Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster Universitari de Neuropsicologia (UOC)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster oficial
On-line
Oficial / Homologat
60 Crèdits
consultar preu

Màster Universitari de Neuropsicologia (UOC)

Descripció

Endinsa't en el funcionament del cervell i comprèn per què som com som. La neuropsicologia és la clau.T'interessa la neuropsicologia clínica i el món de la investigació del cervell humà?.El màster universitari de Neuropsicologia s'ha dissenyat per a dotar l'alumne de les eines necessàries que li permetin identificar, valorar i rehabilitar totes les possibles afectacions que s'associen al funcionament del cervell. Tot això es porta a terme des d'una perspectiva clínica i de recerca, basada en el treball dins d'un equip multidisciplinari i centrada en la promoció de la salut.Promoció:


Facilitats de pagament: Fraccionament en quotes.

 

Competències:


Competències específiques


 • Capacitat per a integrar els coneixements més rellevants en el camp de la neuropsicologia per a la pràctica professional.

 • Capacitat per a identificar i justificar els diferents perfils possibles d'afectació neuropsicològiques, així com de normalitat.

 • Capacitat per a determinar un pla d'exploració neuropsicològica específic per aconseguir fer un correcte diagnòstic basat en el evidència.

 • Capacitat per a dissenyar i aplicar programes d'intervenció amb rigorositat i precisió i amb un nivell de complexitat adaptat als diferents destinataris possibles.

 • Capacitat per comprendre, avaluar i utilitzar les aplicacions de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) més adequades que permeti definir un pla d'intervenció orientat a l'estimulació i/o rehabilitació neuropsicològica.

 • Competència avançada en el coneixement de les especialitats de la neuropsicologia i el domini d'habilitats i mètodes d'investigació relacionats amb aquest camp.


Competències transversals


 • Capacitat per a gestionar informació interpretant textos, documentació, informes i articles escrits en la llengua pròpia i en llengua estrangera.

 • Capacitat per a actuar de forma ètica d'acord a principis universals.

 • Capacitat per a comunicar i justificar conclusions derivades de l'experiència adquirida i els treballs realitzats a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara, sense ambigüitats.

 • Capacitat per a l'aprenentatge autònom.

 • Capacitat per a generar noves idees i identificar oportunitats per al desenvolupament de projectes i iniciatives d'innovació en l'entorn professional.

 • Capacitat per al treball en xarxa ia la Xarxa. 

 • Capacitat per expressar per escrit el coneixement i el pensament amb un estil prop, amb seguretat i fluïdesa.


Competències propies de la UOC


 • L'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional

 • La comunicació en una llengua estrangera (anglès)Veure més

Temari del curs

Pla d'estudis:

Per obtenir la titulació de màster universitari en Neuropsicologia, l'estudiant haurà de superar un mínim de 60 crèdits ECTS. Aquest nombre de crèdits ECTS es distribueix entre la totalitat de les matèries integrades en el pla d'estudis que condueix a l'obtenció del títol universitari oficial, en funció del nombre d'hores de treball de l'estudiant per a l'execució i acreditació d'aquestes matèries.

Tipus de matèria Crèdits ECTS
Obligatòries 35
Optatives 10
Pràctiques setembre
Treball final de màster 6
Total 60

Tipologia:

Assignatures obligatòries:

Mòdul 1. Fonaments en Neuropsicologia 10 Crèdits ECTS
 •     Neurociència cognitiva avançada 4 crèdits ECTS
 •     Psicopatologia per neuropsicòlegs 3 Crèdits ECTS
 •     Neuropsicologia de la percepció i les pràxies 3 Crèdits ECTS

               
Mòdul 2. Malalties neurodegeneratives 10 Crèdits ECTS
 •     Envelliment i demències 5 Crèdits ECTS
 •     Trastorns neurològics II 5 Crèdits ECTS
 •     Mòdul 3. Lesions sobrevingudes 10 Crèdits ECTS
 •     Trastorns neurològics I 5 Crèdits ECTS
 •     Neuropsicologia del llenguatge 5 Crèdits ECTS


Mòdul 4. Aprenentatge, infància i adolescència 5 Crèdits ECTS
 •     Neuropsicologia infantil 5 Crèdits ECTS

Assignatures optatives:
(L'estudiant ha d'escollir dues assignatures d'un itinerari) 10 Crèdits ECTS


Mòdul 5. Itinerari de recerca
 •     Dissenys i mètodes en investigació 5 Crèdits ECTS
 •     Tècniques avançades d'anàlisi de dades 5
 •     Tècniques avançades de neuroimatge maig

Mòdul 6. Itinerari professionalitzador
 •     Neuropsicologia de l'atenció, la memòria i les funcions executives 5 Crèdits ECTS
 •     Avaluació neuropsicològica i elaboració d'informes 5 Crèdits ECTS
 •     Neuropsicologia forense 5 Crèdits ECTS

Mòdul 7. Pràctiques 9 Crèdits ECTS
 •    Pràctiques

Mòdul 8. Treball final de màster 6 Crèdits ECTS
 •     Treball final de màster
Veure més

Requisits

Requisits acadèmics:

Per a cursar el màster universitari de Neuropsicologia cal haver realitzat la llicenciatura o grau d'alguna de les següents titulacions o equivalents:

 • Psicologia

 • Psicopedagogia

 • Medicina

 • Infermeria

 • Veterinària

 • Fisioteràpia

 • Logopèdia

 • Biologia

 • Bioquímica

 • Química

 • Educació Social

 • Teràpia Ocupacional

 • Treball Social


Els estudiants que no provinguin d'una llicenciatura o grau de Psicologia han de cursar 9 crèdits ECTS de complements formatius. Aquests crèdits s'impartiran en dues assignatures, les quals tenen un examen final presencial o virtual (examen oral mitjançant videoconferència):


 • Neuropsicologia 3 ECTS)

 • Fonaments de psicobiologia (6 ECTS)


Una comissió d'estudis valorarà cada cas de manera particular per a garantir el nivell de coneixements mínims que un alumne ha de tenir per a començar el màster universitari de Neuropsicologia.
Veure més

Idiomes en què s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Inici: octubre 2017.

Objetius

El principal objectiu del màster universitari de Neuropsicologia és formar professionals capacitats per poder exercir amb excel·lència l'activitat clínica i investigadora pròpia del neuropsicòleg en qualsevol dels seus àmbits d'actuació.

 

Això suposa, entre altres coses, que els alumnes hauran de ser capaços de reconèixer les principals entitats neurològiques i psicopatològiques i les síndromes neuropsicològiques relacionats, dominar les eines i metodologies d'avaluació, elaborar informes neuropsicològics de qualitat, dissenyar de programes d'intervenció neuropsicològica eficaços i desenvolupar projectes d'investigació rigorosos.

Titulació obtinguda

Títol oficial en acabar els estudis: Màster universitari de Neuropsicologia.

Perspectives laborals

Les principals sortides professionals dels alumnes que obtenen el Màster Universitari de Neuropsicologia són les següents:


Desenvolupament d'activitat clínica assistencial en centres sanitaris, incloent hospitals, residències geriàtriques, centres de dia o centres d'atenció especialitzats.

Desenvolupament d'activitat investigadora en institucions o centres d'investigació amb línies afins a la neuropsicologia.

Desenvolupament d'activitat pericial en l'àmbit de la neuropsicologia forense.


A Espanya, només podran acreditar-se com a experts en neuropsicologia aquells psicòlegs que assoleixin l'aprovació del procés d'acreditació en un dels organismes que la tramiten (col·legis oficials de psicòlegs, ...)

Promocions

Facilitats de pagament: Fraccionament en quotes.

Preu

A consultar (beques, ajuts i finançament disponible).