aprofundir la relació entre cervell, cognició i conducta).

 • Desenvolupar i consolidar la capacitat per a treballar en equips multidisciplinaris.

 • Desenvolupar capacitats de responsabilitat i lideratge personal, com també la presa de decisions.

 • Desenvolupar la capacitat per a transmetre i difondre els coneixements adquirits de manera clara a un públic divers, especialitzat o no.

 • Desenvolupar habilitats d'aprenentatge que permetin continuar la formació de manera autònoma.Titulació obtinguda

Títol oficial en acabar els estudis: Màster universitari de Neuropsicologia.

Perspectives laborals

Les sortides professionals del màster universitari de Neuropsicologia són les següents:
Desenvolupament d'activitat clínica assistencial en centres sanitaris, incloent-hi hospitals, residències geriàtriques o centres de dia.
Desenvolupament d'activitat investigadora en institucions o centres de recerca amb línies afins a la neuropsicologia.
Desenvolupament d'activitat pericial en l'àmbit de la neuropsicologia forense.

Promocions

Promoció:

Fraccionament del pagament en quotes

Preu

A consultar (beques, ajuts i finançament disponible).